کُهن‌ الگوهای یانگ

کهن‌الگو ها

Jungian archetypes

archetypes 3

• کهن‌الگو در روان‌شناسی تحلیلی آن دسته از اشکال ادراک و دریافت را که به یک جمع به “ارث” رسیده‌است “کهن‌الگو” یا “سَرنمون” می‌خوانند.

• هر کهن‌الگو تمایل ساختاری نهفته‌ای است که بیانگر محتویات و فرایندهای پویای “ناخودآگاه جمعی” collective unconscious در سیمای تصاویر ابتدایی است.

archetypes 1

• همانند اساسی‌ترین کنش‌های زیستی، احتمالاً مهم‌ترین تصاویر ابتدایی در همهٔ دوران‌ها و نژادها مشترک است.

• یک کهن‌الگو را می‌توان همچون یک ذخیرهٔ هوش‌افزا، یک نقش سر، یا یک اثر ارثی تصور کرد که از طریق تراکم تجربیات روانی بی‌شماری که همواره تکرار شده‌اند تکوین یافته‌است.

• تصاویر ابتدایی محصول و مرتبط با دو عامل هستند: فرایندها و رویدادهای طبیعی که پیوسته تکرار می‌شوند. o عوامل تعیین کننده درونی زندگی روانی و کل زندگی

• این تصاویر با کمک طبیعت دوگانه به خوبی می‌توانند هر دو دسته دریافت‌های بیرونی و درونی را هماهنگ سازند و به آنها معنا بخشند و اعمال انسان را در راستای همین معنا هدایت کنند.

• این تصاویر با هدایت غرایز ناب به درون قالب‌های نمادی، انرژی روانی را از سردرگمی عظیمی که ادراک محض پدید می‌آورد، خلاصی می‌بخشد.

• از این جهت این تصاویر قرینهٔ ضروری غرایز هستند، ولی افزون بر آن مکانیسمی هستند که بدون آن در یک وضعیت جدید ممکن نبود.

• کهن‌الگوها نیز همانند دیگر مفاهیم تعریف‌شده در روان‌شناسی تحلیلی دارای دو ماهیت فردی و جمعی هستند.

• هرگاه نیروهای کهن‌الگویی در مقیاس گسترده فعال شوند، می‌توان انتظار نتایج خطرناک و یا سودمندی داشت، زیرا کهن‌الگوها تعیین‌کنندهٔ نگرش‌های روانی و رفتار اجتماعی فرد و جمعند و هر کهن‌الگو حاوی هر دو دستهٔ ویژگی‌های مثبت و منفی است.

اگر محتویات مثبت کهن‌الگو نتوانند به طور ناخودآگاه بروز کنند، و سرکوب شوند،
انرژی آنها به جنبه‌های منفی کهن‌الگو منتقل می‌شوند.
و پس از مدتی، آشفتگی‌های جدی و غیر قابل کنترل در روان انسان و در جامعه بروز خواهد کرد.

archetypes 2

• کهن‌الگوها عناصر فاسدنشدنی ناخودآگاه هستند، اما شکل و شمایل آنها اغلب تغییر می‌کند.

• کهن‌الگوها عناصر روانی هم‌بسته با غرایزند که یونگ در کتاب انسان و سمبول‌هایش آنها را چنین توصیف می‌کند: ادراک غریزه از خود دقیقاً به همان ترتیب که خودآگاهی ادراک از فرایند عینی زندگانی است.

• سایر نویسندگان از کهن‌الگو به اشکال مختلف و تحت عنوان مقوله‌های تخیل، نمودگارهای جمعی، اندیشه‌های ابتدایی یا ازلی یاد کرده‌اند.  یونگ بر آن است که نمادها و نقش‌مایه‌های کهن‌الگویی محصول تأثیر تلفیقی ساختار اولیه و اصلی روان و بقایای تجربه مکرر و پیوسته بشر، یعنی زادهٔ آن دسته از محرک‌های طبیعی و اجتماعی هستند که در پشت سر خود آثار اسطوره‌شناختی شخصی را در روان به جای گذارند.

چهره‌های کهن‌الگویی

o مادر، پدر، کودک،
o دختر باکره، فرمانروا، کاهن، درمانگر، آموزگار،
o چهار صورت نوعی اساسی نرینه و مادینه – مرد یا زنی که جذابیت جسمی یا جنسی دارد،
o زن عاشق‌کش و مرد عاشق‌پیشه،
o مرد پر تکاپو ،
o پیرمرد و پیرزن خردمند.

Common Archetypes

موقعیت‌های کهن‌الگویی شامل تولد، بلوغ، خواستگاری، همبستری، ازدواج و مرگ است.

archetypes

نمادهای اسطوره‌ای

نمادهای اسطوره‌ای

نظر خانم شینودا بولن    Jean Shinoda Bolen    

جین شینودا بولن روانپزشک و نویسنده آمریکایی است. او کتاب‌های متعددی در زمینه‌ی روانشناسی کهن الگویی نوشته است. معروفترین کتاب‌های او «خدابانوان درون زنان» و «خدایان درون مردان» با عناوین «نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی زنان» و «نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان» به فارسی برگردانده شده‌اند.

خانم شینودا بولن نیز که از ادامه دهندگان مسیر افکار یونگ است، آرکتایپهای زنانه و مردانه را در کتاب نماد های اسطوره ای و روانشناسی زنان معرفی می کند. دانستن هر کدام از این کهن الگوها و شناخت آنها باعث می شود بتوانیم در زندگی  بر اساس نوع کهن الگویی که از افراد می بینیم  ارتبا ط بهتری با آنها برقرار کنیم .

نام کهن الگوها بر اساس اسطورهای یونان باستان است .

کهن الگوی آرتمیس : بخشی از شخصیت یک زن که تمایل به طبیعت و حضور در آن دارد . اهل سفر اکتشافی است. زنانی جنگجو که همیشه نیاز به مرد زندگی ندارند. خود راه زندگی را پیش می گیرند.

کهن الگوی آتنا : نماد بخشی از زن است که عاقل است و در روابط اجتماعی مثل مردان در جنگ با مشکلات مهارت کسب می کند .

کهن الگوی آفرودیت : نماد زیبایی است. بخشی از زن است که زیبا پسند است و می خواد  زیبا جلوه کند .

کهن الگوی پرسفون : نماد زن معصومی که ممکن است در زندگی فریب بخورد و مسیر احمقانه ای را طی کند . قربانی است .

کهن الگوی هستیا : بخشی از زن که اهل خرد و معنویت است و منتظر دیگران نیست. موقعیت را در درون خود جستجو می کند .

کهن الگوی دیمیتر : نماد مادری . بخشی از وجود زن که به همه رسیدگی می کند. برای فرزند … همسر یا حتی در محیط کار .

کهن الگوی هرا  : الهه زناشویی …. روابط زناشویی را دوست دارد و برایش بسیار مهم است.

کهن الگوی زیوس : خدای خدایان در یونان. برای همین نماد بخشی از مرد است که قدرت می طلبد و همه چیز باید با میل او باشد.

کهن الگوی آپولو : بخشی از شخصیت مرد که اهل هماهنگی و برنامه ریزی است و برای نظم زندگیش تلاش می کند.

کهن الگوی هرمس : بخشی از شخصیت مرد که در سخن گفتن چابک است و روانی کلام او در سخنوری ستودنی است .

کهن الگوی هادس : بخشی از مرد که اهل انزوا و گوشه نشینی است و میخواهد تنها باشد و از فرصت ها استفاده نمی کند .

کهن الگوی آرس : بخشی از شخصیت مرد که می خواهد به نیکی دیده شود. اهل معرفت و کمک به دیگران است .

به خاطر داشته باشیم که هر کدام ازما واجد مجموعه ای از کهن الگوها هستیم.

به طور مثال وقتی یک زن در منزل به خوبی سعی می کند به فرزندانش و همسر ش رسیدگی کند تحت شرایط کهن الگوی دیمیتر است.  همین زن وقتی مجبور می شود ساعت ها در جاده رانندگی کند، تا به سلامت به شهر دیگری برسد و یا کاری را مردانه انجام دهد در کهن الگوی آتنا قرار می گیرد .

مردی که به زیبایی سخنرانی می کند، در کهن الگوی شخصیتی هرمس قرار می گیرد. زمانی که به پرورش اندام علاقه مند می شود، در حالت کهن الگوی آرس است و وقتی حرف باید حرف او باشد و قدرت طلب و بی منطق می شود، یادآور حالت زیوس است.

پیشنهادهای اخلاقی خانم بولن به آرک تایپ ها یا کهن الگوی های زنانه شخصیت شما :

آرتمیس

1- گاهی به جنس مخالف ” نیاز”  داشته باش.
2- محتاط و ترسو بودن لزوماً همیشه مورد نکوهش نیست.
3- مراقب باش فمینیست نشوید
.

 دیمیتر

1- از خود گذشتگی و ترحم همیشه بهترین راه حل نیست.
2- به “نیازهای خودت” بها بده.
3- برای همه در همه ی اوقات مادری نکن.

به بچه هایت فرصت بالغ شدن بده. برای همسرت بیشتر همسری کن تا مادری.

آتنا

1- به کودک درونت فرصت بده تا زندگی کند. احساساتت را سرکوب نکن. به احساسات دیگران بها بده.

2- به “طنازی” و دختران از نوع “لوس و عشوه گر” نگاهی متفاوت بنداز.

3- گاهی بعضی موفقیت ها را فدای “از دست نرفتن زنانگی ات ” کن. می توانی آنها را با موفقیت هایی که کمتر با حفظ زنانگی در تعارض اند جایگزین کنی .

 آفرودیت

1- به “تک مرد” زندگی ات گاهی وابسته شو .
2- به یکی از زمینه های مورد علاقه ات بیشتر بها داده ، رشدش بده.
3- اصولا مردها “اسباب بازی” و “یک بار مصرف ” نیستند.
دائم عوضشان نکن.

 هستیا

1- به “اگو ورد”  نگاهی تازه داشته باش .
2- گاهی خودی نشان بده ، بگذار بدانند که تو هم هستی .
3- “شور و هیجان”  زندگیت را بیشتر کن
.

 هرا

1- از غیرت نسبت به همسرت بکاه، گاهی او واقعاً “مجبور” است در زمینه های کاری و… با زنان دیگر تعامل داشته باشد. این تعامل ها اکثرا سطحی و بی خطر اند.

2- ازدواج یکی از مهم ترین ارکان زندگیست، اما “همه زندگی نیست”، روی ارزش های دیگرت هم سرمایه گذاری کن.

3- مراقب باش بچه هایت حسود نشوند، یکی در میان آنها را هم در سفرها و دیگر تفریحات شرکت بده.

 پرسفون

1- به درخواست هایی که با “اولویت بندی ارزش هایت” در تعارض اند با قاطعیت “نه” بگو .
2- توانایی ها، ناتوانی ها و نیازهایت را بشناس. هدفت را مشخص کن .
3-
به “استقلال روانی ” بها بده.

کهن الگوهای زنانه

کهن الگوهای زنانه:

آتنا – آرتمیس – آفرودیت – پرسفون – دیمیتر – هرا – هستیا

آتنا

آتنا Atena

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی خرد

حتما زنانی را دیده اید که گویی با دیگر زنان فرق دارند. زنانی هدف‌مند و فعال که در جامعه و در خانواده نقش مهمی را ایفا می کنند.

ویژگی‌های کلی تیپ شخصیتی آتنا

آتنا یک شخصیت خردمند بوده و به خدای خردمند بانوان مشهور است. شخصیت آتنا با مردان کار میکند ولی از دوستی و رابطه جنسی با مردان دوری میکند. دور اندیشی، طرح ریزی، مهارت در کار و صبر و شکیبایی از ویژگی‌های شخصیت آتنا است. او را عزیز کرده پدر میدانند. چون از کودکی گرایش بیشتر به پدر داشته و از حرف های زنانه دوری میکرد.

زنان آتنایی میدانند چگونه به رقابت با دیگران بپردازند و برای آینده خود برنامه ریزی کنند. برای رسیدن به هدف از بهترین و راحت ترین راه‌ها اقدام میکنند و قبل از آن، برنامه ریزی کرده و همه‌ جوانب آن را میسنجند. آنها ذهنی پویا و فعال دارند، ابتدا شرایط موجود را به دقت و موشکافانه بررسی کرده، تمام نشانه های موجود را میبینند و با در نظر گرفتن تمام جزئیات، به کل نگاه میکنند. به اندازه لازم به جزئیاتی که به کل مساله مربوط است توجه دارند، در حالی که سایرین عموماً یا جزئیات را نادیده میگیرند و یا بیش از اندازه به مطالب ریزی که اهمیت چندانی ندارد بها میدهند.

بسیار با نظم و ترتیب و مقررات هستند و در تمامی کارهایشان برنامه ریزی دارند، از رفتن به یک مهمانی ساده گرفته تا رفتن به یک سفر و انجام کارهای اجتماعی و مدیریتی بزرگ. افرادی که انرژی شخصیت آتنا در آنها فعال باشد، برنامه هایشان واقع بینانه بوده و توان واقعی خود را میشناسند، هدف را نیز دقیقاً شناسایی میکنند و با مدیریت زمان، کمترین اتلاف انرژی و زمان را دارند و همواره در حال حرکت به سمت هدف تعیین شده هستند.

نکته مهم بعدی، عملگرا بودن آن‌هاست. افراد آتنا را هرگز در حال سخنرانی در خصوص اهداف و کارهایشان نمی بینید. آن‌ها همیشه در حال انجام کار هستند و وقتی برای تلف کردن در نظر نمی گیرند.

در عرصه فعالیت‌های مردانه وارد میشود و در جاه طلبی‌ها، اهداف شغلی و ایده ها با مردان شریک میشود. راه آتنا، خدابانوی عقل و مهارت، پیوند با مردان در مقامی برابر و یا حتی برتر از آنها بود. شیوه انطباق او همگونی و یکی شدن با مردان بود. بسیاری از زنان که وارد دنیای تجارت شده اند و مشاغل سنتی مردانه را برگزیده اند، همان راه آتنا را می پیمایند. برای رسیدن به هدف از بهترین و راحت ترین راه‌ها اقدام میکنند و قبل از آن، برنامه ریزی کرده وهمه جوانب آن را میسنجند.

از میان مردان فقط مردان قدرتمند و قهرمان و در حوزه سر، اجازه هم صحبتی و هم نشینی با آن‌ها را دارند .منظور از مردان حوزه سر آن‌هایی هستند که عقل و خرد فراوان دارند. این افراد معمولا رؤسای دفاتر و کارمندان ارشد و عالی رتبه ای دقیق و منظم برای افراد و موسسات ومجموعه های شغلی قدرتمند هستند.

از بچگی دنبال مطالعه و کشف علم و اطلاعاتند. دختران بی دردسری هستند و الگوی خیلی از دختران قرار میگیرند. اول شدن برای خیلی اهمیت دارد. آتنا چندان تمایلی به مردان سطحی نگر ندارد و شخصیت و شان اجتماعی مرد برای او مهم تر از زنان دیگر است. یعنی اگر برای ازدواج بین دو نفرانتخاب انجام دهد که یکی پولدار و دیگری شخصیت اجتماعی والایی دارد حتما دومی را انتخاب میکند.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی آتنا

آتنا در روابط عاطفی معمولا مشکل دارد و چندان به بعد احساسی مرد توجه نمیکند. جنبه زنانه خود را چندان رشد نمیدهد و از این نظر در روابط زناشویی اش مشکل پیش می آید. در عین حال کمال طلبی و افکار زیاد او باعث میشود به جسمش توجه چندانی نکند. به نیازهای عاطفی مرد چندان توجه نمی‌کند و فقط مردان قوی را قبول دارد.

