نوشته‌ها

آفرینگان

آفرینگان صادق هدایت تنگِ غروب بود، بعد از آن‌كه "آذرَسپِ مُوبِد" چند شعر از اشعارِ "گات"‌ها {نخستین منظومۀ ایرانی که از روزگارِ کُهن باقی‌‌مانده و قسمتِ عمدۀ ‌آن سخنانِ زردُشت است. کُهن‌ترین و مقدّس‌ترین قسمتِ اوستا؛ سرودهایِ زردُشت} بالای…