روانشناسی پيمان https://paymanpsychology.com/fa روانشناسی فرهنگی اجتماعی Sun, 29 Mar 2020 08:58:33 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 https://paymanpsychology.com/fa/wp-content/uploads/2018/07/cropped-_111-32x32.jpg روانشناسی پيمان https://paymanpsychology.com/fa 32 32 زادگاه مشابه وجودگرایی و روان‌کاوی https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/28/%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/28/%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/#respond Fri, 28 Feb 2020 16:45:49 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=13460 بخش چهارم: زادگاه مشابه وجودگرایی و روان‌کاوی How Existentialism and Psychoanalysis Arose Out of the Same Cultural Situation بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان   وجودگرایی و روان‌کاوی از وضعیتِ فرهنگی یکسانی برخاسته‌اند. اگزیستانسیالیست‌ها و روان‌کاوان، هر دو، همّ‌وغمِ خود را به حلِّ […]

نوشته زادگاه مشابه وجودگرایی و روان‌کاوی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/28/%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/feed/ 0
خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/21/%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2585%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/21/%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/#respond Fri, 21 Feb 2020 17:35:25 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=13237 قسمت دوم – پس‌زمینه فرهنگی – روان‌شناسی وجودی بخش سوم: خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی Origins and Significance of Existential Psychology بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان در سال‌های اخیر، آگاهیِ روزافزونِ بخشی از روان‌پزشکان و روان‌شناسان موجبِ این تشکیک شده که کاستی‌هایِ […]

نوشته خاستگاه و اهمیت روان‌شناسی وجودی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/02/21/%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/feed/ 0
اصول هستی‌شناختی https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/31/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d9%2587%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/31/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/#respond Fri, 31 Jan 2020 19:53:12 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=12532 اصول هستی‌شناختی مورد خانم هاچنز The Case of Mrs. Hutchens بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان من در قامت یک درمانگر و مربی درمانگران، در عجبم که تا چه‌اندازه تلاش‌هایِ‌مان برای درکِ مُراجع به‌وسیلهِ تحلیلِ مکانیسم‌هایِ دفاعیِ رفتارِ آن‌ها، مانعِ درک صحیحِ ما […]

نوشته اصول هستی‌شناختی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/31/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/feed/ 0
مبانی روان‌درمانی https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/26/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/26/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 26 Jan 2020 13:36:07 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=12337 مبانی روان‌درمانی Bases of Psychotherapy بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان گرچه ده‌ها سال است که رویکردِ وجودی به‌عنوان برجسته‌ترین روشِ روان‌پزشکی و روان‌کاوی در اروپا مطرح بوده، امّا در آمریکا تا سال 1960 عملاً ناشناخته بود. پس از معرفی این رویکرد در […]

نوشته مبانی روان‌درمانی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/26/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
2020 https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/17/2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2020 https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/17/2020/#respond Fri, 17 Jan 2020 17:50:09 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=12022 نوشته 2020 اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/17/2020/feed/ 0
شیوه درمان https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/16/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/16/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 15 Jan 2020 20:57:59 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=11974 شیوه درمان دربارهِ فنِّ روان‌درمانی Concerning Therapeutic Technique بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان اکثر افرادی که کتاب‌هایِ دستی و راهنماهای تکنیکی (handbook) مرتبط با تحلیلِ وجودی را مطالعه کرده‌اند، مأیوس شده‌اند؛ زیرا در آن کتاب‌ها روش‌های کاربردی مشخصی را نیافته‌اند. [به‌استثناء کتاب […]

نوشته شیوه درمان اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2020/01/16/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0
بودن و نبودن https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/29/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/29/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86/#respond Sun, 29 Dec 2019 08:04:05 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=11406 بودن و نبودن To Be and Not to Be بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان هم‌بخشی و سهم اساسی درمان وجودی (existential therapy)، به نحوهِ درک آن از انسان به‌مثابه هستی (بودن،being) بازمی‌گردد. درمان وجودی منکر اعتبار پویایی (dynamism) و مطالعه الگوهای رفتاری […]

