نوشته‌ها

وصيت‌نامه

وصيت‌نامه هدایت صادق هدایت زیرِ بارِ بسیاری ازکیفیات آفرینش نمی‌رفت و از پروردگار در باطن سوال‌هایی داشت که به قولِ خودش به جانَش افتاده بود و بِلاجوابیِ، آفرینش را در وجودَش تلخ‌تر می‌ساختند. هدایت می‌پُرسید: تو به چه حقّی مرا آفریدی؟ …