والایش

نظریات روانکاویِ والایش Sublimation

• در تئوریِ روانکاوی فروید،
o بیانِ انرژی وابسته به عشقِ شهوانی، تا مقداری محدود مجاز است،
o این مقدارِ محدود مجاز، با توجه به محدودیت هایِ جامعه، و تمدنِ خودِ انسان است.
o بنابراین، برای به خصوص از لحاظِ روانی متعادل باقی ماندن، یک فرد نیازمندِ بیان آن به طرق دیگر است.

• والایش و تصعید، روندِ تبدیلِ میلِ جنسی انسان به دستاوردهای “مفید اجتماعی” دیگر است، از جمله:
o فعالیت هایِ هنری،
o فعالیت هایِ فرهنگی
o فعالیت هایِ فکری.
• این فعالیت ها و عملیاتِ روانی نسبتا سودمندند.

 
سودمند تر از تبدیلِ میلِ جنسی به فعالیت هایی مانند:

o سرکوب و واپس رانی و واپس زنی ، repression

در نظریهِ روانکاوی، بیرون نگه داشتنِ خاطرات، افکار یا احساساتِ پریشانی آور از خودآگاه را واپس رانی یا واپس زنی می‌گویند.
این محتویات ناخواسته، که اغلب شاملِ خواسته‌هایِ جنسی، یا پرخاشگرانه، یا خاطرات دردناکِ دوران کودکی هستند،
به ضمیرِ ناخودآگاه رانده می‌شوند.
گمان می‌رود که واپس رانی، اضطراب و علائمِ عصبی را افزایش می‌دهد،
و زمانی آغاز می‌شوند که یک رانه یا انگیزشِ ممنوع، تهدید به وارد شدن به خودآگاه می‌کند.
روانکاوی به دنبالِ کشفِ خاطرات واپس زده از طریقِ تداعیِ آزاد و همچنین بررسی
امیال و خواسته‌هایِ واپس زده‌ای است که در خواب بروز پیدا کرده‌اند.

o جابجایی یا انتقال ، و وووو……ادامه

والایش

Leave a Reply

Your email address will not be published.