گنج من

گنج من

 

شعر

 

گزیده ای از حافظ

Leave a Reply

Your email address will not be published.