روان درمانی

اصول و مفاهیم روان درمانی

اصل علیت

استدلال سببی

نظریه رشد مرحله‌ای

.

نابهنجاری

تعریف نابهنجاری

علل نابهنجاری

تحقیق نابهنجاری

.

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

.

دیدگاه های نظریِ رفتار و درمان

سه انقلاب – سطوح روان – رشد شخصیت

دیدگاه های زیست شناختی

دیدگاه های روان پویشی

.

درمان روان پویشی

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دیدگاه های رفتاری

نظریه شناختی

دیدگاه انسان گرایی

دیدگاه اجتماعی – فرهنگی

.

رشته هایِ روان شناسیِ

انواعِ روان شناسان

روان شناسیِ تکاملی

باورهای غلط در مورد روان شناسان

يك تست تفريحى

شوخی با روانشناسی

.

 انواعِ داروهایِ روانپزشکی

.

شیوه های روان درمانی

درمان وجودی

روانشناسی عمق

روان‌شناسی تحلیلی

معنا درمانی یا لوگوتراپی

گشتالت درمانی

روانکاوی

رفتار درمانی

شناخت درمانی

انسان گرایی

گروه درمانی

زیستی – دارویی

نوروفیدبک

شوك درمانى

حرکت چشم

.

مدیتیشن، درون‌پویی یا مراقبه

مدیتیشن و اضطراب

انواع متداول مدیتیشن

مبتدی‌ها و مدیتیشن

مدیتیشن پزشکی

روش های مدیتیشن پزشکی

ده قدم ساده

چه کسی وقت مدیتیشن دارد؟

انواع مدیتیشن های روان-تنی

دوازده نکته‌ اشتباه در مورد مدیتیشن

 

ادامه در برگه دوم

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »