حقیقت انسان به آنچه اظهار میدارد نیست …
بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است …
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی …
نه به گفته هایش… بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

.

بیشتر مشکلات زندگی‌ به دو دلیل پیش میاد:

یا بدون فکر عمل می کنیم! یا اینکه فقط فکر میکنیم بدون اینکه کاری انجام بدیم!

***

مشكل اينجاست كه… ما نه براى خودمان، بلكه براى آدم هاى اطرافمان زندگى می كنيم!

– لباسى می پوشيم كه مردم خوششان بياد!
– عطرى می زنيم كه مردم لذت ببرند!
– در رشته اى درس می خوانيم كه كلاس داشته باشد!
– با كسى ازدواج می كنيم كه دهانِ مردم را ببنديم!
– بچه دار می شويم كه برايمان حرف در نياورند!
– و اين داستان تا آخرِ عمر ادامه دارد!