نوشته‌ها

داوود گوژپشت

داوود گوژپُشت صادق هدایت "نه،نه! هرگز من دنبالِ‌این‌كار نخواهم رفت. باید به‌كُلّی چشم پوشید. برایِ دیگران خوش می‌آورد درصورتی‌كه برایِ من پُر از دَردوزَجر است. هرگز، هرگز!..." داوود زیرِلب با خودش می‌گفت و عصایِ كوتاهِ زردرنگی كه در دست د…