مــرا به راه آوردی و خـود در رفـتـی

ایلو، مــرا به راه آوردی و خـود در رفـتـی

 

گزیده ای از فریبا صفری نژاد

Leave a Reply

Your email address will not be published.