هیجانات مشترک و اختصاصی

هیجانات مشترک و اختصاصی

اکمن در بررسی های خود به این نتیجه رسید که بروز برخی هیجانات در بین فرهنگ های مختلف همسان است.
فهرست زیر نمایانگر این هیجانات یکسان است.
البته در دیدگاه اکمن هیجان امری زیستی است که تا حدی تحت تاثیر فرهنگ قرار داد.
اما تاثیر فرهنگ در هیجاناتی که در زیر می آید به نسبت دیگر هیجانات کمتر است.
 

              i.            جا خوردن  Surprise  ،

             ii.            شادی  Happiness ،

            iii.            نفرت و انزجار  Disgust  ،

            iv.            عصبانیت  Anger ،

             v.            ترس Fear  ،

            vi.            تحقیر  Contempt  ،

           vii.            خرسندی Contentment ،

          viii.            تفریح، سرگرمی  Amusement  ،

            ix.            تسکین، آرامش، راحتی  Relief ،

             x.            خجالت  Embarrassment ،

            xi.            سرافکندگی، احساس شرم Shame ،

           xii.            احساس گناه  Guilt

          xiii.            افتخار Pride In Achievement ،

          xiv.            رضایت  Satisfaction

           xv.            لذت حسی  Sensory Pleasure

          xvi.            شور و هیجان  Excitement

در واقع به نوعی فراگیری و جهان شمولی در رابطه با مواردی که در بالا آمد، صدق می کند.
با توجه به این نکته، به نظر می رسد دیدگاه اکمن به دیدگاه داروین و نظریه پردازان تکاملی نزدیک تر است.

 

https://paymanpsychology.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d9%be%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%86/%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c/

 

ekmans-atlas-emotions

Leave a Reply

Your email address will not be published.