روان درمانی

1-  اصول و مفاهیم

اصل علیت

استدلال سببینظریه رشد مرحله‌ای

نابهنجاری

تعریف نابهنجاریعلل نابهنجاریتحقیق نابهنجاری

2- دیدگاه های نظریِ رفتار و درمان

سه انقلاب؛ سطوح روان؛ رشد شخصیت

دیدگاه های زیست شناختی

دیدگاه های روان پویشی

ارتباط ابژه ­ای یا موضوعی

3- رشته هایِ روان شناسیِ

انواعِ روان شناسان

روان شناسیِ تکاملی

باورهای غلط در مورد روان شناسان

يك تست تفريحى

شوخی با روانشناسی

4-  انواعِ داروهایِ روانپزشکی

5- شیوه های روان درمانی

درمان روان پویشی

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

دیدگاه های رفتاری

رفتار درمانی

نظریه شناختی

شناخت درمانی

دیدگاه انسان گرایی
درمان به روش انسان گرایی

روانکاوی

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش

دیدگاه اجتماعی – فرهنگی

درمان وجودی

روانشناسی عمق

روان‌شناسی تحلیلی

معنا درمانی یا لوگوتراپی

گشتالت درمانی

گروه درمانی

درمان زیستی – دارویی

نوروفیدبک

شوك درمانى

درمان با حرکت چشم

.

6- مدیتیشن، درون‌پویی یا مراقبه

مدیتیشن و اضطرابانواع متداول مدیتیشنمبتدی‌ها و مدیتیشنمدیتیشن پزشکیروش های مدیتیشن پزشکیده قدم سادهچه کسی وقت مدیتیشن دارد؟انواع مدیتیشن های روان-تنی  – دوازده نکته‌ اشتباه در مورد مدیتیشن

 

تعریف روان شناسی

Psychologists

 

در بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی، سه اصطلاح کلیدی:

• علم ،
• رفتار و
• فرایندهای ذهنی  باید تعریف ومورد توجه قرار گیرد.

1. علم:

برای مشاهده, توصیف, پیش بینی و یا روشن کردن رفتار از روش های نظام مند استفاده می کند. زیرا روش های علمی, روش های اتفاقی نیستند و قابل تکرار و ازمون هستند.

2. رفتار:

هرکاری است که ما میتوانیم انجام دهیم و به صورت مستقیم قابل مشاهده است.

3. فرایندهای ذهنی:

همان افکار، احساسات و انگیزه هایی هستند که ما انسان ها در درون مان داریم و قابل مشاهده نیستند مثل خاطرات.

برگرفته از payam-psychology.com