خردمندی آتنا او را به سمت هدف‌مندی و برنامه‌ریزی‌های بزرگ می‌برد. آتنا با وجود زن بودنش، بیشتر تصمیماتش منطقی است. او آخر کار را نگاه می‌کند و از حواشی زندگی خود را دور می‌کند. آتنا دنبال حرف‌های زنانه و غیبت کردن‌های معمول نیست و در زندگی دیگران سرک نمی‌کشد. مردانی که زن آتنایی دارند همه از فعال بودن و هوش و خرد او صحبت می‌کنند. آتنا به جنبه‌هایی از زندگی فکر می‌کند که بسیاری از مردان یا زنان به آن جنبه توجهی ندارند. آتناها مشاوران خوبی هستند و می‌توان در مورد مسائل کاری و خانوادگی از نظرات آن‌ها بهره‌مند شد.

تیپ شخصیتی آتنا در محیط کار

آتنا زن مدیری است که تصمیمات به موقع می‌گیرد و تحت تاثیر احساساتش قرار نمی‌گیرد. جایی که آتنا است همدلی و نظم هست و افراد بر اساس شایستگی کار می‌کنند. آتنا در محیط کار محبوب روسای قوی است و با حفظ فاصله‌ عاطفی به راحتی با مردان کار می‌کند. آتنا از کار فرار نمی‌کند بلکه بسیار فعال است و گاه چندین کار را هم‌زمان انجام می‌دهد.

مدیرانی که مشاور آتنا دارند می‌توانند از نگاه تیزبین او هم بهره ببرند. آتنا برای کارهای هنری و کارهای زنانه ساخته نشده است او دوست دارد در محیطی سیستماتیک کار کند. در محیط کار آتنا خود را درگیر سخن‌های بیهوده و وقت تلف کردن نمی‌کند و اصولا از محیط‌هایی که افراد کاری نمی‌کنند گریزان است. زنانی‌که در محیط کار حسادت و رقابت‌های زیاد دارند از بعد آتنایی خود دور شده‌اند.

تحصیلات تیپ شخصیتی آتنا

آتنا دختر درسخوان و با انگیزه‌ای است که زمانی‌که بقیه‌ دختران به سرگرمی‌های کودکی و نوجوانی مشغولند آتنا با تمرکز به دنبال هدف‌های علمی خویش است. اگر دختر آتنا در محیطی بزرگ شود که امکان پیشرفت برای او فراهم نباشد یا او را در سنین پایین مجبور به ازدواج کنند به شدت افسرده می‌شود و هیچ چیزی او را خوشحال نمی‌کند. در رشته‌های ریاضی می‌تواند موفق باشد. در رشته های تجربی هم به موفقیت‌های بزرگ دست می‌یابد. در رشته‌های انسانی در روانشناسی، مدیریت، حسابداری قوی است. در هنر و ورزش معمولی است. و در نهایت آتنا می‌تواند پژوهشگر، معلم، استاد دانشگاه، پزشک، روانشناس و مدیر خوبی باشد.

روش جذب تیپ شخصیتی آتنا

برای صحبت با آتنا باید هدفمند سخن بگویید. آتنا از ذهن‌های شهودی و پراکنده خوشش نمی آید و دوست دارد صحبت طبق یک خط سیر مشخص پیش برود. هر وقت با آتنا قراری دارید به زمان اهمیت بدهید و سخنان شما باید منطقی و هدفمند باشد. با او از شوخی‌های سطحی بپرهیزید و بیشتر از برنامه‌های خود بگویید و او را به خاطر نظرات و اهدافش تحسین نمایید. انتظار نداشته باشید آتنا زود وارد روابط عاطفی شود او ابتدا می‌سنجد و مدت‌ها زمان می‌خواهد تا کمی صمیمی شود. ولی برای مسائل علمی و اجتماعی و تحقیقاتی بسیار همراهان خوبی هستند.

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی آتنا

الف- به بعد احساس و ابراز هیجانات توجه بیشتر کنید.

ب- بایدگرایی و کمال‌طلبی را کنار بزنید.

ج- استرس را مدیریت کنید.

د- بعد زنانه‌ خود را فراموش نکنید.

ه- به زنان و مردان معمولی هم توجه کنید.

آرتمیس

آرتمیس  ARTEMIS

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی شکار، طبیعت

آیا زنانی را دیده اید که کارهای عجیبی انجام میدهند که از عهده‌ اغلب زنان بر نمی آید؟

ویژگی‌های کلی تیپ شخصیتی آرتمیس

آرتمیس یک شخصیت زنانه رها و آزاد است که قید و بندها را نمی پذیرد و میخواهد مستقل باشد. او الهه‌ طبیعت و در کهن الگوهای زنانه، در ارتباط با مسائل خارج از منزل، حیوانات، حفاظت از محیط زیست و جوامع زنان است. او اهل عمل، بی پروا، حادثه جو، ورزشکار است.

او نماد احیاء قدرت زمین پیش از همه‌ موجودات زنده است. آرتمیس و آتنا، هر دو الهه های حفاظت کننده میباشند. او به عنوان حامی کودکان، بچه‌ حیوانات شناخته میشود و همچنین علاقه مند به شکار است. او به همراه دو شخصیت دیگر زنانه (آتنا و هستیا) الهه های باکره هستند. چنین زنانی بدون مرد هم می‌توانند زندگی کنند. به‌خوبی با انرژی مردانه اش متحد شده و مستقل است. آرتمیس برای کامل کردن خود نیاز چندانی به مرد ندارد. اغلب اوقات در جمع‌های دختری را می‌بینیم که با مردان کل کل می‌کند و از حقوق زنان دفاع می‌کند و با گاهی حتی با خشم استقلال خود را فریاد می‌زند.

آرتیمیس بر هدف خود متمرکز است و اجازه نمیدهد کسی مانع رسیدن به هدف‌هایش بشود. عمدتاً زنان نوع آرتمیس از مصاحبت با کسانی که در کنار او کار میکنند لذت میبرند و حرفه‌ خود را با آن‌ها به مشارکت میگذارد اما موازی با آن، هر آرتمیسی هویت های قوی و متمایز خود را در زندگی، به‌صورت کاملاً جداگانه حفظ میکند. آرتمیس بعنوان گریزان از مردان شناخته میشود. یعنی با آن که در جامعه فعال است و با مردان به راحتی ارتباط برقرار میکند ولی وارد روابط احساسی نمی شود.

حتی بعنوان فردی بالغ شخصیت نوجوان قوی او همچنان ادامه دارد. پیرو سنت ها نیست و خودش سنت شکن میباشد. گاهی در بعضی از قومیت ها آرتمیس را به خاطر این سنت شکنی ها به شدت سرکوب میکردند. معمولاً شغل هایی را انتخاب میکند که نتیجه علاقه، شور و اشتیاق او باشند. زن ورزشکار، زیست شناس، دامپزشک، زمین شناس، مدافع محیط زیست، شفا بخش، گیاه شناس و شغل های نظامی است.

او دارای نگاه فمینیستی است و از زنان ضعیف حمایت میکند. البته به شدت از زنان ضعیف متنفر است ولی وقتی میبیند که آن ها مورد ظلم قرار میگیرند واکنش نشان می دهد.

بیان جنسی او بیشتر متمایل به سمت ورزش تفریحی و هیجان یک تجربه جدید است تا برقراری رابطه جنسی عاطفی. یک زن با شخصیت آرتمیس اغلب، نیاز به درجه‌ خوبی از آزادی و استقلال دارد. مانند خواهر آتنای خود، به جای برآوردن انتظارات دیگران، نیاز به هدایت زندگی خود در راهی دارد که به او رضایت شخصی و کمال میدهد. او نیازمند طبیعت است. اگر او به اندازه کافی خود را از دنیای طبیعی سیراب نکند، احساس خوبی ندارد و افسرده میشود.

آرتمیس کله شق و بسیار رقابت طلب است. در محیط کار از مردان ضعیف متنفر است و تنها میتواند با مردان قوی کار کند. فکر اقتصادی خوبی دارد و معمولا به دنبال درآمد، مدیریت و پیشرفت است. زن آرتمیس اگر مدیر باشد با تحکم با زیردستان خود برخورد میکند و در محیط کاری اش همه باید با نظم کار کنند.

آرتمیس در کودکی

آرتیمیس در کودکی با دختران دیگر متفاوت است و کارهای پسرانه‌ای انجام می‌دهد که گاه مایه سرزنش خانواده است. در نوجوانی دارای بدن پسرانه است و کارهای پسرانه انجام میدهد. او رفتار مودبانه ای را که به او گوشزد میکنند نمیپذیرد. حرف حرف خودش است و خودش میخواهد که تصمیم بگیرد که چگون زندگی کند. ورزشکار، اهل رقابت و با پشتکار فراوان است. وقتی کسی او را از انجام کاری برحذر می‌دارد برآشفته می‌شود و تلاش فراوان می‌کند که به همه ثابت کند که می‌تواند. او دوستدار حیوانات است، از آن‌ها مراقبت میکند. از طبیعت و کاوش در آن لذت می‌برد. میل شدیدی به یادگیری دارد و دوست دارد از اطراف خود تجربیات زیادی به دست آورد.

روابط عاطفی پیش از ازدواج

اگر زنی فقط بعد آرتیمس خود را تقویت کند در روابط با مردان نمیتواند جنبه زنانه خود را نشان بدهد. هر چند مردان به سمت او میروند ولی بیشتر به عنوان بعد مردانه اش او را تحسین میکنند، نه بعد زنانه. او تمایل دارد برای جلوگیری از آسیب پذیری، از ارتباط با دیگران خودداری کرده و نیازهای عاطفی خود را حتی برای خودش، پنهان می کند. به سختی به یک رابطه اعتماد می کند برای همین فاصله عاطفی را حفظ می کند. اگر ببیند مرد ضعیف است و او را محدود میکند به راحتی میتواند آن مرد را رها کند.

دختران آرتیمس فقط مردان قدرتمند را می‌پذیرند و در روابط عاطفی از مردان ضعیف دوری می‌کنند. گاه مردانی با اعتماد به نفس ضعیف عاشق آرتیمیس می‌شوند و به دنبال دست‌یابی به او هستند، اما در صورتی که این رابطه شکل بگیرد آرتیمیس ویرانگرانه برخورد می‌کند.

روابط عاطفی پس از ازدواج

زن رها و مستقل آرتیمس بعد از ازدواج هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرد. او با جسارت مثال‌زدنی با مردان کار می‌کند بر بسیاری از آن‌ها حکم‌فرمایی می‌کند. آرتیمس را نمی‌توان خانم خانه فرض کرد. او در خانه ماندن را یک عذاب بی‌پایان می‌داند. مردانی که می‌خواهند با آرتیمس ازدواج کنند نباید انتظار زنانگی زیاد از او داشته باشند. در بسیاری از موارد بدن مردانه‌ او ظرافت‌های زنانه را ناپدید می‌کند. مردی که با آرتیمس هست باید به دنبال موفقیت‌های زیاد باشد و گرنه از گزند آرتیمس دور نمی‌شود.

نقاط ضعف آرتیمس

الف- تحکمی رفتار کردن و هیجانات انفجاری در برخورد با دیگران.

ب- عدم توجه به بعد زنانگی خود.

ج- بی‌توجهی به نیازهای عاطفی مرد مقابل.

نقاط قوت آرتیمس

الف- مدیریت بالا برای کسب موقعیت‌های مالی بالا.

ب- استقلال و خودباوری.

ج- جسارت پی‌گیری هدف‌های خود.

د- عدم وابستگی به مردان.

روش جذب آرتیمس

برای برخورد با یک آرتیمس باید اعتماد به نفس داشته باشید و از اهداف و برنامه‌های خود سخن بگویید. آرام و با ترس سخن نگویید. با جدیت جملات خود را بیان کنید و نشان دهید که برای او سودمند هستید. در کل موارد زیر را رعایت کنید:

الف- از حقوق برابر زن و مرد دفاع کنید و هرگز زنان را با الفاظ بد صدا نزنید.

ب- آمادگی برخورد تند را از او داشته باشید.

ج- به گونه‌ای رفتار نکنید که انگار او زن ضعیفی می‌باشد و نیاز به کمک شما دارد.

د- از قدرت او تمجید کنید.

آرتیمس در محل کار

به غیر از آتنا هیچ کدام از زنان به اندازه آرتیمس به کار اهمیت نمی‌دهند. محل کار آرتیمس منظم و سیستماتیک است. او انتظار ندارد کسی وقت خود را تلف کند. با قدرت هر چه تمام‌تر همه را به کار فرا می‌خواند. گاه در ادارات و شرکت‌ها زنانی را می‌بینیم که بسیاری از مردان زیر نظر آن‌ها کار می‌کنند و همه از او حساب می‌برند. این همان زن آرتیمس است. نکته‌ مهم این است که آرتیمس زنان ضعیف را زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهد ولی فقط مردان و زنان قوی را تحسین می‌کند. آرتیمس مدیری زبده‌ای است که به موانع سر راه خود فکر نمی‌کند و با برنامه ریزی به دنبال هدف‌های بزرگ است.

تحصیلات آرتیمس

شخصیت آرتیمس در همه‌ رشته‌های ریاضی و تجربی می‌تواند موفق باشد. در رشته‌های علوم انسانی در وکالت، مدیریت، روانشناسی، روزنامه نگاری و … می تواند موفق باشد. در رشته های هنری مثل کارگردانی، نویسندگی، موسیقی، گرافیک و… می‌تواند موفق باشد. در ورزش هم قهرمانان زن همه بعد آرتیمس قوی دارند.

دستورالعمل‌هایی برای آرتیمس

الف- تلاش کنید هیجانات خود را کنترل کنید و در برخورد با دیگران از تکنیک‌های متقاعدسازی استفاده کنید.

ب- بعد زنانگی خود را تقویت کنید.

ج- اتظار نداشته باشید همه‌ی مردان یا زنان مثل شما باشند.

آفرودیت

آفرودیت Aphrodite

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی عشق، زیبایی

آفرودیت نماد عشق است و عشوه گری او باعث خلق آثاری هنری و اشعار زیادی شده است. آفرودیت نماد طنازی و جلوه گری زنانه است. اغلب شعرها و آهنگ هایی که در میان مردم رواج پیدا میکنند و در غم معشوق هستند در مورد آفرودیت هستند. آفرودیت امید زیادی به زندگی دارد. برونگرا است و بر عشق و ایجاد ارتباط متمرکز است. او را الهه عشق میدانند. علاقه و توجه اولیه او بر روابط بالغ و بزرگسال، عاشقانه، جنسی، زیبایی و هنر است.

هرگاه آفرودیت وارد جمعی شود شادمانی را به آن‌جا هدیه می‌دهد. دامنه عشق او تنها به روابطش محدود نمیشود. او تمام طبیعت را در آغوش میکشد. او به حیوانات و گیاهان را نیز مانند انسان ها عشق میورزد. قدرتهای او با باروری، رشد، برداشت محصول، جنگ، نزول به عالم اموات، تولد، زندگی، عشق، مرگ و سرنوشت همراه است.

آفرودیت معرف اتحاد بین انرژی های زنانه و مردانه از طریق ارتباط جنسی است. توجه آفرودیت بیشتر بر جنبه های ظاهری است . هوشیاری او هم بطور مستقیم و هدف گرا و هم بصورت پراکنده و پذیرا، متمرکز است. با آنکه از گروه الهه های ارتباط گرا میباشد اما هرگز رنج نمیبرد. زن نوع آفرودیت آقایانی با شخصیت کاملاً مردانه و توانایی های آنها در موفقیت و مبارزه را تحسین میکنند. او جذب مردان خلاق میشود. در عین حال خود را محدود به یک مرد نمیکند. مگر آن که ابعاد شخصیتی دیگر را در خود قوی کرده باشد.