نوشته بودن و نبودن اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/29/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86/feed/ 0
وراروی https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/17/%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/17/%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c/#respond Tue, 17 Dec 2019 07:20:55 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=11021 وراروی یا گذر از وضعیت فعلی Transcending the Immediate Situation بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان [وَرارَوی = اعتلاء؛ استعلا؛ برتری یافتن؛ تفوق پیدا کردن؛ پا فرا گذاشتن؛ متعالی شدن؛ تعالی یافتن؛ فراسوی چیزی شدن؛ والا شدن؛ بهتر شدن؛ پیشی گرفتن؛ ترانسند؛ Transcend] […]

نوشته وراروی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/17/%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c/feed/ 0
زمان و تاریخ https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/10/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25ae https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/10/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae/#respond Tue, 10 Dec 2019 17:48:33 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=10756 دربارهِ: زمان و تاریخ Of Time and History بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان مسألهِ دیگری که تحلیل‌گرانِ وجودی به آن پرداخته‌اند، رویکرد متمایز آن‌ها به مبحث “زمان” (Time) است. شگفت‌زدگی آن‌ها از بررسی ژرف‌ترین تجربیات انسانی، مانند اضطراب (Anxiety)، افسردگی (Depression) و […]

نوشته زمان و تاریخ اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/12/10/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae/feed/ 0
سه وجه جهان https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/26/%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/26/%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 26 Nov 2019 14:39:42 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=10311 سه وجه جهان The Three Modes of World بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان   هستیِ ما اصولاً از طریق رابطه با سه سطحِ جهانِ ما موجودیت می‌یابد، این سه سطح در زبان آلمانی عبارتند از: (برداشت از: مفاهیم اساسی در رویکرد وجودی) […]

نوشته سه وجه جهان اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/26/%d8%b3%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/ 0
بودن در جهان https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/11/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/11/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 10 Nov 2019 20:30:51 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=9804 بودن در جهان Being in the World بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان فهمِ چگونه بودن فرد (مُراجع) در دنیایِ خودش، از مهم‌ترین اهداف یک درمانگر وجودی در کاوش به‌سوی فهم هستی‌ست. پدیدارشناس (Phenomenologist) و عصب‌شناسِ (Neurologist) نامی، اروین استراوس (Erwin Straus)، پایه‌گذار […]

نوشته بودن در جهان اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/11/%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86/feed/ 0
حافظ 3 https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/07/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-3 https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/07/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-3/#respond Thu, 07 Nov 2019 09:32:36 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=9639 حافظ قسمت سوم یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش       می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور             دور باد آفت دور فلک از جان و تنش گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا         چشم دارم که سلامی برسانی ز منش به ادب […]

نوشته حافظ 3 اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/07/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-3/feed/ 0
گناه و اضطراب وجودی https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/06/%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25af%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b6%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/06/%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/#respond Wed, 06 Nov 2019 18:13:47 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=9597 گناه و اضطراب از دیدگاه هستی‌شناسی Anxiety and Guilt as Ontological بخشی از کتاب کشف وجود، اثر رولو می The Discovery of Being; Rollo May مترجم: سایت روان‌شناسی پیمان هستی‌شناسی یا آنتولوژی (Ontology) مطالعهِ فلسفیِ طبیعتِ هستی، شدن، وجود یا حقیقت است. بحث در مورد “بودن و نبودن” یا “وجود و عدمِ وجود” (Being and […]

نوشته گناه و اضطراب وجودی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/11/06/%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c/feed/ 0
بینزوانگر-باس https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3/#respond Wed, 23 Oct 2019 19:09:59 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8949 بینزوانگر باس لودویگ بینزوانگر (۱۹۶۶–۱۸۸۱) Ludwig Binswanger لودویگ بینزوانگر (Ludwig Binswanger) (1966-1881) یکی از اولین متخصصان بهداشتِ روان بود که بر ماهیت وجودی بحران در درمان تاکید کرد . او معتقد بود بحران‌هایی که در روان‌درمانی ایجاد می‌شوند، معمولآً برای افراد درگیر، لحظه‌های تصمیم‌گیری مهمی هستند. اعتقاد او به آزادی انتخاب فرد در درمان تا […]

