فهرست كامل اختلالات روانى شامل ١٨٢ اختلال و بيمارى

رسته هاى مختلف و متعدد اختلالات روانى شناخته شده اند. رويه و صور مختلفى نيز براى اختلال رفتار و شخصيت انسان ها وجود دارند.

اضطراب و ترسى كه در زندگى روزمره اثر نمايد، اختلال اضطراب ناميده مى شود. رسته هاى شناخته شده اختلال روانى شامل برخى ترس ها، اضطراب عمومى، اضطراب اجتماعى، اختلال وحشت، اختلال حضور در فضاهاى باز، وسواس جبرى، و اختلال تنشی پس از وقوع مصيبت هم ميشوند.

ساير مشخصه هاى احساسى و خلقى و عاطفى هم ميتوانند دستخوش اختلال گردند. اختلال خلقى شامل غم شديد غير معمول، ماليخوليا، ياس و نوميدى از انواع بيماری هاى شديد روانى هستند. افسردگى مزمن يا بيمارى تك قطبى، حاوى حالت شديد خوى نارحت است. اختلال دو قطبى شامل خوى های متناوب شادى و غم بيش از حد است.

اِشكال باورها، نحوه سخن گفتن، و قبول واقعيات هم ميتوانند مختل شوند. اختلال هاى روان پريشانه ( جنون آميز)، شامل اختلال گسستگى افكار ( شيزوفرنى)، و اختلالات توهمى ميباشند.

اختلالات شخصيتى هم انواع و ا قسام دارند. اين اختلالات، افكار و رفتارهاى انسان را تحت تأثير قرار ميدهند. تعدادى از اين اختلالات كه به نظر عموم غير طبيعى نشان ميدهند در زير آمده است.

اختلالات غير عادى شامل افراد هذيانى، توهمى، جنون گوشه گيرى، و شيزوفرنى گونه هستند.

اختلالات احساسى و دراماتيك شامل افراد ضد اجتماعى، مرزى مرضى، نمايش، خودشيفتگى و بيماريهايى كه بر پايه ترس، اضطراب، وسواس ميباشند.

اختلالات ديگر شامل خوردن، پرخورى، بدخورى، كم خورى، اختلالات خواب، بي خوابى، بد خوابى، زياد خوابى، كابوس، اختلالات جنسى، اختلالات خود ول دادن، عدم كنترل بر خود،و…… انواع اعتيادها، و…. غيره هستند.

يك فهرست نسبتاً كامل امراض روانى در زير آمده كه بر أساس الفباى انگليسى نگاشته شده است.

1) Abulia ضعف اراده

2) Absence epilepsy غش و صرع همراه با فراموشى و نبود. غش غيبتى

3) Acute stress reaction واكنش حاد تنشى

4) Adjustment disorder اختلال سازگاری

5) Adolescent antisocial behavior رفتار ضد اجتماعى نوجوانى

6) Adult antisocial behavior رفتار ضد اجتماعى بزرگسالى

7) Agoraphobia هراس از مکانهای باز

8) Alcohol abuse سو مصرف الكل

9) Alcohol dependence وابستگى به الكل

10)  Alcohol withdrawal ترك الكل

11) Alcoholic hallucinosis توهمات الكلى

12) Alzheimer’s disease بيمارى آلزايمر

13) Amnestic disorder اختلال ياد زدايى

14) Amphetamine dependence اعتياد به امفيتامين ( نوعى مسكن)

15) Anorexia nervosa بى اشتهايى عصبى

16) Anterograde amnesia ياد زدودگى پيش گستر

17) Antisocial personality disorder اختلال شخصيتى ضد اجتماعى

18) Anxiety disorder اختلال اضطرابى

19) Attention deficit disorder اختلال عدم تمركز

20) Attention deficit hyperactivity disorder اختلال تمركز بهمراه بيش فعاليتى

21) Autism در خود ماندگى

22) Auto-phobia خود هراسى

23) Avoidant personality disorder اختلال شخصيتى دورى گزين

24) Atelophobia ترس از كودك نمايى

25) Asperger Syndrome نوعى در خود ماندگى در كودكان

26) Barbiturate dependence اعتياد به اسيد باربيتوريك (مسكن و خواب آور)

27) Benzodiazepine dependence اعتياد به بنزوديازپاين ( نوعى داروى آرام بخش)

