نصیحت جانانه

نصیحت جانانه

گزیده ای از حافظ

Leave a Reply

Your email address will not be published.