ﻛﺎش میشد،اﻣﺎ نمیشه

ﻛﺎش میشد،اﻣﺎ نمیشه

گزیده ای از جنتی عطائی

ﻛﺎش میشد ﭼﺸم هام ببینند  ‫ﻃﺮح اﻧﺪام ﺗـﻮ داره زﻧﺪه می شه ﺟﻮن می گیره  ‫ﭘﺎ ﺗﻮی اﺗﺎق میذاره

‫ﻛﺎش میشد ﺻﺪای ﭘﺎهات بپیچه ﺗـﻮ ﮔـﻮش داﻟﻮن ‫ﻃﺮف داﻟﻮن ﺑﮕﺮده ‫ﺳﺮ آﻓﺘﺎبگردون هاﻣﻮن

‫ﻛﺎش میشد دوﺑﺎره ﺑﺎﻏﭽﻪ  ‫ﭘـﺮ گل های ﺗـﻮ ﺑـﺎﺷﻪ ‫ﻏﻨﭽﻪی سفید ﻣﺮﻳﻢ ‫ﺑﺎ ﻧـﻮازش ﺗﻮ واﺷﻪ

 ‫ﻛﺎش میشد اﻣﺎ نمیشه ‫ نمیشه بیای دوﺑﺎره ‫ نمیشه دﺳﺘﺎت ﺗﻮ ﮔﻠﺪون ‫گل های ﻣـﺮﻳﻢ ﺑﺬاره

‫ﻛﺎش میشد اﻣﺎ نمیشه ‫اﻳـﻦ ﻣـﺮام روزﮔـﺎره ‫رﻓﺘﻨﺖ همیشگی ﺑﻮد ‫دﻳﮕﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﺪاره

ادامه …

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.