آفرودیت طبیعت گرم و حرارت و برون گرایی را آشکار میکند. او عاشق عاشق بودن است. او عاشق مردان پرهیجان، برون‌گرا و اهل مسافرت است و در کنار آن، عاشق هنر و چیزهای خلاقانه است. او جذب مردان تیپ جنگجو می شود. از مردان پرحرارت و پرهیجان خوشش می آید. کمتر تمایل دارد مادر شود مگر این که عاشق شوهرش باشد. آفرودیت خیلی اهل خانه داری نیست و بسیار به خودش می رسد. آرایش های هنرمندانه و ملیح مخصوص آن هاست. از مسافرت و آزاد بودن لذت می برد و نمی توان او را محدود کرد زیرا افسرده و یا پرخاشگر می شود.

آفرودیت اغواگر مردان است و با چشم و حرکات خود مردان را میتواند اسیر خود کند ولی خود را محدود به مرد خاصی نمیکند، مگر این که آن مرد خیلی خاص باشد. آفرودیت به زندگی شور میدهد و از موسیقی و هیجان و رقص خوشش می آید. از بحث های علمی و اجتماعی چندان لذت نمیبرد بلکه بیشتر دوست دارد در زمینه های مد، مسافرت و لذت های زندگی صحبت کند.

آفرودیت را خدای کیمیاگری می‌دانند که به هر چیز بی‌ارزشی ارزش اضافه می‌کند. آفرودیت عاشق هارمونی، ست کردن، رنگ‌ها و زیبایی است. به ظواهر زندگی بسیار توجه می‌کند و از نظر او باید هر چیزی در جای خودش باشد. عاشق زندگی لاکچری است و در روابطش انتظارات مالی زیاد از طرف دارد.

آفرودیت همان کودک طنازی است که مورد توجه غریبه و آشناست. آفرودیت کودکی فریبا و با ناز و عشوه است که میتواند اغلب نگاه ها را به خود مشغول کند. هوسهای جنسی در آفرودیت نسبت به دخترهای دیگر زودتر بروز پیدا میکند. گاهی ناخواسته این جذابیت ها را به رخ دیگران میکشاند. عاشق این است که در معرض توجه باشد.

علاقه دارد مرتب لباس خود را تغییر دهد و لباس های گوناگون بپوشد. دائماً کفش پاشنه دار، روسری و زیورآلات مادر خود را میپوشد. در مدرسه دوست پسر دارد اما متفاوت با هرا. آفرودیت دوست دارد به او توجه شود. آفرودیت نوجوان دارای بلوغ زود رس است و خواسته های جنسی و شهوانی او زودتر خود را نشان میدهد. او دختر اجتماعی است.

روابط عاطفی پیش از ازدواج

آفرودیت خدای عشق است و از عاشقی خوشش می‌آید. البته این که دیگران عاشق او شوند برایش خوشایند است و خود کمتر عاشق واقعی کسی می‌شود. در روابط عاطفی باید طرف مقابل مثل پرنسس‌ها با او برخورد کند. اگر طرف کاری خلاف میلش انجام دهد فورا او را کنار می‌زند. انتظار دارد در همه جمع‌ها مورد توجه باشد و اگر کسی بیشتر از او مورد توجه مردان قرار گیرد بسیار حسادت می‌کند.

ممکن است روابط خیلی کوتاه و سطحی داشته باشد و زود از این رابطه وارد رابطه‌ دیگر شود. گاهی به گونه‌ای رفتار می‌کند که بسیاری از مردان به غلط فکر می‌کنند آفرودیت عاشق آن‌ها شده‌است در حالی‌که ممکن است در همان زمان به کسی دیگر در ارتباط باشد. در بسیاری از مواقع مردان هفاسیتوس عاشق و شیدای او می‌شوند و در ذهن خود او را ملکه‌ سرزمین درونی خود قرار می‌دهند در حالی‌که آفرودیت روی خوشی به این مردان نشان نمی‌دهد.

روابط عاطفی پس از ازدواج

آفرودیت تنها زمانی دوست دارد مادر شود که احساس کند عاشق همسرش است. خیلی از آفرودیت‌ها چندان خود را مقید به مرد زندگی‌شان نکنند. از کنترل‌گری مرد به شدت ناراحت می‌شوند و در صورتی‌که محیط اطراف کنترل کننده باشد به شدت پرخاشگر می‌شوند. مرد مقابل آن‌ها باید هم از نظر مالی قوی باشد و هم از نظر ظاهری. برای ازدواج به اندام و ظاهر مرد و به موقعیت مالی او بسیار اهمیت می‌دهند. مرد نباید انتظار نقش سنتی و خانه‌داری را از این زن‌ها داشته باشد. در خانه کمتر پیش می‌آید که کاری انجام دهند و هنگام مشکلات مرد کمتر با او همراهی می‌کنند.

نقاط ضعف آفرودیت

غریزه طبیعی یک آفرودیتی ایجاب میکند که در لحظه زندگی کند اما این حالت مانع میشود تا او به عواقب خواسته ها و هوای نفسش توجه کند. زمانیکه بطور غیر مترقبه در یک موقیعت دیگر قرار بگیرد، ممکن است دچار زیاده روی، افراط و فراموش کردن تعهد خود شود. زنان آفرودیتی نیاز دارند تا یاد بگیرند چگونه بین اولویت های جنسی خود و ملاحظات عملی تعادل برقرار کنند. اغلب خود را در میان روابط عاشقانه، بعنوان عشق دوم یا هوو، می یابد.

اغلب بین انتخاب روابطی عاشقانه و در مقابل آن هوسرانی و نفس اماره، دچار مشکل و چالش می شود. بعنوان مثال بین ارزشهای مورد نیاز یک زن برای ازدواج و تشکیل خانواده در مقابل چالش با طبیعت چند همسره خویش قرار می گیرد. ممکن است آن چیزی که در آداب و رسوم اجتماعی زیبایی شناخته می شود، به زن آفرودیتی به عنوان تنها جنبه باارزش اعطا شده باشد، اما از سایر جنبه های هدیه شده به وی نظیر جنبه های فکری و احساس وی و ذهن خلاق او و هدیه الهی عشق به بشریت غفلت شده است.

به طور کلی موارد زیر ضعف‌های آفرودیت است:

الف- توجه فراوان به زرق و برق زندگی

ب- انتظار زیاد از مرد

ج- احتمال رها کردن مرد

د- عدم درک کردن دیگران

نقاط قوت آفرودیت

الف- توجه به ظاهر و زنانگی خود

ب- شور و اشتیاق و امید به زندگی

ج- توجه به سالم ماندن خود

روش جذب آفرودیت

الف- هیجان داشته باشید

ب- اهل مسافرت باشید

ج- اهل خرج کردن باشید

د- به او توجه زیاد کنید

تحصیلات آفرودیت

آفرودیت برعکس آتنا و آرتیمس چندان به دنبال یادگیری نیست و خانواده نباید انتظار داشته باشند دختر آفرودیتشان خود را مشغول درس‌های دشوار و محض مثل ریاضی و پزشکی و… کند. او بیشتر به هنر، فروشندگی، بازاریابی و رشته‌هایی که با افراد سر و کار دارند علاقه‌مند است.

دستورالعمل‌هایی برای آفرودیت

الف- کمی بیشتر به یادگیری اهمیت دهید

ب- به مسائل اجتماعی بیشتر توجه کنید

ج- انتظار زیاد از مرد مقابل نداشته باشید

د- اگر جایی کسی انتقاد کرد یا مورد بی‌توجهی قرار گرفتید بپذیرید و خود را اذیت نکنید.

پرسفون

پرسفون Persephone

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی دختر، بهار

پرسفون‌ها زنانی هستند که در هر سنی دخترانگی خود را حفظ می‌کنند. همین رفتارهای بچه‌گانه‌ آن‌ها هم می‌تواند باعث جذابیت و هم باعث دردسر برایشان شود.

پرسفون الهه دنیای زیرین، و معمولا درون گرا (قطب مخالف هرا) با قدرت کنترل کامل دنیای درون خود است. او بر خلاف آتنا، دخترِ مادر است. پرسفون در سنین بالا هم همان جذابیت های دخترانه را دارند و گویی خیلی دیر پیر میشوند. از بالا رفتن سن خیلی وحشت دارند و خود را همچنان دختر کوچک مادر میدانند.

زن نوع پرسفون بیشتر به طبیعت معنوی و غیر مادی شریک زندگیش گرایش دارد تا جسم او. ممکن است او به طور ناخودآگاه جذب روابط مخرب شود و یا بطور بالقوه شریک زندگیش را تحت کنترل قرار دهد. بعنوان اقدامی حمایتی ناخودآگاه ممکن است یک شریک زندگی جوان تر و بدون تهدید را جاگزین کند و نقش مادر وی را بازی کند. یک زن پرسفون چندان سیاست های زنانه را نمیداند. او به خاطر ترس از دست دادن دیگران ممکن است ضربه بخورد. برای رفع نیازهای خود به جای اقدام به دستکاری و راه های غیر مستقیم و اشتباه، “نه” می گوید. او از کشمکش و ناسازگاری اجتناب میکند.

ممکن است پرسفون به خاطر وابستگی ها و رهاشدن از جانب دیگران دچار حس طردشدن و یا افسردگی شود. پرسفون در برخورد با مکانها و شرایط ناآشنا دچار استرس میشود و دوست دارد در مکان های آشنا کار کند. زن تیپ پرسفون ارتباط آگاهانه با مرد درون خود (آنیما) را گسترش میدهد. در تعاریف یونگی، آنیموس یک زن بالغ پرسفون (زن درون)، گسترش دهنده ماهیت عمل و جسارت اوست.

زن پرسفونی میتواند شغل هایی نظیر شفا دهنده، درمانگر، گیاه شناس، طالع بین، نویسنده، عکاس، موسیقی دان و باغبانی داشته باشد. پرسفون نیاز دارد تا زمانی را به تنهایی بگذراند تا انرژی خود را احیاء کند. زیرا ارتعاشات و هیجانات اطراف او را در خود فرو می برد. موسیقی، طبیعت و تجربیات عرفانی او را پر انرژی می کنند. به عنوان یک مادر، پرسفون بصورت حسی با فرزندان خود ارتباط برقرار می کند. راه های فیزیکی و ظاهر آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

کودکی تیپ شخصیتی پرسفون

اگر بعد آتنایی خود را تقویت نکرده باشد پرسفون آرام، ساده و پذیرا است. در برابر شخصیت های قویتر در اطراف خود کوتاه می آید و تحت تأثیر اعمال ایشان است. درونگرا، دارای قوه تصور قوی و برای اطمینان و راه حلی برای فرار از ناملایمتی هایی که در محیط خانواده تجربه میکند، اغلب در درون دنیای کوچک خودش زندگی میکند. البته بعضی از پرسفون ها برون گرا هم هستند.

از تنهایی خود لذت میبرد و با گوش کردن به موسیقی خیال بافی میکند. نسبت به اولویت های زندگی خود نامطمئن است و به سختی تصمیم گیری میکند. اغلب در دوران کودکی دچار آسیب و ضربه روحی یا فیزیکی شده اند.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی پرسفون

پرسفون ممکن است در تشخیص اولویت های خود مهارت نداشته باشد و تصمیم های جدی نگیرد. در جذب افراد ممکن است خوب عمل نکند و از او سوءاستفاده شود. و از این نظر دچار افسردگی و تنهایی شود. به صورت کلی می‌توان موارد زیر را به عنوان ضعف‌های پرسفون برشمرد:

الف- عدم تصمیم گیری قاطع

ب- وابسته بودن

ج- عدم شناخت توانمندی‌های خود

نقاط قوت تیپ شخصیتی پرسفون

الف- توان یادگیری بالا

ب- توان تطبیق پذیری بالا با شرایط

ج- علاقه به یادگیری

روابط عاطفی پیش از ازدواج تیپ شخصیتی پرسفون

پرسفون در روابط عاطفی دنبال یک ناجی است، به همین خاطر ممکن است با اساتیدش یا مردان بزرگ‌تر از خودش وارد رابطه شود. در روابط تصمیم قاطع نمی‌گیرند و ترس از نزدیک شدن دارند. وقتی رابطه به سمت رسمی شدن می‌رود پرسفون دچار تردید شدید می‌شود که آیا این شخص مناسب است یا خیر. این تردیدش باعث ناراحتی و سردرگمی مرد می‌شود و نمی‌داند که آیا مورد توجه این زن هست یا خیر. پرسفون‌ها گاهی زود اغوا می‌شوند و ناخواسته وارد یک رابطه‌ی موازی می‌شوند و سپس دچا عذاب وجدان شدید می‌شوند.

روابط عاطفی پس از ازدواج تیپ شخصیتی پرسفون

پرسفون‌ها اگر بعد آتنا و هرای خود را تقویت کنند موفق می‌شوند، در غیر این صورت درایت و مدیریت زندگی را از دست می‌دهند و اجازه می‌دهند دیگران درزندگی آن‌ها دخالت کنند. گاهی به مرد خود بسیار وابسته می‌شوند و حتی کوچک‌ترین کارهای خانه را هم بدون مرد انجام نمی‌دهند که این مساله مرد را آشفته می‌سازد. نکته‌ی خوب این است که توجه به جوان ماندن باعث جذابیت او می‌شود و اگر تصمیم‌گیری و مدیریت خود را هم تقویت کند موفقیتش روزافزون می‌شود.

روش جذب تیپ شخصیتی پرسفون

پرسفون دختری است که اغلب دنبال حامی می‌گردد. به همین خاطر به‌دنبال مرد یا زن بزرگتر و قوی‌تر از خودش است. در برخورد با پرسفون جملات حمایت کننده بسیار تاثیرگزار است. البته ممکن است حمایت زیاد باعث وابستگی او شود به همین سبب سعی کنید توانمندی‌های پرسفون را به او گوشزد کنید تا خودش هم به دنبال کارهایش باشد. جسارت پرسفون و اعتماد به نفسش را بالا ببرید تا بتواند استقلال خود را بیشتر کند.

تحصیلات تیپ شخصیتی پرسفون

پرسفون قابلیت یادگیری خوبی دارد و در رشته‌های دانشگاهی مختلف پرسفون‌های زیادی را می‌بینیم. در رشته‌های زبان انگلیسی، معماری، بازاریابی، مشاوره مخصوصا با کودکان، دوبله، بازیگری و مدلینگ می‌توانند موفق باشند.

اگر انرژی پرسفون در خانواده سرکوب نشده باشد بسیار کودک درون فعالی خواهد داشت و شیطنت‌های کودکانه‌ی او جمع‌ها را شاد می‌کند.

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی پرسفون

الف- اعتماد به نفس خود را تقویت کنید

ب- استقلال خود را تقویت کنید

ج- تلاش کنید به کسی برای راهنمایی گرفتن وابسته نشوید

د- تکنیک‌های برخورد با افراد را یاد بگیرید

دیمیتر

دیمیتر Demeter

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی مادر، غلات و باران

دیمیتر الهه‌ مادر است و در برخورد با افراد دیگر نقش مادرانه دارد. دیمیتر بیشتر درون گرا (متضاد با آفرودیت) و مهربان است. او حتی برای محبت های کوچک دیگران، جبران های بزرگی میکند. این تیپ با حاملگی، پرورش و بزرگ کردن بچه ها و خانواده شناخته میشود. این کهن الگو حامل “عشق مادری” است. دیمیتر زن فداکاری است که تلاش می‌کند همه را از خود راضی نگه دارد.

