نوشته‌ها

مراسم اعدام

مراسم اعدام جورج اورول  George Orwell توی برمه Burma بود. هوای صبح از باران خیس شده بود. شعاع نوری کم‌رنگ، مثل یک ورق قلع زرد، از روی دیوارهای بلند، به طور اریب توی حیاط زندان می‌تابید. ما در بیرون سلو‌ل‌های محکومان منتظر مانده بودیم. یک ر…