نوشته بینزوانگر-باس اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
گزیده‌ای از محمدعلی شیرازی https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25af%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/#respond Wed, 23 Oct 2019 13:13:24 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8939 محمدعلی شیرازی (محمدعلی حافظ الکتب) نفرین بر زندگی من زِ بختِ سیاهَم، اشکی چکیده به‌راهَم         سوزم از آتشِ آهَم، نفرین‌بر‌این‌زندگی در کویرِ حیاتم، با بارِ سنگینِ این غم                   آواره‌ای بی‌پناهم، نفرین‌بر‌این‌زندگی زندگی، اِی‌زندگی، اِی‌همه افسُردگی                   تویی کابوسِ غم، آمده به خوابم دل سِزای محبت بیند دورویی و مِحنت            یا رَب چه‌بوده گناهم، نفرین‌بر‌این‌زندگی اِی‌خدا، اِی‌آسمان، […]

نوشته گزیده‌ای از محمدعلی شیرازی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/23/%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c/feed/ 0
اسطوره و روان‌شناسی https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/22/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25b7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/22/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/#respond Tue, 22 Oct 2019 09:17:20 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8862 نوشته اسطوره و روان‌شناسی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/22/%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/ 0
نیروهای خیر و شر ایران باستان https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 20 Oct 2019 12:24:28 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8742 نیروهای خیر و شر ایران باستان نیروهای خیر: 1- اهورامزدا. در بخش‌های قبلی شرح داده شده. 2- امشاسپندان: اسمی که به‌یک دسته از بزرگ‌ترین فرشتگان داده شده است که سپنت مینو و بعدها اهورامزدا در سر آن قرار دارند. سپنت مینو به معنی عقل مقدس و خرد پاک است. او واسطه است میان اهورامزدا و […]

نوشته نیروهای خیر و شر ایران باستان اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0
خدایان و قهرمانان ایران باستان https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2582%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 20 Oct 2019 12:16:52 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8737 خدایان و قهرمانان ایران باستان از آن‌جا‌که اساطیر بُن‌مایه‌های فرهنگی و اعتقادی هر سرزمین را تشکیل می‌دهند، اساطیر ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. در این‌جا سعی شده است که عمق نگرش ایرانیان باستان از لابه‌لای زندگی پادشاهان پیشدادی و کیانی –مقابله میان خیر و شر– پهلوانان و دلیران و خدایان باستان در معرض […]

نوشته خدایان و قهرمانان ایران باستان اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0
اساطیر ایرانی https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b7%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 20 Oct 2019 09:54:49 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8729 اساطیر ایران این افسانه‌ها ریشه آریایی داشته و تا میزان بسیار بالایی میان اقوام ایرانی و هندی وجه اشتراک دارد. افسانه‌های ایران از یک اصل و منشأ آریایی مشتق شده و تفاوت‌های محیطی ایران و هند و نیز فرهنگ متفاوت بومیان ایران و آریاییان ایرانی مهاجرت کرده به هند تفاوت‌هایی میان اساطیر هندی و ایرانی […]

نوشته اساطیر ایرانی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
اساطیر یونانی https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b7%25db%258c%25d8%25b1-%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Sun, 20 Oct 2019 09:37:22 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8722 اساطیر یونانی Greek Mythology اساطیر یونانی مجموعه اساطیر و آموزه‌هایی است که به یونان باستان مرتبط می‌باشد، دربارهٔ خدایان و قهرمانان آنان، طبیعت جهان و ریشه‌های آن و اهمیت مکتب و آیین آن‌ها سخن می‌گوید. این اسطوره‌شناسی بخشی از مذهب یونان باستان می‌باشد. محققان به منظور مشخص کردن تأثیرات دینی و سیاسی آن بر یونان […]

نوشته اساطیر یونانی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
اساطیر و اسطوره‌شناسی https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b7%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25b7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/#respond Sun, 20 Oct 2019 09:03:50 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8712 نوشته اساطیر و اسطوره‌شناسی اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/20/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/feed/ 0
rssfeeds https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/14/rssfeeds/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rssfeeds https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/14/rssfeeds/#respond Mon, 14 Oct 2019 19:23:52 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8401 تازه‌های سایت با خوراک آراس‌اس RSS feeds RSS مخفف Rich Site Summary به معنی “چکیده سایت” یا “مختصر و مفید سایت” است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین عناوین سایت با خبر باشید، بدون آن‌که نیازی داشته باشید به آن‌ها سر بزنید. کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: – نمایش تازه‌ترین عناوین […]

