تعریف روان شناسی و روان درمانی

روان شناسی و روان درمانی

در بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی، سه اصطلاح کلیدی:

• علم ،
• رفتار و
• فرایندهای ذهنی  باید تعریف ومورد توجه قرار گیرد.

1. علم:

برای مشاهده, توصیف, پیش بینی و یا روشن کردن رفتار از روش های نظام مند استفاده می کند. زیرا روش های علمی, روش های اتفاقی نیستند و قابل تکرار و ازمون هستند.

2. رفتار:

هرکاری است که ما میتوانیم انجام دهیم و به صورت مستقیم قابل مشاهده است.

3. فرایندهای ذهنی:

همان افکار، احساسات و انگیزه هایی هستند که ما انسان ها در درون مان داریم و قابل مشاهده نیستند مثل خاطرات.