تعریف روان شناسی و روان درمانی

روان شناسی و روان درمانی

در بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی، سه اصطلاح کلیدی: • علم ، • رفتار و • فرایندهای ذهنی  باید تعریف ومورد توجه قرار گیرد.

1. علم: برای مشاهده, توصیف, پیش بینی و یا روشن کردن رفتار از روش های نظام مند استفاده می کند. زیرا روش های علمی, روش های اتفاقی نیستند و قابل تکرار و ازمون هستند.

2. رفتار: هرکاری است که ما میتوانیم انجام دهیم و به صورت مستقیم قابل مشاهده است.

3. فرایندهای ذهنی: همان افکار، احساسات و انگیزه هایی هستند که ما انسان ها در درون مان داریم و قابل مشاهده نیستند مثل خاطرات.

هیچ روش درمانی نیست که به دردِ هیچکس نخورد،

هیچ روش درمانی نیست که به دردِِ همه بخورد،

خِرَدِ درمانگری این است که بدانیم کدام درمان برای کدام شخص در کدام موقعیت بیشترین فایده و کمترین هزینه را دارد؛ تنها درمانگرانی به این خِرَد دست می یابند که در قید یک رویکرد درمانی گیر نکرده باشند و نسبت به هیچ رویکردی تعصّب نداشته باشند، زیرا به قول آبراهام مازلو اگر تنها ابزار ما یک چکش باشد تمایل پیدا می کنیم همه را به شکل میخ ببینیم!