نوشته‌ها

مرگ ایوان ایلیچ

مرگ ایوان ایلیچ The Death of Ivan Ilyich لئو تولستوی Leo Tolstoy «مرگ ایوان ایلیچ» شاید هنرمندانه، هوشمندانه و زیباترین داستان تولستوی نباشد، امّا یقیناً یکی از آگاهی‌بخش‌ترین آن‌هاست؛ آگاهی از جنسِ «مرگ آگاهی» مرگ ایوان ایلیچ نام رمانی …

مرگ

مرگ صادق هدایت چه لُغتِ بیم‌ناک و شوراَنگیزی‌ست! از شنیدنِ آن احساساتِ جان‌گُدازی به‌انسان دست‌می‌دهد؛ خنده را از لَب می‌زُداید، شادمانی را از دل می‌بَرد، تیرگی و افسُردگی آورده، هزارگونه اندیشه‌هایِ پریشان از جلویِ چشم می‌گُذراند. زندگانی از مرگ جدایی‌نا…