به خاطر نقش زایندگی و برکتی که در وجود او قرار دارد دیمیتر الهه‌ زمین، کشاورزی و باروری است و به عنوان الهه ذرت شناخته میشود. سمبل انرژی احیا کننده برای تمامی موجودات زنده روی زمین است. این تیپ زنان، مردان را برای حفظ امنیت خود می خواهند تا همراهی فکری یا جنسی. در همین راستا امنیتی که یک مرد می تواند به بار بیاورد به میزان توجهی که به موارد با اهمیت زندگی زن دیمیتری باز می گردد بستگی دارد، یعنی خانه، بچه درست کردن و پرورش آن ها.

بزرگترین لذت دیمیتر، به دنیا آوردن بچه است. برایش نه گفتن دشوار است. به نظر نمی آید که به نیازهای خود فکر کند. بیشتر به نیازهای دیگران فکر میکند.

تیپ های دیمیتر در صبر و استقامت بهترین هستند. او شخصیت گرم و عملگرایی دارد. دیمیتر و آفرودیت شخصیت های متضادی دارند. هر دو نماد عشق هستند ولی عشق دیمیتر معطوف به فرزند است. زمانی که دیمیتر مادر میشود، از بیرون رفتن از خانه متنفر میگردد. او حداقل علاقه را به لباس پوشیدن و بیرون رفتن را دارد. همچنین او علاقه ای به مطالعه ندارد مگر اینکه کتابی در مورد آشپزی یا کارِ خانه باشد تا توانایی های او را در خانه دو چندان کند. آن‌ها علاقه دارند زمان خود را به بافندگی، خیاطی و باغبانی بگذرانند.

دیمیترعلاقمند به دستور پخت های تازه برای دیگران است. او از آشپزی برای خودش به تنهایی لذت نمیبرد. در ارتباط با فرزندانش او خودخواه نیست و بردباری فراوانی دارد. دیمیترها عاشق داشتن فرزندان زیاد هستند و اگر بتوانند، تا سنین بالا نیز به بچه دار شدن ادامه میدهند. آن ها نتیجه و بهره زندگی خود را در فرزندان جستجو میکنند. دیدن رشد و شادی فردی آنها، او را خوشحال و راضی میکند. روابط دوستانه آنها محدوده بزرگی از افراد را شامل میشود. ممکن است دوستان او کاملاً بی ربط و متضاد باشند.

کودکی تیپ شخصیتی دیمیتر

از بچگی به کارهای منزل علاقه داشته و از وجود بچه لذت می برد. – به عنوان یک دختر کوچک، با مادرش شناخته می شود. علایق مادر، علایق او نیز می گردد. او عاشق بازی کردن با عروسک ها و بزرگ کردن آن هاست. او عاشق این است که به عنوان “همیار کوچک” مادر، همیشه در کنار او باشد. دختری بدون پیچیدگی است. در نوجوانی علاقمند است تا از کودکان همسایه ها پرستاری نماید.

دیمتر هایی که در کودکی از مهر مادری کافی بهره نبرده اند، ممکن است در نوجوانی، عشق خود را نثار کودکانی نمایند که آنها نیز از مهر مادری بی بهره بوده اند.

دیمیتر های جوان به صورت عادی گرایش به برقراری رابطه جنسی به خاطر خود رابطه ندارند. او علاقمند است برای تشکیل خانواده خودش، زود ازدواج کند.

چنانچه او مسیر ادامه تحصیل را انتخاب کند، به جهت آماده سازی خود برای یک حرفه کمک کننده است.

روابط عاطفی پیش از ازدواج تیپ شخصیتی دیمیتر

دیمیترها در روابط عاطفی عاشق آغوش گرم و نوازش خواهی دارند. به ابراز احساسات یک مرد وابسته می‌شوند و اگر مرد زیاد به آن‌ها توجه کند دیگر نمی‌توانند از او دل بکنند. در بسیاری از موارد در رابطه نقش یک ناجی را برعهده می‌گیرند و حمایت زیادی از آن مرد می‌کنند. حتی گاهی ممکن است بخواهند با ازدواج با یک معتاد او را نجات دهند. دیمترها به لمس و شنیدن جملات عاشقانه و حمایت‌گرانه بسیار اهمیت می‌دهند.

روابط عاطفی بعد از ازدواج تیپ شخصیتی دیمیتر

از دیمیتر می‌توان هر چیزی را گرفت ولی بچه‌دار نشدن را تحمل نمی‌کنند. دیمیتر نماد زایندگی است و بدون بچه احساس افسردگی می‌کند. دیمیتر هنگام ناراحتی زود به گریه می افتد و نیاز زیادی به همدلی مرد دارد. مرد باید بداند که آن‌چه برای دیمیتر مهم است حمایت کلامی، نوازش و همدلی است. دیمیترها اغلب کم توقع هستند و کدبانوگری آن‌ها زبان‌زد است. دیمیتر از مهمانی دادن لذت میبرد و زمانی‌که می‌بیند مهمان‌ها از دست‌پخت او می‌خورند احساس شادمانی می‌کند.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی دیمیتر

الف- وابسته شدن به بچه و دیگران

ب- اضطراب زیاد برای بچه‌ها

ج- فداکاری زیاد و توقع جبران از دیگران

د- کمبود اعتماد به نفس

نقاط قوت تیپ شخصیتی دیمیتر

الف- کدبانوگری

ب- توجه به خانواده

ج- هنرمندی

روش جذب تیپ شخصیتی دیمیتر

برای به دست آوردن دیمیتر به او محبت کنید و او را مملو از جملات عاشقانه کنید. از هنرمندی و مهربانی او تعریف کنید. به او ثابت کنید که در کنارش می‌مانید. انتظار کارهای بزرگ از او نداشته باشید و آرامش او را به هم نزنید. اگر کم کم او را راهنمایی کنید اعتماد به نفسش بالا می‌رود.

تحصیلات تیپ شخصیتی دیمیتر

دیمتر به کارهای هنری بیشتر از دروس محض مثل ریاضی و فیزیک علاقه دارد. البته رشته هایی که در زمینه کمک به دیگران است هم برای دیمیتر مناسب است؛ بهزیستی، مربی‌گری کودکان، هلال احمر، پرستاری و…

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی دیمیتر

الف- توانایی نه گفتن خود را بالا ببرید

ب- بر اعتماد به نفس خود کار کنید

ج- تلاش کنید وابستگی خود را به دیگران کم‌تر کنید

د- بیشتر از این به خودتان توجه کنید

هرا

هرا

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی همسر

گاهی دخترانی می‌بینیم که شاید از خیلی جهات از بقیه‌ دختران بالاتر نباشند ولی با مردی ازدواج می‌کنند که آن مرد گویی فقط برای او آفریده شده‌است. این زنان هرا هستند.

هرا زنی است جویای همسر و تشکیل خانواده که از کودکی به ازدواج و تشکیل خانواده اهمیت میدهد. هرا الهه ازدواج، و در کهن الگوهای زنانه بعنوان همسر و رئیس خانواده شناخته میشود. علاقه‌مند به همکاری و ارتباط با مردش به عنوان همسر است. او در رویارویی با چالش های زندگی با قدرت برخورد می نماید. یک زن نوع هرا، مرد قدرتمند و بسیار موفق را به عنوان شریک زندگی خود میخواهد. کسی که قدرت و موقعیت خود را با او تقسیم کند.

ابتدایی ترین نشانه هرا در کودکان خاله بازی است، البته نه در نقش یک مادر که به عروسک های خود غذا میدهد بلکه به عنوان شخصیت بزرگی که خانه داری و همسرداری می کند. هرا از همان کودکی در ذهن خود همسری انتخاب می‌کند و خود را در لباس عروسی تصور می‌کند. ممکن است زودتر از همسن و سالان خودش دوست پسر داشته باشد. حتی ممکن است از سن ۶-۷ سالگی.

در سنین نوجوانی، او قطعاً پی در پی رویای ازدواج کردن و همسر بودن را در سر میپروراند. به شدت خواستار داشتن یک رابطه است و برای همین بودن در اجتماع برایش اهمیت دارد. محل کار یا دانشگاه برای یک نوجوان هرا اغلب محیطی برای یافتن همسر مناسب است، نه رسیدن به اهداف مستقل.

هرا مرد خود را زیاد کنترل میکند و در دل ترس از خیانت دارد. به همین خاطر همیشه حواسش جمع میباشد که مبادا زنان دیگر به همسرش نزدیک شوند.

خانم هرا معمولاً دوستی صمیمانه ای با خانم ها ندارد. دوستان هرا مانند خود او زنان متأهلی هستند که همسر شرکای تجاری همسرش می باشند. شخصیت هرا، زنان مطلقه را از خود دور میکند بنابر این علاقه ای به استحکام روابط به زنان بدون شوهر ندارد.

هرا اگر از نقش همسری خودش فاصله بگیرد و زخمی شود در زندگی بقیه دخالت های زیادی می کند و با نقشه های زیادی می تواند خیلی از زندگی ها را به هم بریزد. رابطه جنسی او تنها برای لذت بردن خودش نیست بلکه برای او بعنوان یکی از نقش های زنانه در ازدواج است. ممکن است سالها برای او لذت جنسی اتفاق نیافتد.

بعنوان یک مادر، کهن الگوی هرا، خواستار رفتار مناسب، اجرای قوانین و نگه داشتن انتظارات بالا از فرزندان خود، در زمینه های علمی و اجتماعی است. مادران هرا خیلی تمایل دارند که دخترشان زود ازدواج کند و برای ازدواج او از همان کودکی برنامه های زیادی دارند و حتی گاهی بهترین پسرهای فامیل را از همان کودکی در نظر دارند. هرا معمولا نگران از هم پاشیده شدن خانواده است به همین خاطر گاهی بسیار کنترل گر هم می شود، به گونه ای که ممکن است مرد اذیت شود. اگر همسرش مرد ضعیفی باشد هرا او را تحقیر می کند و با مردان دیگر مقایسه شدید میکند که این امر اعتماد به نفس مرد را میگیرد.

هرا سیاست های زنانه را به خوبی اجرا می کند و می داند با مرد مورد علاقه اش چگونه برخورد کند. در اصل هرا شغل اصلی خود را شوهر داری می داند.

کودکی تیپ شخصیتی هرا

هرای کودک ذهنی دارد که به تشکیل خانواده فکر می‌کند. در بچگی به اسباب بازی‌هایی که به آشپزخانه ربط داشته باشد بیشتر توجه می‌کند و در بازی‌ها نقش زن خانه را بازی می‌کند. از همان بچگی سیاست‌های زنانه دارد و با سایر بچه‌ها رقابت می‌کند و نسبت به نمره‌ها و کارهای بقیه حساس است.

روابط عاطفی پیش از ازدواج تیپ شخصیتی هرا

دختران هرا وقتی وارد رابطه‌ای می‌شوند با سیاست خاصی آن را به سمت ازدواج پیش می‌برند و اگر احساس کنند آن رابطه سرانجامی ندارد رهایش می‌کنند. هراها خوب می‌دانند که چگونه از توانایی‌های خود یا طرف مقابل تعریف کنند تا مرد را جذب خود کنند. در اسطوره‌ها بیان می‌شود که هرا از طرف همسر خود زخم خورده است و بی‌وفایی دیده است به همین خاطر مواظب روابط همسرش است و در ناخودآگاهش هر زنی را که می‌بیند به عنوان یک خطر بالقوه در نظر می‌گیرد.

هرا در اوایل آشنایی به مرد حس همراهی و اعتماد می‌دهد و او را با حربه‌های زنانه به سمت خود جلب می‌کند و این همان چیزی است که بسیاری از زنان نمی‌دانند.

روابط عاطفی بعد از ازدواج تیپ شخصیتی هرا

هرا وقتی ازدواج می‌کند اولویت اول خود را همسر قرار می‌دهد. هرا اگر زخم خورده باشد خانواده‌ی همسر را از خود دور می‌کند و نمی‌گذارد ارتباطی میان آن‌ها باقی بماند. در صورتی که بعد منفی هرا تقویت شود سخن چینی، به هم زدن روابط، مسخره کردن و… زیاد می‌شود. چنین زن هرایی خود را خیلی خوب نشان می‌دهد و بقیه زنان را بد.

بعضی از هراها در جمع فامیل دعوایی ایجاد می‌کنند و بعد خود را از صحنه کنار می‌کشند تا اعلام کنند که هیچ نقشی در این دعوا نداشته‌اند. هراهای منفی در زندگی دیگران سرک می‌کشند و گاهی با سخنان خود زنان را بسیار می‌رنجانند. اگر همسر هرا موفق باشد همه جا از او سخن می‌گوید و حتی گاهی ممکن است دیگران را از این نظر تحقیر کند ولی اگر همسرش ضعیف باشد او را بسیار اذیت می‌کند و با مقایسه کردن همسرش با مردان دیگر اعتماد به نفس او را می‌گیرد.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی هرا

الف- کنترل‌گری زیاد

ب- نقش‌های منفی بازی کردن

ج- دخالت در زندگی دیگران

نقاط قوت تیپ شخصیتی هرا

الف- دانستن ساست‌های زنانه

ب- مدیریت خانواده

ج- توجه به بعد زنانگی

روش جذب هرا تیپ شخصیتی هرا

در برخورد با هرا موفقیت‌های خود شما مهم است و همچنین تعریف از خوبی‌های او. در برخورد با هرا موارد زیر هم مفید است:

الف- هرا به دنبال رابطه‌ی بیهوده نیست اگر رابطه‌ی شما به قصد ازدواج نیست او را آگاه کنید

ب- هرا را از روابط خود مطمئن سازید و به گونه‌ای رفتار کنید که نشان دهید فقط او اولویت زندگی‌تان است.

ج- اگر هرا شروع به گیر دادن و کنترل زیاد زندگی شما کرد، با او وارد رقابت نشوید یا از او دوری کنید یا با سیاست و درایت او ر ا مطمئن سازید که نمی‌خواهید از میدان بیرونش کنید.

تحصیلات تیپ شخصیتی هرا

دختر نوجوان هرا یکی از اصلی‌ترین هدف‌های تحصیلی‌اش رفتن به دانشگاه و پیدا کردن همسر خوب است. گاهی هرا در محل تحصیل وارد رقابت با دیگر دختران می‌شود و با نقشه‌هایی سعی در تحقیر کردن آن‌ها دارد. اگر تیپ غالب کسی فقط هرا باشد دست به کارهایی می زند که روابط خیلی ها را به هم می‌زند. دختران هرا از زنان آفرودیت به خاطر عشوه‌گری و از زنان آتنا به خاطر موفقیت‌هایشان تنفر دارند و سعی می‌کنند نظر دیگران را نسبت به این افراد بد کنند. در رشته های تحصیلی زنانه مثل خیاطی، آرایش‌گری، سفره آرایی و… موفق هستند. در رشته‌های فروش، بازاریابی، تبلیغات، وکالت و… هم می‌توانند موفق باشند.

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی هرا

الف- بیشتر از این‌که به زندگی دیگران بپردازید به زندگی خودتان توجه کنید

ب- بعد آتنایی خود را تقویت کنید

ج- اگر به هر دلیلی موفق به ازدواج نشدید فکر نکنید دنیا به پایان رسیده است و کار دیگری نمی‌توانید بکنید.