نوشته rssfeeds اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/14/rssfeeds/feed/ 0
اسماعیل نواب‌صفا https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%b5%d9%81%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a8%25e2%2580%258c%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25a7 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%b5%d9%81%d8%a7/#respond Sun, 13 Oct 2019 16:09:21 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8365 نوشته اسماعیل نواب‌صفا اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%b5%d9%81%d8%a7/feed/ 0
متن کامل کتاب جهانی که من می‌شناسم https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/#respond Sun, 13 Oct 2019 11:31:10 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8352 نوشته متن کامل کتاب جهانی که من می‌شناسم اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/feed/ 0
جهانی که من می‌شناسم https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25e2%2580%258c%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585 https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/#respond Sun, 13 Oct 2019 11:19:48 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8351 جهانی که من می‌شناسم Our Knowledge of the External World برتراند راسل Bertrand Russell مترجم روح‌الله‌عباسی این کتاب حاصل مصاحبه‌ای با برتراند راسل است. * دنیای خوب نیازمند به علم، مهربانی و شجاعت بوده و نیازی به حسرت گذشته و به زنجیر کشیدن هوش و استعداد مردم که با تبلیغات جمعی نادان در گذشته انجام […]

نوشته جهانی که من می‌شناسم اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
https://paymanpsychology.com/fa/2019/10/13/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%85/feed/ 0
بابا لنگ‌دراز-ادامه https://paymanpsychology.com/fa/2019/09/26/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2584%25d9%2586%25da%25af%25e2%2580%258c%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587 Thu, 26 Sep 2019 15:50:38 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8045 نوشته بابا لنگ‌دراز-ادامه اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
بابا لنگ‌دراز https://paymanpsychology.com/fa/2019/09/26/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2584%25d9%2586%25da%25af%25e2%2580%258c%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b2 Thu, 26 Sep 2019 15:50:30 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=8044 بابا لنگ‌دراز Daddy-Long-Legs آلیس جین وبستر  Jean Webster بابالنگ‌دراز عزیزم: بعضی آدم‌ها را نمی‌شود داشت، فقط می‌شود یک‌جور خاصی دوست‌شان داشت، بعضی آدم‌ها اصلاً برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن‌ها… اصلاً به آخرش فکر نمی‌کنی، آن‌ها برای این‌اند که دوست‌شان بداری! آن هم نه دوست‌داشتن معمولی، نه حتی عشق؛ یک […]

نوشته بابا لنگ‌دراز اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
مشق مرگ https://paymanpsychology.com/fa/2019/09/05/%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%85%d8%b1%da%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25b4%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25af Thu, 05 Sep 2019 08:16:51 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=7850 مشق مرگ – جهان رقص سایه‌هاست جولیان یانگ Julian Young مترجم علی برزگر فلسفۀ شوپنهاور در ژرف‌ترین لایه‌اش «مشق مرگ» است. زندگی کابوسی است که مرگ می‌تواند ما را از آن بیدار کند. در بحبوحهٔ دورانی که اختراعات یکی پس از دیگری زندگی انسان را تکان می‌داد، فیلسوف بدبینی پیدا شد که می‌کوشید حقیقت زندگی […]

نوشته مشق مرگ اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
ملالت https://paymanpsychology.com/fa/2019/09/05/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa Thu, 05 Sep 2019 08:05:04 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=7843 ملالت Boredom, Ennui, Tedium مَلالَت= افسردگی، دل‌تنگی. بیزاری، آزردگی. ستوهی، سیرآمدگی ملالت وضعیتی روحی یا روانی است که در زمان عدم وجود فعالیتی خاص برای انجام و یا عدم علاقه به شرایط محیطی و یا احساس بطالت در روز یا بازهِ زمانی خاص رخ می دهد. نشانه‌های متداول ظاهری ملالت: 1-  نگاه کردن به دوردست. […]

نوشته ملالت اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>
موسایِ میکل‌آنژ https://paymanpsychology.com/fa/2019/08/17/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%90-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%84%e2%80%8c%d8%a2%d9%86%da%98/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2590-%25d9%2585%25db%258c%25da%25a9%25d9%2584%25e2%2580%258c%25d8%25a2%25d9%2586%25da%2598 Sat, 17 Aug 2019 15:28:46 +0000 https://paymanpsychology.com/fa/?p=7768 نوشته موسایِ میکل‌آنژ اولین بار در روانشناسی پيمان. پدیدار شد.

]]>