نوشته‌ها

شرح‌حال یك الاغ هنگام مرگ

شرح‌حال یك الاغ هنگام مرگ صادق هدایت آه! درد اندام مرا مُرتعش می‌كند، این پاداشِ خدماتی است كه برای یك جانور دوپایِ بی‌مروتِ ستم‌گر كشیده‌ام، امروز آخرین روزِ من‌ست و همین قلبم را تسلّی می‌دهد! بعد از طی یك زندگانی پُر از مرارت و مشقّت و تحمّ…