نوشته‌ها

سامپینگه

سامپینگه صادق هدایت نامِ اصلیَ‌َش "سیتا" بود، ولی او را "سامپینگه" (Sampingé) می‌نامیدند كه گُلی زرد‌رنگ و دارایِ عطری شهوت‌انگیز است. نخست مادرش "پادما" او را به این اسم نامید و همین اسم رویِ او ماند. پدرش كه از نتایجِ خاندانِ قدیمی‌ و ن…