هستیا

هستیا

نماد اسطوره‌ای: ایزدبانوی معابد و آتشکده

هستیا خدابانوی آتشکده و معنویت است که در جامعه ی اکنون متاسفانه کمتر پیدا می شود ولی اگر باشند متمرکز بر خود هستند و کاری به دیگران ندارند. قضاوت نمی کنند و حوادث را همان گونه که هست قبول می کنند.هستیا دارای خوی درونگرا و تمرکز بر معنویت می باشد. هستیا کهن الگوی درون محور است. او به عنوان یک شخصیت معتدل، شرافتمند، مهربان و سخاوتمند شناخته می شود. مشابه آتنا و آرتمیس، او در مقابل وسوسه های مردانه مقاومت می کند، به همین دلیل به عنوان الهه‌ی باکره دسته بندی می گردد. آگاهی او متمرکز است. برخلاف پرسفون که افراد دیگر را جستجو و مطالبه می کند، هستیا بر روی خود متمرکز است. همچنین متفاوت با آتنا و آرتمیس، هستیا خطر جستجوی جهان خارج و حیات وحش را به جان نمی خرد.

هستیا وقتی کاری انجام می‌دهد غرق در آن می‌شود و با آرامش خاصی آن را به پایان می‌رساند. هستیا زن رازداری است که می‌تواند سنگ صبور بقیه زنان باشد. در فرهنگ مدرن امروز تیپ هستیا به عنوان یک شخصیت غالب در اکثریت زنان دیده نمی شود. اکثر زنان کهن الگو های غالب دیگری را به همراه دارند. البته هنوز بعضی از زنان اشاراتی را از خصوصیات هستیایی در آرایش خود دارند. زنان دیگر آرزو می کنند تا ویژگی های هستیایی را در خودشان رشد دهند. زن هستیایی دارای یک حضور درونی و سکوت است. او در روابط خود متمایز از دیگران است. او کاملاً به مالکیت، نتایج و قدرت غیر وابسته است.

او از هرگونه قید و بند به اتفاقات بیرونی رها است. او یک آرامش به همراه سکوت می طلبد. زن هستیایی به سمت تشریفات و مراسمات معنوی از قبیل مراقبه گرایش دارد. معمولا در بین فامیل کاری به مسائل بقیه ندارد و سرش به کار خودش است. زن هستیایی بر روی تجارب درونی خود متمرکز است.

او کاملاً در تماس با ارزش های درونی خود است. زندگی برای او معنای خاصی دارد. هستیا به عنوان محافظت کننده اجاق زندگی، وظایف و مسئولیت های خود را در آرامش و با تمرکز به انجام می رساند. او حتی اگر در حال جارو زدن یا رختشویی نیز باشد، باز هم این کار را با کمال تمرکز و مانند یک مراقبه انجام داده و هرگز توجهی به زمان نخواهد داشت. او در بین فعالیت های اورژانسی یک آرامش بدون توجه به زمان را تجربه میکند.

زن هستیایی زن پس زمینه هستند. او مقاومت نمی کند. به نظر بی نام و نشان می نماید، در حالی که وجودش باعث ایجاد آرامش می گردد. معنا یک نکته کلیدی در زندگی تیپ هستیا است. زن هستیایی اهل سخن چینی و شایعه سازی و بحث های روشنفکرانه نیست.

او شنونده‌ی بسیار خوبی است و مهربانی خود را به روش خودش نشان می دهد. مسائل جنسی در درجه اول اهمیت او نیست. اگرچه وقتی اتفاق می افتد لذت می برد.

زن هستیایی متاهل می تواند نقش یک زن سنتی را ایفا نماید. اگرچه یک زن هستیایی واقعی، خود مختاری درونی خود را حفظ کرده و به یک مرد برای بهره مندی عاطفی نیازمند نیست. زنی که کهن الگوی هستیا بر او غالب است معمولاً مجرد مانده و اصولاً بر خلاف جهت اجتماع خود زندگی می نماید. خانواده یا دوستان متاهلش ممکن است حسرت حس تنهایی او را بخورند. زن تیپ هستیا دارای یک زندگی غنی درونی است بنابراین با چالش های یک انسان تنها نیز مواجه می شود. – او آرزومند تنهایی است تا فضای مقدسی به منظور تماس با بخش عمیق درونی خود فراهم آورد.

کودکی تیپ شخصیتی هستیا

کودک هستیایی ساکت و متمرکز بر کارش است اگر چه او از اینکه بازی های خودش را داشته باشد لذت می برد. او از ابتدا خودکفا بودن خودش را نشان می دهد. کودک هستیایی به راحتی می تواند از بین مشکلات درون خانواده اش عقب کشیده و به اتاقش پناه ببرد.

ممکن است توسط دیگران برچسب خجالتی بودن به او بچسبد. ولی این درست نیست. او ممکن است به صورت غیر درگیرانه وارد فعالیت های پیرامونی مدرسه گردد یا اینکه یک یا دو دست داشته باشد تا روحیه درونگرای خود را با آنها به اشتراک بگذارد.

روابط عاطفی قبل و بعد از ازدواج تیپ شخصیتی هستیا

هستیا مانند آتنا و آرتیمس بانوی باکره‌ای است که نیاز چندانی به روابط عاشقانه ندارد. او بعد از ازدواج چندان توقعی از مرد ندارد و مرد را محدود نمی‌کند. هستیا زنی است که در درون خودش سیر می‌کند و آن‌چه پیش می‌آید را به عنوان تقدیر می‌پذیرد. در مهمانی‌های فامیل حضور کم‌رنگی دارد و اگر هم برود وارد صحبت‌های معمول زنانه نمی‌شود.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی هستیا

الف- منفعل بودن

ب- سکوت و بی‌تفاوتی

نقاط قوت تیپ شخصیتی هستیا

الف- آرامش

ب- صبر و توکل

ج- عدم دخالت در زندگی دیگران

روش جذب تیپ شخصیتی هستیا

اجازه دهید در آرامش باشد و محیطی آرام برای او فراهم کنید. او را مجبور به انجام کارهای بیرون نکنید و انتظار فعالیت‌های اجتماعی زیاد از او نداشته باشید.

تحصیلات تیپ شخصیتی هستیا

هستیا چندان در رشته‌های ریاضی موفق نیست و ورود هم نمی‌کند. در رشته های انسانی گرای شبه رشته‌های الهیات، مددکاری، مددکاری و… دارد. در رشته‌های هنری بیشتر متمایل به هنرهای خانگی و تزیینی است.

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی هستیا

کمی خود را از درون بیرون بیاورید و به بیرون هم توجهی کنید. به فرزندان خود جسارت بدهید و خود نیز جسارت را بالا ببرید. به مطالعه‌ی اوضاع اجتماعی بپردازید تا کمی بیرون خود را هم رشد دهید.

ظاهر بینی زنان مدرن امروز باعث از دست دادن ویژگی های هستیا می شود. هستیا ها در اجتماع های معنوی شکوفا می شوند ولی در جوامع امروزی این افراد تنها می شوند. هستیا خود را به صورت راهب باکره به اشتراک می گذارد، گویی از خود دست می کشد و به معنای زندگی می پردازد. مشکلی که ممکن است یک زن تیپ هستیا در دنیای امروز پیدا کند، عدم تمایل به ایستادگی و مقاومت در امور مختلف است. هستیا فاقد هرگونه ابراز وجود است. او در مورد خودش چیزی نمایش نمی دهد. او از دنیای مدرن، سریع و رقابتی امروز به دور است.

زنان هستیا نیازمند گسترش یک “شخصیت موثر” هستند، یک “انطباق اجتماعی” تا زمان بروز حوادث، به هستیا ها کمک کند تا با امور مختلف تعامل نشان دهند.

چالش های زندگی ممکن است باعث شود تا به دانستن چیزهایی که برایشان اهمیت دارد، نزدیک شوند.

کهن الگوهای مردانه

    کهن الگوهای مردانه:

آپولو – آرس – پوزیدون – دیونوسوس – زئوس – هادس – هرمس – هفاسیتوس

آپولو

آپولو

نماد اسطوره ای: خدای خورشید و کمانگیری

آپولو در اسطوره های فرمانروای خورشید بوده و به صورت نمادین دارای موارد زیر بوده است:

خدای خورشید – کمانگیر  – قانونگذار – مسؤول نظم در یونان باستان

دومین شخصیت پس از زئوس – ویژگی های کلی شخصیت آپولو

آپولو مردی است که:

الف- میداند چه میخواهد و برای خود هدف‌های واضح تعیین می‌کند

ب- به یادگیری اهمیت زیادی می‌دهد

ج- اهل مساوات است و به همه احترام می‌گذارد

د- بیشتر از این که بحث و دعوا کند دوست دارد با صحبت مسائل را حل کند

ه- دنبال اصلاحات بدون خشونت است و در این راه سختی‌های زیادی متحمل می‌شود

و- به دنبال امور اجتماعی است و خیر وصلاح جامعه را مقدم بر هر چیزی می‌شمارد.

آپولو ها مردان منطقی و با هدف هستند و در همه کارهایشان و در همه زمینه‌های زندگی میل زیاد به نظم و برنامه و مقررات دارند و در همه‌ی موارد به قانون احترام می گذارند. به قوانین در محل کار و در منزل اهمیت میدهند. در حوزه سر به سر میبرند و با مسائلی راحت هستند که به طور منطقی قابل فهم و سنجش باشند. ذهن واضح دارند و از درگیر شدن با مسائل مبهم و پر رمز و راز دوری میکنند. مستقیماً با مشکلات درگیر نمیشوند و ترجیح میدهند جوانب امر را مشاهده کرده و از دور دست به عمل بزنند. اگر دعوایی شود به جای این که زد و خورد کنند به پلیس زنگ میزنند.

این افراد به علومی مثل ریاضیات محض و نجوم و … علاقمند هستند. ذهن طبقه بندی دارند و میدانند چه میخواهند. موسیقی کلاسیک را به انواع موسیقی ترجیح میدهند. در زندگی اهداف دور و درازی برای خود تعیین کرده که با سختی و کوشش بسیار بتوان به آن رسید و تا رسیدن به اهداف خود دست از تلاش و کوشش برنمی دارند.

سخت کوش و اهل برنامه ریزی هستند. در دوان تحصیل همیشه جزء شاگردان ممتاز بوده اند و همیشه مورد علاقه اولیای مدرسه بوده اند. در سر کلاس در ردیف جلو و درست مقابل دید معلم مینشینند. این افراد این نیاز را در خود میبینند که در هر زمینه ای که وارد میشوند با تلاش درازمدت در آن زمینه به استادی برسند. زنان برای این افراد احترام قائل هستند ولی از آن جایی که از تفکر بیشتر استفاده میکنند به ظاهر خشک به نظر میرسند و ممکن است در روابط عاشقانه چندان موفق نباشند. این افراد اگر درآمد کمی هم داشته باشند قادر به بودجه بندی درست و دقیق آن هستند که هم به زندگیشان برسد و هم بتوانند پس انداز کنند.

کودکی آپولو

در کودکی بسیار کنجکاو هستند. محافظه کار هستند. ریسک نمیکنند. بسیار محتاط هستند. قهرمان بازی درنمی آورند. هدف خود را تعیین میکنند و به دنبال آن هستند. پسران مودبی هستند که خانواده‌های دیگر دوست دارند همین بچه‌ها با پسران خودشان دوست باشند.

روابط عاطفی آپولو قبل از ازدواج

ابراز احساسات سریع و ناگهانی برای آن‌ها نامفهوم است و معتقدند علاقه باید کم کم ایجاد شود. شخصیت زن بیشتر از ظاهرش برای آپولو مهم است. از زنان هدفمند و قوی خوششان می‌آید و از زنان ضعیف فقط حمایت می‌کنند ولی آن‌ها را برای روابط عاطفی انتخاب نمی‌کنند. چندان ابراز احساسات نمی‌کنند و در هنگام تفریح هم کمی رسمی هستند و هیجانی نیستند.

روابط عاطفی آپولو بعد از ازدواج

دوست دارند همسرشان منطقی باشد و از زنان آشپزخانه و آن‌هایی که فقط خود را درگیر ظواهر می‌کنند چندان دل خوشی ندارند. بحث کردن و ناز کشیدن همسر را دوست ندارند ومی‌خواهند مسائل را منطقی حل کنند. از کنجکاوی در زندگی دیگران خوششان نمی آید و معتقد به حفظ حریم هستند. به همسر بیشتر به دید یک همکار نگاه می‌کنند و از موفقیت‌های اجتماعی همسر بسیار خرسند می‌شود.

نقاط ضعف آپولو

الف- انتقاد زیاد از مسائل اجتماعی

ب- عدم توجه به کودک درون

ج- باید و نبایدهای زیاد

د- توجه کم به حوزه‌ احساسات

نقاط قوت آپولو

الف- برنامه ریزی

ب- هدفمندی

ج- عدم سرک کشیدن در زندگی دیگران

د- قدرت آینده نگری

ه- واضح بودن خواسته ها و نیازهایشان

روش جذب مردان آپولو

الف- واضح صحبت کنید

ب- با دلیل و منطق صحبت کنید

ج- اگر اشتباهی کردید توجیه نکنید و عذرخواهی کنید

د- در مورد مسائل روز و مسائل اجتماعی نظر بدهید

ه- به خاطر هدفمندی و برنامه ریزی آن‌ها را تشویق کنید

و- از هدف‌ها و برنامه‌های خود سخن بگویید

ز- اغراق آمیز صحبت نکنید

آپولو در تحصیلات

آپولوها در رشته های ریاضی و مهندسی بسیار موفق هستند. در رشته های تجربی: پزشکی، داروسازی، علوم پایه، زمین شناسی و… در رشته های انسانی: روانشناسی بالینی، مشاوره، تاریخ، جامعه شناسی، مدیریت و حسابداری. در رشته‌های هنر کمتر می‌توانند موفق باشند. در ورزش معمولی هستند و به طور کلی در رشته‌هایی که مرتبط با تدریس، پژوهش و تحلیل‌اند موفق‌ترند.

آپولو در محل کار

نظم و توجه به قانون جزء الزامات آپولوها هستند. در محل کار مورد احترام هستند. اهل حسادت و ریاکاری نیستند. از کسانی‌که منظم و هدفمند هستند خوششان می‌آید. خیلی اهل دستور دادن نیستند. از خانم‌ها حمایت کاری می‌کنند. برای مشاوره و مدیریت بسیار موفق هستند ولی جایی که کارها طبق اصول پیش نروند و زدوبندهای اداری ایجاد شود آپولو دچار ناامیدی می‌شود.

دستوالعمل‌هایی برای آپولوها

الف- کمی به هیجانات، موسیقی و تفریح اهمیت دهید

ب- بپذیرید که مردم تیپ‌های شخصیتی مختلفی دارند و نمی‌توانند مثل شما فکر کنند.

ج- انتقاد از اوضاع اجتماعی و رفتار دیگران را کم‌تر کنید

د- کار را از تفریح جدا کنید.

نیاز به آپولوها در جامعه امروزی

در جامعه‌ای که آپولو نباشد آینده‌نگری وجود ندارد و نظم و سیستم از بین می‌رود. انصاف کم می‌شود و روابط جای خود را به ضوابط و قانون می‌دهد. هر جا آپولو رشد کند می‌تواند منشا خیر برای برنامه‌ریزی برای آینده جامعه‌اش باشد.

