اجباری گری یا وسواس

اجباری گری یا وسواس

Compulsion Neurosis

o وسواس دفاعی است در برابر آگاهی از مسؤولیت، و نیز نشان دهنده اختلال در آرزوست.
o اختلالی سازمان یافته تر و در مقام مقایسه با تکانه گری، کمتر بولهوسانه.
o فرد اجبارگر یا وسواسی مطابق نیازهای درونی که به شکل آرزو تجربه نمی شوند، رفتار می کند.
o چنین فردی را چیزی بیگانه از ایگو هدایت می کند، که اگر عمل نکند به شدت احساس عذاب و ناراحتی می کند.
o با اینکه آروز دارد به آن شکل عمل نکند، پیروی نکردن از دستور اجباری گرانه را خیلی دشوار می یابد.

o کامو Albert Camus، نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی، و یکی از فلاسفهٔ بزرگ قرن بیستم
و از جمله نویسندگان مشهور و خالق کتاب بیگانه The Stranger ،
در کتاب سقوط The Fall می گوید :

عمل نکردن به آنچه انسان نمی خواهد، سخت ترین کار دنیاست.
باور کن چیزی که از دست دادنش برای فرد از همه سخت تر است، درست همان چیزی است که او در واقع نمی خواهد.

چنین فردی احساس هدفمندی و آرزو دارد ولی هدفش، هدف خودش نیست.
و وقتی این را می فهمد، موجی از شک و تردید سرتاپایش را فرا می گیرد.
فرد چنان مشغول و چنان پرکار است که حس می کند نه وقت دارد و نه حق دارد از خودش بپرسد که دلش چه می خواهد.
فقط هنگامی که دفاع، ترک بر می دارد، مثلاً پول و مقام و قدرت، نامربوط به نظر می آیند، فرد درمی یابد که خود حقیقی اش را خفه کرده است.

کتاب سقوط که نخست در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، رمانی است فلسفی که از زبان ژان باتیست کلمانس یا یحیای تعمید دهندهٔ نداکننده،
که وکیل بوده و اینک خود را «قاضی توبه‌کار» می‌خواند روایت می‌شود.
او داستان زندگی‌اش را برای غریبه‌ای اعتراف می‌کند.
ژان باتیست کلمانس در رستورانی با غریبه‌ای، که در اصل خواننده کتاب است، آشنا می‌شود
و داستان زندگی اش را برای او بازگو می‌کند.
ژان باتیست تعریف می‌کند که وکیلی تراز اول در پاریس بوده و زندگی بسیار موفقی داشته است.
اما شبی که در حال گذشتن از پلی در پاریس بوده، زنی را می‌بیند که بصورتی غیرعادی به لبه‌های پل نزدیک شده است.
ژان باتیست با بی‌توجهی از کنار زن می‌گذرد.
بعد از چند قدم، صدای برخورد شیئی با آب را می‌شنود، اما برخلاف تمامی ارزشهایی که خود، ظاهراً،
در طول اعترافاتش به آنها پایبندی نشان می‌دهد، هیج کاری نمی‌کند.
این اتفاق بر زندگی موفق او به عنوان وکیل تأثیر بسزایی می‌گذارد.

بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.