مطالب توسط PaymanA

گزیده ای از سعید صاحب علم

  در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست… گاه یک دنیا…فقط با یک نفر پر می شود! پر رنگ تر شد آن گل سرخی که خشک شد         ما در فراق بیشتر از وصل عاشقیم او که “همدردم” شده گویا خودش هم درد بود       او خودش زخم همین مرهم که می آورد بود موج […]

گزیده ای از سلیم تهرانی

برای سوختن من چو شعله تند مشو       اگر چه خار و خسم، یادگاری چمنم بس که از سرگشتگی‌ها رفته‌ام در خود فرو       مانده چون گرداب از اعضایم گریبانی و بس از دل آشفتگان شرح پریشانی بپرس          گر سراغ سیل می گیری،ز ویرانی بپرس  گر چه احوال من هرگز نپرسید از صبا            از من آن بی […]