آرس

آرس

نماد اسطوره ای: خدای جنگ، سلحشور، فرمانروای جنگ

آرس مرد پرهیجانی است که گاه بدون هیچ تفکری خود را به خطر می‌اندازد. آرس بلندپرواز گاهی آن‌چنان هیجانی می‌شود که متوجه خطرات احتمالی اطراف خود نیست. او مرد امدادرسانی است که در حوادثی که اتفاق می‌افتد برای نجات دیگران پیش‌قدم می‌شود. آرس مرد جنگجویی است که انرژی زیاد دارد و معمولا اهل زد و خورد است. او رفیق باز است و برای رفقای خود سنگ تمام میگذارد اما وقتی از آن ها خیری نمیبیند ناراحت میشود و تاسف میخورد که چرا آن ها بی مرام هستند.

آرس ها در جمع‌ها تلاش می‌کنند خود را نشان دهند، فعال و به شدت عاطفی هستند، قبل از عمل فکر نمیکنند. رفیق باز، اهل مرام ومعرفت و بسیار لوطی منش هستند، اهل کل کل کردن و شرط بندی هستند. هنگام درگیری‌ها و عصبانیت، فحش میدهند و سریع کتک کاری میکنند. به طور کلی خیلی زود از کوره در میروند و قادر نیستند که از مهارت‌های کلامی برای تغییر جهت دعوا استفاده کنند.

عاشق هیجان و کارهای با ریسک بالاهستند، کارهایی مثل موتور سواری و شیرین کاری کردن با موتور، بادی گارد بودن، آتش نشان بودن و بدلکاری و .. دست فرمان آن‌ها در رانندگی بسیار خوب است، بسیار مهیج و شاید به نظر دیگران خطرناک رانندگی کنند ولی خودشان میدانند که چه کاری میکنند و با مهارت و تبحر یک راننده حرفه ای رانندگی میکنند. البته در بسیاری از موارد زیان‌های جبران‌ناپذیری متحمل ‌می‌شوند. اغلب عاشق ماشین هستند و بسیار به آن رسیدگی میکنند و آن را تمیز نگه میدارند. البته به خاطر هیجان زیاد معمولا ضربه های بدنی و تصادفات زیادی را تجربه میکنند.

این افراد دارای بدنی قوی و نیرومند هستند، گاهی وقت‌ها بدون این‌که خودشان بفهمند، عضلاتشون منقبض و انگشتانشان مشت میشود. به هیکل و اندامشان خیلی اهمیت می دهند و همیشه تناسب اندام خودشان را حفظ میکنند.

کودکی آرس

آرس در کودکی بسیار پرانرژی و خستگی ناپذیر هستند، از صبح زود که بیدار میشوند ، آن قدر بازی و جست و خیز و شیطنت میکنند که بدنشان خیس عرق شود و اصلا احساس خستگی نمیکنند. حتی میتوانند از دیوار صاف هم بالا بروند. شب‌ها از خستگی فعالیت بدنی بیهوش می شوند و صبح دوباره با انرژی زیاد شروع به فعالیت میکنند، بسیار خوش خوراک هستند، ولی به خاطر فعالیت بدنی زیاد، اضافه وزن ندارند.

این افراد از بچگی هم اهل زد و خورد و دعوا با همسالان خود هستند، وقتی در یک زد و خورد شرکت دارند احساس غرور می‌کنند و از وسط دعوا بودن ، لذت میبرند ، همیشه به علت جنب و جوش زیاد یک جای بدنشان زخم است. خیلی وقت‌ها با سر و کله زخمی به خانه می آیند.

دوران تحصیلی

در دوران مدرسه خیلی اهل درس و یادگیری نیستند. ترشح هورمون های مردانه باعث تشدید تکانه ای بودن ، تهاجمی بودن ، فعالیت بدنی ، عاطفی بودن و میل جنسی می شود. بدون تفکر عمل میکنند و احساساتشان را به همه نشان میدهند، در مدرسه بچه ها او را سپر بلای خود میکنند و اگر این الگو تثبیت شود، در بزرگی هم تداوم پیدا میکند.

دوستانش در این دوره بسیار مهم و تاثیرگذارند، ممکن است به دنبال فوتبال و بسکتبال و به طور کلی ورزشهای پرتعرق و رقابتی بروند یا ممکن است این انرژ را در فعالیت های پر هیجان مثل اتومبیل رانی ، کوهنوردی و یا سایر فعالیت های هیجان انگیز تخلیه کند و یا مدرسه را ترک کند و وارد دسته خلافکاران شود.

آرس قبل از ازدواج

به خاطر حمایت‌گری و هیجانی بودن آرس برای بسیاری از زنان (به جز آتنا) جذابیت دارند. درمورد زنان بسیار تعصب دارند و غیرتی هستند و برایشان فرقی نمی کند که این خانم با آن ها نسبتی دارد یا خیر، همه‌ی خانم ها را ناموس خود می‌دانند و با هر کسی که بخواهد برای آن‌ها مزاحمتی ایجاد کند به شدت برخورد میکنند. وقتی خانمی از آن‌ها درخواستی می‌کند لذت می‌برند و به دنبال برآورده کردن آن درخواست هستند. این برایشان بسیار مهم و ارزشمند است و همیشه با تک تک آنها این حس سرپرستی و حمایت از ایشان را تجربه میکنند. دوستان همجنسشان بهترین و مهمترین بخش زندگی آن‌ها هستند و هیچ‌گاه نمی توانند دوری آن‌ها را به مدت طولانی تحمل کنند و به آن‌ها دلبستگی و علاقه و تمایل شدید و خاصی دارند و هنگامی که هر کدامشان ، هر کاری داشته باشند مثل اسباب کشی و دعوا و از این قبیل ، با جان و دل و زودتر از همه آنجا هستند.

آرس بعد از ازدواج

قبل از ازدواج به راحتی زنان را جذب می کنند. و از آن ها حمایت هم میکنند. ولی از آن جایی که قول های بی منطق میدهند زنان از دست آن ها ناراحت میشوند. جفت مناسب او آفرودیت است: هر دو طبیعتی حسی و پر شور دارند. هر دو این‌جا و اکنونی هستند ، همدیگر را درک می‌کنند و نسبت به هم بردبار هستند. زنان تیپ آتنا و زن هایی که در مرد به‌دنبال پول و قدرت و شهرت هستند و زنانی که امنیت و ثبات میخواهند از آرس مردها اجتناب میکنند، با زن ها خیلی صمیمانه رابطه میزنند و سن زن برای آن‌ها خیلی مهم نیست. برای ازدواج نه برنامه ریزی میکنند و نه هنگامی که برایشان پیش بیاید از آن اجتناب میکنند. به پیامدهای درازمدت آن فکر نمیکند. به خاطر طبیعت نفسانی و زمینی شان ممکن است همسرشان، بلافاصله پس از ازدواج حامله شود.

آرس یک عاشق بود نه یک شوهر؛ فاقد کیفیت هایی است که بتواند یک زندگی مسئولانه ی زناشویی و یا یک کار موفقیت آمیز داشته باشد. چون انتظارات سایرین را برآورده نمیکند به خودش احساس بدی دارد. مشکل وقتی پیش می آید که کسی عاشق آن چیزی که او واقعاً هست بشود و بعد توقع داشته باشد که به شخصی کاملاً متفاوت تبدیل شود.

نقاط ضعف آرس

الف- تصمیمات لحظه‌ای بدون تفکر

ب- فدا کردن نیازهای خود و خانواده برای دوستان

ج- عدم توجه به مسائل مالی و خرج‌های بی‌منطق

د- تاییدطلبی زیاد

نقاط قوت آرس

الف- ذهن ثروتمند

ب- روابط اجتماعی بالا

ج- قدرت یادگیری بالا

تحصیلات آرس

آرس در مدرسه جذب درس‌های خشک ذهنی نمی‌شود و معمولا به عنوان دانشآموز درس‌نخوان شناخته می‌شود. در حالی‌که آرس عاشق کارهای فنی است و به سرعت آن‌ها را یاد می‌گیرد. در رشته‌های ریاضی پیشرفت چندانی ندارد

در رشته‌های علوم انسانی بیشتر در رشته‌هایی موفق است که مربوط به خرید و فروش و ارتباط با دیگران است و نیاز به دقت‌ زیادی نداشته باشد. در رشته‌های امدادرسانی مثل آتش نشانی و گروه‌های امداد و نجات موفق هستند. در نیروهای نظامی و جاهایی که نیاز به مهارت‌های فردی است موفق هستند. در ورزش هم بسیار موفق هستند.

آرس در محل کار

بعد هیجانی آرس باعث می‌شود تند و تند محل کار خود را عوض کنند. نظم زیادی در کار ندارند. مدیریت زمان ندارند و هم‌زمان به چندین نفر برای انجام کار قول می دهند. به همین خاطر اغلب مردم آن ها را بدقول می دانند. کارهای بدنی و مسئولیت‌هایی که در ضمن انجام آن‌ها،فعالیت‌های عضلانی و ماهیچه ای داشته باشند را دوست دارند، حتی کارهایی که متضمن کمی خطر کردن باشد . از سیستم سلسله مراتبی شرکت ها خوشششان نمی آید. نسبت به سایرین وفاداری برادرگونه دارد . برنامه ی کاری دراز مدت را دنبال نمی کنند. اگر احساس کنند به آن‌ها زور گفته می‌شود فورا همه چیز را به‌هم می‌زنند و کار را عوض می‌کنند.

از آن‌جایی که بلافاصله و با عصبانیت واکنش نشان می دهند و زود جوش می آورند، از کار اخراج می شوند . پیروی از قوانین و مقررات برایشان دشوار است، طبق احساساتشان عمل می کنند و دید طولانی ندارد .

و اگر خودشان در جایگاه رئیس قرار بگیرند با زیردستانشان رفیق و دوست می شوند و معمولا اوقاتشان را با آن‌ها سپری می کنند و رفاقت را با کار ترکیب می کنند و خیلی وقت ها ضرر می کنند. اگر بتوانند برای کسی کاری انجام بدهند، قطعا این کار را می کنند و بعضی وقت‌ها از این‌که در مورد بعضی افراد و بعضی مسائل برای آنها کاری از دستشان برنمی آید خیلی احساس شرمندگی می کنند. این افراد به رقصیدن و فعالیت های بدنی علاقه زیادی دارند و وقت زیادی را صرف این کار می کنند. آن‌ها در هنگام رقص بدن خود را به موزیک می سپارند و شور و شوق عجیبی در خود احساس می کنند و حتی ممکن است حرکات عجیبی از خود نشان دهند. آرس رفیق‌باز با اشخاص زیادی در ارتباط است که همگی آنان را دوست دارد و همیشه هر کاری که از دستش برآید، برای آن‌ها انجام می دهد، خصوصا که با این کارها می تواند مرام ومعرفت خودشان را به آن‌ها نشان می دهد.

البته آرس فداکار انتظار مرام وفداکاری زیاد از دیگران دارد و زمانی‌که بقیه چنین کاری انجام نمی‌دهن او شروع به گله و شکایت می‌کند. برای هر کسی، وقتی کاری از دستشان بر می آید با جان و دل انجام می دهند و هنگامی که نتوانند کاری انجام دهند، شرمگین و ناراحت می شوند، پسران جوانی که هنگامی که پیرمردی را در حال عبور از خیابان می بینند و یا پیرزنی که خرید کرده و بار سنگینی حمل می کند و نمی توانند بی تفاوت از کنار آن‌ها رد شوند و حتما به آنها کمک می کنند، از این دسته افراد هستند. بسیار پر انرژی هستند و هیچ‌وقت احساس خستگی نمی کنند، در هر سنی که باشند، هم‌چون پسر بچه کوچک پر انرژی ای هستند که توانایی این را دارند که حتی از دیوار صاف هم بالا برود.

دستوالعمل‌هایی برای آرس

الف- همیشه قبل از تصمیمات آنی کمی توقف کنید

ب- با چند دوست تیپ آپولو مشورت کنید

ج- عدم موفقیت‌های خود را به دوستان و دیگران ربط ندهید

د- رفاقت را برای اهداف مشخص خود ادامه دهید و نه صرفا برای وقت تلف کردن

نیاز جامعه امروز به آرس

در جامعه‌ای که آرس نباشد امداد رسانی وجود ندارد و اگر کسی به کمک نیاز داشته باشد کمتر کسی داوطلب کمک می‌شود. آرس‌ها به جمع‌ها شور و نشاط می‌دهند و مجالس و برنامه‌های گروهی را پررونق می‌کنند.

پوزیدون

پوزیدون

نماد اسطوره‌ای: خدای دریا، عواطف انفجاری و غرایز

پوزیدون مردان قدرت‌طلبی هستند که احساسات آن‌ها مثل جذر‌و‌مد بالا و پایین می‌رود. این افراد اگر احساسات خود را سرکوب کنند به صورت ویرانگری آن را نمایان می‌سازند.

پوزیدون خدای دریاهاست. به خاطر این که جذر و مد زیاد دارد. یعنی عواطف انفجاری دارد. این تیپ شخصیتی و این مجموعه رفتاری همیشه تحت تاثیر احساسات، عواطف و غرایز است ، این احساسات هم شامل احساسات مهربانانه و عاشقانه می شود و هم شامل خشم و عصبانیت.

وقتی عاشق می شوند، همه فکر می کنند دیگر عاشق تر از او وجود ندارد و وقتی هم که عصبانی می شود و متنفر، هیچکس در دنیا خشمگین تر از او نیست! افراد تایید طلبی هستند که به نظر دیگران در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند. در هر کجا و در جمعی هر طور که شده ریاست آنها را بر عهده می گیرند و مطمئن هستند که هیچ شخصی بهتر از آنها توانایی انجام این کارها را ندارد و این مطلب را هر طور شده،چه در جایگاه رئیس و چه غیر از آن به همه دیگران آن جمع ثابت می کنند.

بسیار بسیار مهربان و با توجه هستند، حتی وقتی چیزی از دل کسی میگذرد که آن را میخواهد، این‌ها صدای او را شنیده و سعی در برآورده کردن نیاز او دارند، به هر زبانی که بتوانند ابراز احساسات می کنند و به طرف رابطه شان این علاقه را نشان می دهند، حال می تواند ابراز احساسات زبانی باشد یا خریدن کادوهای گرانقیمت و یا غافلگیر کردن طرف مقابلشان با کارهای هیجان انگیز و عاشقانه.

در هنگام عصبانیت همه چیز را بهم می ریزند، درست همانند دریای آرامی که یک دفعه طوفانی می شودو همه چیز را بهم می‌ریزد، داد می زنند ، فحش می دهند ، چیزی را می شکنند ، طوفان به پا می کنند و بعد هم پشیمان می شوند و کاری می کنند که از دل بقیه دربیاورند. در اوج عصبانیت حرفی می زنند و یا کاری انجام می دهند ،که در زمان آرامش آن را به یاد نمی آورند و یا نمی خواهند که به یاد بیاورند، چون در آن لحظه فقط با حوزه احساسشان عمل می کنند و حوزه سر (تفکر و تدبیر و تعقل ) کاملا تعطیل می شود.

حافظه طولانی مدت عاطفی از دیگر ویژگی‌های کسانی است که این تیپ شخصیتی را دارند ، به طوری که از سال‌های گذشته و بعضا از دوران کودکی خود خاطره دارند!

پوزیدون در کودکی

پوزیدون‌ها از همان کودکی هیجانات زیادی دارند. نسبت به هر آن‌چه که برایشان مهم است ، احساسات قوی از خود نشان می دهند و اگر چیزی برایشان جلب توجه کند، آن را درخواست می کنند و در لحظه باید به هر آن‌چه که می خواهند برسند ، برای رسیدن به خواسته‌های خود طمع دارند و در صورت عدم توانایی دست‌یابی به آن فریاد برمی آورند و اگر در لحظه به خواسته خود برسند، شوق فراوان از خود را نشان می دهند.