28) Benzodiazepine misuse سو استفاده از بنزوديازپاين

29) Benzodiazepine withdrawal عوارض ترك بنزوديازپاين

30) Bereavement داغديدگى

31) Bibliomania جنون گردآورى كتاب

32) Binge eating disorder زياده خورى

33) Bipolar disorder اختلال دو قطبى

34) Bipolar I disorder اختلال دو قطبى نوع يك

35) Bipolar II disorder اختلال دو قطبى نوع دو

36) Body dysmorphic disorder خود زشت انگارى

37) Borderline intellectual functioning اختلال مرزى افراد كم هوش

38) Borderline personality disorder اختلال مرزى

39) Brief psychotic disorder اختلال جنون مختصر

40) Bulimia nervosa پرخورى عصبى و بالا آوردن متعاقب آن

41) Caffeine-related disorder اختلال مرتبط با كافيين

42) Caffeine-induced sleep disorder بد خوابى ناشى از كافيين

43) Cannabis dependence اعتياد به حشيش

44) Claustrophobia ترس از فضاى تنگ و محصور

45) Catatonic disorder جمود خلسه اى، بی حسى

46) Catatonic schizophrenia شيزوفرنى نوع جمودى

47) Celebrity worship syndrome پرستش نامداران

48) Circadian rhythm sleep disorder اختلال خواب شبانه روزى

49) Cocaine dependence اعتياد به كوكايين

50) Cocaine intoxication سم زدايى از كوكايين

51) Cognitive disorder اختلال شناختى

52) Communication disorder اختلال ارتباط كلامى

53) Conduct disorder اختلال هدايت كردن

54) Coward delusion توهم بزدلى

55) Cyclothymia خلق و خوى ادوارى

56) Delirium tremens روان آشفتگى الكلى

57) Depersonalization disorder دگرسان بينى خود – اختلال زوال شخصيت

58) Depressive disorder اختلال اندوه سارانه – افسردگى

59) Derealization disorder دگرسان بينى محيط- نبود قوه ادراك

60) Dermatillomania جنون كندن پوست خود

61) Desynchronosis مشكلات خواب ناشى از سفر jet lag

62) Developmental coordination disorder اختلال هماهنگ سازى تكاملى

63) Diogenes Syndrome بى توجهى شديد به خود با انزواطلبى و زباله گردى و بیشرمى

64) Dispareunia آميزش جنسى سخت و دردناك

65) Dissociative identity disorder-Multiple personality disorder اختلال چند شخصيتى، هويتهاى جدا داشتن

66) Dyspraxia كنش پريشى – مشكل تحرك

67)  Dyslexia خوانش پريشى – مشكل خواندن

68) EDNOS اختلال در خوردن بدون علت خاص

69) Ekbom’s Syndrome (Delusional Parasitosis) توهم انگل زدگى

70) Encopresis بى اختيارى در دفع

71) Enuresis شب ادرارى غير پزشكى

72) Erotomania جنون جنسى

73) Exhibitionism عورت نمايى – نوعى انحراف جنسى

74) Euphoria شنگولى- سرخوشى بى علت

75) Factitious disorder اختلال ساختگى

76) Fregoli delusion توهم وجود يك شخص در قالب افراد متعدد

77) Frotteurism تماس بدن به شخص ديگر براى لذت – نوعى انحراف جنسی

78) Fugue State حالت فراموشی روانى – گريز مرضى

79) Ganser syndrome (due to a mental disorder) خود را روانى نماياندن براى گريز از زندان يا سربازى يا …

80) Gender dysphoria اضطراب ناراحتى از جنسيت خود

81)  Generalized anxiety disorder اضطراب عمومى

82)  General adaptation syndrome اختلال عمومى فرزند خواندگى

83) Grandiose delusions توهم خود بزرگ بينى

84) Hallucinogen-related disorder اختلال مرتبط با توهم

85) Hallucinogen persisting perception disorder اختلال تداوم توهم پيش بينی

86) Histrionic personality disorder اختلال شخصيت نمايشى

87) Huntington’s disease خرابى مداوم سلول هاى مغزى

88) Hypomanic episode وقوع جنون هاى خفيف

89) Hypochondriasis خود بيمار انگارى و اضطراب آن

90) Kleptomania جنون دزدى بيمار گونه

91)  Korsakoff’s syndrome اختلال حافظه به علت كمبود وبتأمين ب1

92) Lacunar amnesia ياد زدودگى و فراموشی اختصاصى

93) Major depressive disorder افسردگى اساسی يا ماژور

94) Major depressive episode وقوع افسردگى هاى اساسى

95) Maladaptive Daydreaming روياهاى ناهنجار و ناسازگار

96) Male erectile disorder اختلال راست شوندگى آلت مردانه

97) Malingering تمارض براى فرار از كار

98) Manic episode وقوع دوره هاى شيدايی

99) Mathematics disorder اختلال يادگيرى رياضيات

100) Mean world syndrome باور به پست و خطرناك بودن جهان

101) Melancholia ماليخوليا، سودايى، دلتنگى، روان افسردگى

102) Minor depressive disorder اختلال افسردگی جزيى

103) Misophonia تنفر از صدا

104) Mixed episode وقوع دوره هاى مخلوط

105) Mood disorder اختلال خلق و خوى

106) Morbid jealousy حسادت ناسالم و وحشت آور

107) Munchausen’s syndrome تظاهر به داشتن نشانه هاى بيمارى براى بستری و تست شدن

108) Munchausen’s syndrome by proxy تظاهر به داشتن نشانه هاى بيمارى با واسطه تراشى

