فرزند پروری – پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان

فرزند پروری –  همانطور كه داشتن یك پیانو شما را به یك پیانیست تبدیل نمی كند، داشتن فرزند نیز از شما پدر و مادر نمی سازد.

««کودکان شما آینده ای که می خواستید ” بشوید ” و ” نشدید” نیستند.»»

ادامه در برگه های زیر: