نیش عقرب

نیش عقرب

از من مرنج گَر وسطِ دل نشاندَمت  …  سائل عزیزِ خویش به ویرانه می ­برد

« از مَنِ گدایِ محبت نَرَنج، اگَر به ویرانه می بَرمَت    عاشق، عزیزِ خویش را به درونِ قلبش می برد! »

گزیده ای از صائب تبریزی

Leave a Reply

Your email address will not be published.