از بچگی عاشق حمام رفتن و ورزش‌های آبی و … هستند و از بودن در حمام و یا استخر خسته نمی شوند، کسانی هستند که هنگامی که دریا و یا استخر می بینند، خود را بی اختیار به آب می زنند و از بودن در آب به مدت طولانی خسته نمی شوند و احساس سرزندگی و خوشحالی و آرامش دارند.

بچه های شیرخواره ای که هنگام شستشو توسط مادرشان در حمام صدا از آن‌ها در نمی آید و از بودن در آب احساس رضایت می کنند، قطعا پوزیدون دارند.

تیپ شخصیتی پوزیدون قبل از ازدواج

هیجانات لحظه‌ای و روش برخورد پدرسالارانه و قدرت عواطف او ، او را بر زنان مسلط می کند معمولا احساسات زن را نادیده می گیرند و به حریم شخصی آنان تجاوز می کند. جنس مخالف را در پناه حمایت، توجه و الطاف خود می گیرند،ولی آن‌ها بعد از مدتی از این (به قول ایشان) حمایت ها و توجه ها و آغوش گرم فرار می کنند و طاقت کنترل و بعضا زورگویی های ایشان را ندارند.

فکر میکنند همیشه همه هم‌جنسانشان باید بدانند که آن‌ها چقدر از آن‌ها بهتر ، فعال تر و قوی تر هستند و همواره در حوزه هایی با ایشان ارتباط برقرار می کنند که بتوانند برتری خود را به ایشان ثابت نمایند و البته همیشه فکر می کنند که از بقیه بهتر هستند و نیازی به اثبات این مطلب نیست. پوزیدون زن را محدود می‌سازد و می‌خواهد تحت کنترل خودش باشد. وقتی عصبانی می‌شود دیگر چیزی جلوی او را نمی‌گیرد. پوزیدون به خاطر اهمیت به قدرت از زنان قوی خوشش می‌آید ولی انتظار احترام زیاد از آن‌ها دارد.

تیپ شخصیتی پوزیدون بعد از ازدواج

پوزیدون‌ها فکر می کنند با ازدواج با شخص مورد نظرشان، برای همیشه او را مال خود کرده و می تواند به هر گونه که تمایل داشته باشد او را کنترل کند و این گونه می توانند هر زمان که دوست داشته باشند و به هر میزان و هر مدتی از او بهره مند گردند. فقدان کنترل عاطفی ، مساله قدرت یا فقدان آن و تلقی از عمل جنسی در زندگی زناشویی به عنوان یک حق ، زندگی زناشویی را آزاردهنده می کند. پوزیدون ممکن است سازگاری چندانی با نیازهای زن نداشته باشد. قدرت‌طلبی او را از حمایت عاطفی زن دور می‌کند. مخالفت اعضای خانواده با پوزیدون او را وارد خشم شدید می‌کند که یا این خشم را بیان می‌کند یا درون خود می‌ریزد.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی پوزیدون

الف- عواطف انفجاری که ممکن است اطرافیان را از او دور کند

ب- تاییدطلبی از دیگران

ج- عدم تحمل محدودیت‌ها

نقاط قوت تیپ شخصیتی پوزیدون

الف- توجه به خانواده و قلمروی آن

ب- اهمیت به مسائل اجتماعی و گرد‌هم‌آوری اعضای فامیل

ج- توجه به نیازهای فیزیکی اعضای خانواده

روش جذب تیپ شخصیتی پوزیدون

برای پوزیدون احترام و بزرگ نشان دادن او بسیار مهم است. پوزیدون‌ها از افراد موفق اجتماع خوششان می‌آید و تلاش می‌کنند خود را به آن‌ها وصل کنند. بنابراین اگر می‌خواهید پوزیدون را به خود جذب کنید باید موفقیت خود را به او نشان دهید و در عین حال از توانمندی و بزرگی او تعریف کنید.

تحصیلات تیپ شخصیتی پوزیدون

پوزیدون هم مثل آرس چندان بر درس تمرکز نمی کند. از آن‌جایی که آدم‌های احساساتی و غریزی هستند ، درهنگام بلوغ هورمون‌ها روی آن‌ها اثر می گذارد و اغلب به دنبال زنانی هستند که از نظر جنسی برایشان جذابیت دارند. در این سن ، خانواده انتظار دارد که او وارد دانشگاه شود و روی کسب علم و دانش تمرکز کند اما این کار برای جوان پوزیدون تایپ جذاب نیست. او از منطق ، کارهای تکراری و امتحان دادن تنفر دارد و بسیاری از درس ها حوصله او را سر می برد. دستاوردهای روشنفکرانه برای آن‌ها بی معنی است. نکته‌ی مهم این است که پوزیدون تمایل زیادی دارد که فرزندان خودش به دنبال تحصیل باشند.

تیپ شخصیتی پوزیدون در محل کار

مردان احساسات معمولاً در دنیای کسب و کار موفق نیستند و از شغل کارمندی لذت نمی برند. آن‌ها دوست دارند کاری در ارتباط با طبیعت داشته باشند. کشاورزی، دامداری، کار با موجودات زنده و گیاهان برای آن‌ها جالب تر از کار در محیط اداری است. در دنیای صنعتی، آن‌ها محلی برای پیشرفت ندارند. مدیریت مالی پوزیدون از آرس بهتر است ولی این شخصیت هم با توجه به هیجانی بودن گاهی کارهای پرخطری انجام می‌دهد که موقعیت شغلی‌اش را به خطر می‌اندازد. پوزیدون در محل کار به دنبال احترام است و اگر کسی با او به رقابت بپردازد مورد غضب قرار می‌گیرد.

کارهایی که به درد پوزیدون می‌خورند بیشتر در ارتباط با طبیعت و دریا است. البته پوزیدون اگر بعد زئوسی خود را تقویت کند در کارهای مدیریتی هم می‌تواند قوی باشد.

دستورالعمل‌هایی برای تیپ شخصیتی پوزیدون

الف- قبل از هر اقدامی چند ثانیه توقف کنید

ب- تکنیک‌های کنترل خشم را یاد بگیرید

ج- انتظار نداشته باشید در دنیای امروز بقیه طبق میل شما رفتار کنند

دیونوسوس

دیونوسوس

نماد اسطوره ای: فرمانروای مستی، عرفان و شراب

دیونوسوس مردی است با احساسات متناقض؛ گاهی به شدت خوشحال است مانند هرمس و گاهی به شدت ناراحت است مانند هادس. او آباد می‌کند و نابود می‌کند. می‌تواند یک عارف بزرگ باشد یا یک قاتل خشن. می‌تواند در موسیقی حل شود و به خلسه‌ای عمیق برود و از دنیای عمیق موسیقی چیزهایی درک کند و بیاورد که دیگران ندانند یا می‌تواند غرق در مواد مخدر و مستی شود و خود را به فنا ببرد.

دیونوسوس مرد احساساتی و از نظر دیگران عجیبی است که حتی شاید ظاهر خود را به طریقی دیگر نمایان سازد. او دارای احساسات متناقض است و گاهی شاد و در همان لحظه می تواند بسیار غمگین می شود. احساس می کنند بچه خدا هستند و خدا مثل پدرشان، از ایشان مراقبت می کند و گوش به فرمان آن‌هاست تا خواسته هایشان را برآورده کند، از درون احساس می کنند از بقیه برتر و بالاتر هستند و برای اثبات برتری شان کاری نمی کنند و از درون این احساس عمیق را دارند.

خود را بسیار بزرگ و عظیم الشأن می دانند و از اینکه در میان انسان‌ها گیر افتاده اند بسیار احساس غریب و رنج و زحمت دارند و فکر می کنند انسان ها موجودات نادانی هستند که باید هر چه زودتر بفهمند که ایشان که هستند و کمر به خدمت ایشان ببندند. به گشت وگذار روی می‌آورند و در لحظه فکر می‌کنند. از ذهن و کارهای مربوط به ذهن فراری هستند، حوصله فکرکردن ندارند مثلا درس خواندن و یا هر چیزی که نیاز به ذهن باشد، برایشان غیر قابل انجام است.

بدون چهارچوب هستند، و هیچ حد و حدود و قانون و مقرراتی برای خودشان قائل نیستند و دوست دارند که آزاد و رها باشند. لباس پوشیدن، مدل مو و آرایش صورت این افراد خاص خاص خودشان است و خیلی جامعه پسند نیست.تمایل به داشتن موی بلند دارند، ریش بلند و مویی که روی گوش را بپوشاند. گاهی نیز ممکن است ظاهری مثل دراویش درست کنند. تمایل شدید به هرگونه از خود بی خود شدن ذهنی به واسطه هر عامل بیرونی و یا درونی دارند و برای رسیدن به آن از هر وسیله ای استفاده می کنند، چه با مدیتیشن و چه با مواد روان گردان.

دیونوسوس در روابط با دوستان

ناخودآگاه حمایت آن‌ها را جلب می‌کنند. دوستانشان بسیار ایشان را دوست داشته و ارتباط خوبی با ایشان دارند، با کمال دقت و توجه با ایشان رفتار می کنند و همیشه و در همه حال هواخواه ایشان هستند و حتی در موارد بسیاری، بی شائبه از ایشان محافظت و نگهداری می کنند و بدون هیچ توقع و چشم داشتی، هر کمکی حتی نقدی و مالی به ایشان می دهند.

همیشه یا نسبت به موضوعی با تفاوت است و یا بی تفاوت ( عاشق و یا فارغ) یا ( متنفر و بی تفاوت) که این یعنی دو سر تضاد، تضاد یعنی نسبت به چیزی احساس داشتن و یا بی تفاوت بودن، احساس داشتن یک سر تضاد است و طرف دیگر آن بی تفاوتی است. تضادهای ذهنی عجیب و غریبی دارند، در عین این‌که خودشان را مرکز جهان هستی می دانند، در همان حال احساس پوچی و یأس فلسفی عمیقی را تجربه می کنند و از این تضاد رنج می کشند.

یا در عین حال که علاقه شدیدی به کسی دارند، احساس بی علاقگی را نسبت به او در خودشان احساس می کنند. با مادرشان رابطه صمیمی و عمیقی دارند و وابستگی عمیقی را تجربه می کنند. به موسیقی علاقه دارند، در مجالس عرفانی از خود بی خود می شوند. احساس درونی شان این است که کل جهان هستی در خدمت آن‌هاست که آن‌ها در بهترین حالت خودشان به سر ببرند، مگر مواردی که خوشان بر اساس تضادهای ذهنی شان، آرامششان را از دست می دهند.

دیونوسوس در کودکی

دیونوسوس در کودکی گاهی کارهای دخترانه می‌کند و مثل دختران لباس می‌پوشد. احساسات عمیق دارد: عمیق می‌خندد و عمیق گریه می‌کند.بسیار خوشخواب و متوقع هستند و همه را در خدمت خودشان می دانند. به رنگها علاقه نشان می دهند و بازی های دخترانه برایشان جذاب تر از بازی های پسرانه مثل تفنگ بازی و توپ بازی است.

دیونوسوس در روابط عاطفی پیش از ازدواچ

برای بسیاری از زنان جذاب هستند. طبیعت ایشان به طبیعت زنان بسیار نزدیک است و از آنیمای بالایی برخوردار هستند، به راحتی با زن ها ارتباط برقرار می کنند، حتی بسیار بهتر و درست تر از خود زن ها باهاشون ارتباط برقرار می کنند به طوری که زن ها احساس نمی کنند که با یک مرد ارتباط دارند. برای ارتباط ترجیح می دهند با زنان ارتباط برقرار کنند ، چون حرف آن‌ها را بسیاربهتر می فهمند و احساس نزدیکی زیادی به ایشان می کنند و می توانند با آن‌ها هر طور که می خواهند و بدون هیچ ملاحظه ای رفتار کنند و بالا و پایین های احساسی شان را با ایشان زندگی کنند. علاقه ای به ارتباط با همجنسان خودشان ندارند، چون هیچ احساس مشترکی با آن‌ها ندارند و آنها حوزه های متفاوتی با ایشان دارند که ایشان تمایلی به برقراری ارتباط در آن حوزه ها ندارند.

دیونوسوس در روابط عاطفی بعد از ازدواج

بهترین همسر به طرز اعجاب انگیزی نصیبشان می شود، حتی همسرشان در نقش مادر برایشان ظاهر می شود و سرویس و خدمات مادرانه به ایشان می دهند و نه صرفا همسرانه. در واقع با شخصی ازدواج می کنند که بتواند نیازهای ایشان را هر آن‌چه که باشد، برطرف نماید و در قبال این رفع نیازها از ایشان توقعی نداشته باشد و مزاحم فضاهای شخصی و خصوصی ایشان نشود و فقط در این حالت است که تا حدودی برای ایشان راضی کننده بوده و باعث رفاه و آسایش و راحتی ایشان می گردد. البته زنان تایپ آتنا و آرتیمیس نمی‌توانند به مدت طولانی با این مردان ارتباط داشته باشند زیرا این مردان بی‌برنامه هستند. دیونوسوس نه تنها حمایت‌گر نیست، بلکه بسیار دنبال سرویس گیری و کسب حمایت از جانب طرف مقابلش است. این ویژگی حتی در مقابل فرزندانش هم مشخص است. او دنبال رفع نیازهای فرزندان نیست.

او به هر چه در لحظه ی حاضر میگوید اعتقاد دارد . ولی نمیتوان بعداً برای انجام آن به او اتکا کرد . بی ثبات و غیرقابل اتکا است . مسئولیت های سنتی پدر بودن را به دوش نمیگیرد . او هرگز نمی‌تواند یک پدر سنتی باشد، ولی ممکن است به یک پدر ” درخانه” که بطور غریزی با بچه هایش نزدیک و صمیمی است تبدیل شود .

نقاط ضعف دیونوسوس

الف- بی‌توجهی به جامعه و دیگران

ب- احساسات متناقض که گاه می‌تواند فاجعه بار باشد

نقاط قوت دیونوسوس

الف- بودن در لحظه‌ی حال

ب- بی‌توجهی نسبت به بسیاری از حوادث و حواشی زندگی

دیونوسوس در تحصیلات

این افراد از کارهای ذهنی گریزانند به همین خاطر توجه چندانی به درس نمی‌کنند. در دانشکده‌های هنر و موسیقی می‌توان دیونوسوس‌ها را به‌وفور پیدا کرد.

دیونوسوس در کار

اهل کار کردن نیستند و فکر می کنند هیچ کاری لیاقت این را ندارد که ایشان انجام دهند ، چه از نظر پول در آوردن ( یعنی کاری باشد که ایشان از طریق آن درآمد داشته باشند) چه از نظر سرویس عمومی( مثل تعمیرات و کارهایی که در منزل انجام می شود و بابت آن پولی داده نمی شود) فکر می کنند همیشه باید افرادی در جامعه وجود داشته باشند که کار کنند و مقدمات و مسائل زیربنایی ایشان را آماده کنند تا ایشان زندگی راحت و بی دردسری داشته باشند و بتوانند در آرامش و امنیت زندگی کنند. دوست دارند که همیشه در خانه باشند و از خانه بیرون نروند، کارهایی مثل استاد معنوی شدن، موسیقی زدن برای دل خودشون و . . .

دستورالعمل‌هایی برای دیونوسوس

هر چند دیونوسوس خیلی دنبال دستورالعمل نیست ولی چند نکته برای آن‌ها مفید است:

الف- تضاد انسان‌های دیگر را بپذیرید

ب- کمی خودتان هم به فکر مسئولیت زندگی خود باشید

ج- در جامعه‌ی رقابتی امروز بی‌قید بودن دردی را دوا نمی‌کند

زئوس

زئوس

نماد اسطوره ای زئوس: خدای خدایان

سه اصل اساسی برای زئوس ثروت، قدرت و شهرت است. زئوس را خدای خدایان یا فرمانروای آسمان ها می‌دانند. در اساطیر او پادشاه بزرگی است که بر سایر شخصیت‌ها فرمانروایی دارد.