109) Narcolepsy حمله خواب و خواب آلودگى

110) Narcissistic personality disorder اختلال خود شيفتگى

111) Neglect of child غفلت از كودك

112) Nicotine withdrawal عوارض ترك نيكوتين

113) Night eating syndrome مشكل شب خورى

114) Nightmare disorder اختلال كابوس ديدن

115) Neurocysticercosis عفونت عصب كه از خوك سرايت ميكند

116) Obsessive-compulsive disorder OCD وسواس مجبور

117) OCPD Obsessive-compulsive personality disorder شخصيت وسواس مجبور

118) Oneirophrenia توهمات مشابه خواب ديدن

119) Opioid dependence اعتياد شبه افيونى

120) Opioid-related disorder اعتياد مرتبط با شبه افيون

121) Oppositional defiant disorder ODD اختلال نافرمانى جسورانه

122) Orthorexia ON ميل شديد وسواس گونه به سالم خورى

123)  Ondine’s curse كم تنفسى شناختى ( در خواب)

124) Pain disorder اختلال درد

125) Panic disorder اختلال وحشت

126)  Paranoid personality disorder اختلال شخصيت توهمى و شکاک

127)  Parasomnia نابهنجارى خواب

128) Parkinson’s Disease بيمارى پاركينسون – فلج مرتعش

129) Pathological gambling قماربازى بيمارگونه

130) Perfectionism كمال گرايى – وسواس كمال خواهى

131) Persecutory delusion خيال تحت تعقيب و شكنجه بودن

132) Personality disorder اختلال شخصيتى

133) Phencyclidine related disorder اعتياد به مواد بيهوشى و توهم زا

134) Phobic disorder اختلال واكنشهاى هراس

135) Phonological disorder اختلال صوتى و دگرگونى صدا در زبان

136) Physical abuse سواستفاده بدنى

137) Pica ويار گل و خاك خوارى

138) Polysubstance-related disorder  اعتياد همزمان به سه ( يا بيشتر) نوع مواد

139) Post-traumatic embitterment disorder PTED اختلال خشم و تلخى پس از مصيبت

140) Post-traumatic stress disorder PTSD اختلال تنشى پس از مصيبت

141) Premature ejaculation انزال زودرس و ناخواسته

142) Primary hypersomnia خواب زدگى ابتدايى

143) Primary insomnia بى خوابى ابتدايى

144) Psychogenic amnesia فراموشى روان زادى

145) Psychotic disorder اختلال جنون و روان پريشی

146) Pyromania جنون آتش افروزى

147) Reactive attachment of infancy or early childhood disorder
اختلال واكنشى وابستگى در نوزادان و بچه هاى كوچك – اضطراب جدايى

148) Recurrent brief depression افسردگيهاى كوتاه مدت ولى مكرر

149) Relational disorder اختلال ارتباطى

150) Residual schizophrenia پسماندهاى شيزوفرنى

151) Retrograde amnesia فراموشى و ياد زدودگى پس گستر

152) Rumination syndrome نشخوارگرى انديشه

153) Schizoaffective disorder اختلال شيزوفرنى عاطفى

154) Schizoid personality disorder اختلال شخصيت اسكيزوييد و جنون گوشه گيرى

155) Schizophrenia شيزوفرنى يا جنون جوانى يا روان گسيختگى

156) Schizophreniform disorder اختلال جنون گونه

157)  Schizotypal personality disorder اختلال شخصيت شيزوفرنى گونه

158) Seasonal affective disorder افسردگى فصلى

159) Sedative-, hypnotic or anxiolytic-related disorder
اختلال مرتبط با آرام بخش ها، خواب آورها و ضد اضطراب ها

160) Selective mutism خموشى ولالى گزينشى

161) Separation anxiety disorder اضطراب جدايى

162) Severe mental retardation عقب ماندگى شديد ذهنى

163) Shared psychotic disorder اختلال روان پريشى مشترك

164) Sleep disorder اختلال خواب

165) Sleep terror disorder اختلال وحشت از خوابيدن

166) Sleepwalking disorder اختلال خواب گردى

167) Social anxiety disorder اختلال اضطراب اجتماعى

168) Social phobia ترس اجتماعى

169) Somatization disorder اختلال جسمانى كردن

170) Somatoform disorder اختلال جسمانى شكل

171) Specific phobia ترس خاص

172) Stendhal syndrome اختلال جسمانى شامل طپش شديد قلب به همراه گيجى، غش، تار ديدن وقتي كسي با تجربه بزرگ شخصى و هيجانى و هنرى روبرو ميشود

173)  Stereotypic movement disorder اختلال حركت كليشه اى و ساختگى يكجور

174) Stockholm syndrome حس مثبت و دلسوزى گروگان نسبت به رباينده

175)   Stuttering لكنت زبان

176) Substance-related disorder اختلال مرتبط با مواد

177) Tardive Dyskinesia اختلال رشته هاى عصبى ناشى از مصرف مداوم داروهاى روانپزشكى

178) Tourette Syndrome اختلال انجام حركت يا صداى تكرارى ناخواسته

179)  Transient Tic Disorder اختلال انجام تيكهاى مكرر

180) Transient Global Amnesia از دست دادن ناگهانى حافظه

181) Trichotillomania وسواس مو كندن

182)  White coat hypertension بالا رفتن فشار خون در حساسيت به بيمارستان