نوشته‌ها

گزیده ای از سعید صاحب علم

سعید صاحب علم در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست... گاه یک دنیا...فقط با یک نفر پر می شود! سعید صاحب علم پر رنگ تر شد آن گل سرخی که خشک شد         ما در فراق بیشتر از وصل عاشقیم او که "همدردم" شده گویا خودش هم درد بود       او خودش…