در هر جامعه‌ای موفق‌ترین افراد از نظر اقتصادی و جایگاه اجتماعی زئوس‌ها هستند. سه اصل اساسی برای زئوس ثروت ، قدرت و شهرت است. زئوس نفوذ زیادی بر دیگران دارند. اقتدار، هدفمندی و مدیریت قوی از ویژگی‌های زئوس است. زئوس فرمانروای بزرگی است که از همان کودکی استعداد زیادی در جمع کردن افراد و تقسیم کار برای آن ها داشته است. آینده نگر و صبور است. گاهی برای به دست آوردن هدف بزرگی سال‌ها در خفا تلاش می‌کند بدون آن که خیلی‌ها بدانند. موفقیت خودش بسیار برایش مهم است و ممکن است برای رسیدن به موفقیت افراد زیادی را در خدمت خود بیاورد.

این افراد در حوزه سر به سر می برند ، در مورد هر چیز منطقی فکر کرده و بررسی می نمایند. بسیار دنبال ثروت، قدرت یا شهرت هستند. با درایت ، لایق و جدی هستند. در بسیاری از مواقع زئوس‌ها برای به دست آوردن آن چه برایشان مهم است منافع دیگران را به خطر می‌اندازند. مظهر اراده و قدرت ، کنترل کننده ، تیزبین و مسلط به همه جهات می باشند. ویژگی های شخصیتی چنین افرادی را می توان در رهبران قدرتمند , شاهان , حاکمان و رؤسای بزرگ دید. یکی از ویژگی‌های زئوس این است که به ایده‌های دیگران گوش می‌کند و بهترین آن‌ها را انتخاب ‌می‌کند اما نهایتا با نام خودش آن را ارئه می‌کند.

کودکی زئوس

زئوس از همان کودکی با اقتدار بوده و کسی نمی توانست او را فریب دهد. زئوس خردسال همواره نظرات شخصی خود را مطرح می کند و به این ترتیب سریعا خود را به همه می شناساند. توانایی او در جمع کردن سایر کودکان و نشاندن هر کدام در جایگاه مخصوص خودشان مثال‌زدنی بوده است.وقتی موضوعی نظرش را جلب می کند، مثلا می خواهد چیزی را در دستش بگیرد یا چیزی را که در دست دارد, همچنان نگه دارد. مشکل بتوان نظرش را تغیر داد. او از همان وقتی که دو ساله است میتواند با اقتدار کامل ” نه ” بگوید. والدین همه جا از باهوشی فراوان او سخن می‌گویند. این افراد همواره از دوران کودکی توانایی فرمانروایی و حاکمیت بر حوزه اطراف خود را داشته و همیشه از خودشان می پرسند که چرا اکنون بچه هستم و توانایی این حاکمیت را به نحو احسن ندارم .

البته که از طرف دیگر هم ، به علت آشنایی آن ها با آرکی تایپ حاکم و فرمانروایی، این افراد، پذیرش حاکمیت (مثلا پدر در خانواده ) را پذیرا میباشند. معمولا هم سن و سالانشان آن ها را به عنوان رهبر ذاتی قبول می کنند.

آن ها معمولا اهل عمل هستند، درونگرا نیستند و معمولا وقت خود را بر سر گذشته احساسات خود و یا دیگران تلف نمیکنند. مهارت خاصی در شناسایی و بهره گیری از امکانات بالقوه و موجود دارند و به فکر کارهایی هستند که وقتی متصدی امری شدند، آنها را انجام خواهند داد. می دانند که چگونه به اهداف خود برسند و در بسیاری از مواقع کسی متوجه برنامه ها و اهداف آن ها نمی شود.

زئوس قبل از ازدواج

زئوس تسلط بر زنان دارد و می تواند بسیاری از زنان را به سمت خود جذب کند تا بتواند از طریق آن ها به اهداف خود برسد. این ویژگی باعث می شود زنانی را انتخاب کنند که موقعیت آنها را ارتقا می دهند , انتخابی حساب شده که شاید ناخودآگاه هم باشد. بعضی از زنان تحت تاثیر بعد ” مرد مهم ” بودن زئوس قرار می گیرند و جذب او می شوند. این بخشی از موفقیت های مرد زئوسی است. با جنس غیر همجنس خود از موضع قدرت برخورد می کنند و این افراد ناخودآگاه خدمتگزار او می شوند (احساس میکنند، اگر به او خدمت کنند، کامل هستند و مورد قبول واقع شده اند.) دوستان همجنس این افراد از افراد قدرتمند و ثروتمند جامعه هستند .

زئوس بعد از ازدواج:

برای زئوس یکی یا همه ی این سه مورد مهم هستند: قدرت، ثروت و شهرت. هنگامی که زئوس کهن الگوی اصلی یک فرد می باشد‌ اهل تشکیل خانواده است و خانواده یکی از هرم های قدرت اوست. چنین مردی معتقد است که ” خانه یک مرد قلعه اوست.” از این رو خواهان خانه و خانواده است. او به گسترش قلمرو خود فکر می‌کند. برای گسترش قلمروشان، ازدواج کرده و تشکیل خانواده می دهند و بچه به دنیا می آورند و از همسر خود توقع دارند خانه را اداره کند و آنها را درگیر خرده کاریهای خانه نکند.

اصولاً با افراد هم سطح و هم تراز خودشان ازدواج می کنند . گاهی بیشتر از یک همسر دارند و با آن‌ها طوری رفتار می کنند که همه شان راضی و خوشحال هستند . او برای خانواده اش بهترین چیزها را مهیا می کند . خانواده این افراد در امکانات کامل به سر می برند. افرادی هستند که همه احتیاجات زن و فرزندانشان را فراهم و آماده می کنند ، در واقع هدف آن ها رضایت زن و بچه است. همسر این مرد خوب خانه داری کرده و همواره برای رضایت او تلاش کند و با حداقل اختیار و حق دخالت در امور کنار بیاید. اگر هم همسر او در محیط کار باشد مورد حمایت او قرار می گیرد. هر چند زئوس از نظر مالی امکانات فراوانی برای همسرش فراهم می‌کند ولی از نظر عاطفی گاهی چندان توجهی به او نمی‌کند و همین مساله باعث می‌شود زنان احساسی بعد از مدتی احساس خلاء کنند.

نقاط ضعف زئوس

الف- غرق شدن در موفقیت و رها کردن جنبه‌های دیگر زندگی

ب- فدا کردن خواسته‌های دیگران

ج- بی‌توجهی به بعد احساسات

نقاط قوت زئوس

الف- مدیریت بالا

ب- شناختن استعدادهای افراد

ج- کارآفرینی

د- داشتن اراده و اهداف بزرگ

ه- ناامید نشدن در شرایط دشوار و مدیریت بحران

روش جذب زئوس

زئوس از مردان و زنان توانمندی خوشش می‌آید که به اهداف او کمک می‌کنند. از کسانی‌که نالان و بی‌انگیزه هستند دوری می‌کند. وقت خود را تلف نمی‌کند و حتی برای روابط عاطفی‌اش هم برنامه‌ریزی می‌کند.

تحصیلات

در رشته های ریاضی: آن رشته هایی که کاربردی و پولساز هستند

تجربی: پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

انسانی: وکالت، مدیریت و علوم سیاسی

زئوس در محل کار

زئوس استاد ساختن موقعیت های کاری جدید است. گاهی از هیچ همه چیز می سازند. در هر جایی که باشند بیشترین استفاده را از آن جا می کنند.اصولاً همیشه برای خودشان کار می کنند و خودشان رئیس خودشان هستند و اصلا زیردست قرار نمی گیرند. در کار ، احساس را دخالت نمی دهند ، در کار همیشه در پی این هستند که کارشان را توسعه دهند و بزرگ کنند. اخراج کردن افراد برای آنها کاری بسیار ساده و راحت است. آن ها به طور مستقیم کسی را اخراج نمی کنند ولیکن فضا را طوری مهیا می کنند که شخص مورد نظر خودش تشخیص می دهد که در آنجا دیگر جایی ندارد. غالبا کارهایی انجام می دهند که از نظر دیگران غیر ممکن به نظر می آید.

دستوالعمل‌هایی برای زئوس

الف- به خودشناسی هم روی بیاورید

ب- بلندپروازی را در خدمت جامعه هم قرار دهید

ج- انتظار هوش و توانمندی زیاد از بسیاری از افراد نداشته باشید

د- رقابت‌طلبی خود را تا حدی ادامه دهید که منافع افراد زیردست به هم نریزد

نیاز جامعه امروزی به زئوس

هر جا زئوس است موفقیت و زرق و برق و پیشرفت هم هست. زئوس اگر احساس کند در جامعه‌ای منافعش تامین نمی‌شود از آن‌جا می‌رود و در جای دیگری به دنبال اهدافش می‌گردد. هر چند جامعه ای که زئوس دارد پیشرفت می‌کند ولی همیشه باید چیزی باشد که زئوس را محدود کند وگرنه روی به اختلاس و غارت‌کردن می‌آورد.

هادس

هادس

نماد اسطوره ای: فرمانروای دنیای زیرین

به عمق زندگی بسیار می‌پردازند و گاه ساعت‌ها در تنهایی خویش به فکر فرو می‌روند. هادس شخصیتی است که به صورت سمبلیک نماد غم و سوگ و تنهایی است. به عمق زندگی بسیار می‌پردازند و گاه ساعت‌ها در تنهایی خویش به فکر فرو می‌روند و چندان توجهی به دیگران ندارند.

هادس خدای مردگان و دنیای زیرین است که هر دو نمادی از ناخودآگاه درون آدمی است. بنابراین بارزترین توصیف در مورد هادس عمق و سردی شخصیت اوست. هادس درد درونی دارد و شاید دردهای درون هادس از عمیق بودنش ناشی میشود. در واقع درک عمیقی از زندگی دارد. بیشتر فلاسفه و عرفا هادس بالایی دارند. نماد هادس غم، غصه، سوگ و تنهایی است. هادس نگاه عاقل اندر سفیه دارد و از این که دیگران به سطح زندگی می‌پردازند ناراحت است. او انزوا طلب و گاهی از دنیا بریده است. فضای هادس بسیار سنگین و پایین است. فضا، تاریک و تیره و خشک و مشخصاً سیاه است. هادس می‌تواند به صورت وراثتی به وجود بیاید یا ممکن است پس از یک ضربه‌ی عمیق روحی ایجاد شود. این افراد بسیار درونگرا و تودار هستند، درک خیلی بالایی دارند، همیشه در سکوت هستند، و از این جهت که هر مساله ای را عمیق می بینند، نگاه عاقل اندر سفیه دارند. زیرا هر بار از دیدن این همه نادانی تعجب می کنند.

مردان هادسی تنهایی را ترجیح می دهند، زیرا برای آن‌ها ارتباط معنایی ندارد و دلیل ارتباطات بیرونی برایشان نامفهوم و غیر قابل تعریف است. از نظر ایشان ارتباطات بیرونی بر اساس نیاز و رفع نیازهای سطح پایین شکل میگیرد که اصالت انسان را معنایی نمیبخشد، عطش سیری ناپذیرشان را برای کشف حقیقت و حل شدن در آن سیراب و رفع نمینماید و بیشتر باعث شکل گیری و ایجاد یکسری بازیها در بین آدمیان شده که برای خواسته های شخصی و ارضای عقده ها بوده و کاملاً کورکورانه شکل میگیرد و طرفین را در یک تسلسل بیهوده و بی فایده گرفتار میکند که گاهی تا نسل ها به طول می انجامد. برای آنها تمامی ارتباطات، درونی شکل میگیرد و افراد بیرونی را درگیر خود نمیکند. از نظر آنها گفتنی ترین حرف ها ناگفتنی است.

برخی اوقات آن‌چه و آن که را دوست دارند به درون خود برده و با رویای آن زندگی می کنند. برای به‌دست آوردن آن‌چه می خواهند، خود را دربند و درگیر بیرون با قوانین عجیب و دست و پا گیرش نمی کنند، زیرا وابستگی بیرونی برای تکامل برایشان بی معناست و یک نوع ضعف محسوب می شود. هادس خیلی ناشناخته است و کسی نیست که فقط هادس داشته باشد، چون در این صورت نمی تواند زندگی روزمره کند و یا تعامل داشته باشد، اگر هم هست هیچ‌کس از او خبر ندارد، چون از همه دوری می‌گزیند.

این که هادس را فرمانروای دنیای زیرین می‌نامند به خاطر همین عمقی است که او در آن قرار دارد.علی رغم این‌که هادس فرمانروای مردگان است ولی نباید او را با شیطان و یا با شر یکی دانست . در مقام خدای مرگ ، هادس ترسناک ، سنگدل و به شدت منصف و عادل است و احکام وی نیز غیر قابل فسخ می باشد. او به خودی خود شریر یا دشمن انسانیت نیست. او به وجود آورنده شرارت و بدی نیست. اسم دیگر هادس پلوتو بود که در زبان یونانی به معنای ثروت و مال است.

در دنیای امروزی هادس از رقابت و تلاش دست می‌شوید ولی وجود هادس در زندگی به آن عمق می‌دهد. او سمبل غنای نامرئی این خدا شاخی بود که در دست نگاه می‌داشت و میوه ها ، سبزیجات ، جواهرات ، سنگ های قیمتی ، طلا و …. در حال سرریز شدن از آن بود. هنگامی که در روزهای تاریک زندگیمان مثل افسردگی ها ، اضطراب‌ها ، بالا آوردن های عاطفی و غم و اندوه به دنیای زیرین می‌رویم هادس در کنار ماست. با پایین رفتن به قلمرو هادس ، قدرت ، روشنایی و نوشدگی را با خود به بالا می آوریم . فقط در تاریکی نور است. هادس هم نام خدای دنیای زیرین است و هم نام قلمرویی است که او بر آن فرمانروایی می کند . خیال مرگ ( مرگ یک رابطه ، حالتی از بودن ، مرگ یک امید )انسان را به هادس می برد . قلمرو هادس ناخودآگاه است (هم ناخودآگاه شخصی هم ناخودآگاه جمعی) در دنیای زیرین ناخودآگاه جمعی هر چیزی که تاکون وجود داشته و هر چیزی که امکان تصور آن می رود وجود دارد. افسردگی ها و تجربه هایی از مرگ قریب الوقوع (آستانه مرگ) آیین های ورود به قلمرو هادس میباشند. در فرهنگ های پدرسالارانه هادس را جای بدی میدانند.

مکانی که شیطان برآن حکومت میکند. آن را مکانی ترسناک میدانند نه سرچشمه غنا و ثروت. در حالی که هر آنچه برای ”شدن” به آن نیاز داریم در دنیای زیرین قرار دارد. در فرهنگ بسیار کهن مادرشاهی جهنم را دیگ یا رحمی مملو از آتش تطهیر کننده میدانستند ولی به همان نسبت که ارزش های خدا – پدر بیشتر و بیشتر حاکم شد آن قلمرو هم به همان نسبت منفی تر و هولناکتر شد .

کودکی هادس

هادس کودک تنها و غمگین در گوشه‌ای به کار خود می‌پردازد و خود را درگیر دیگران نمی‌کند. تاثیر زیاد روی دیگران نمی‌گذارد و خواسته قوی ندارد . پاسخ های او نه بر مبنای واقعیت عینی بلکه مبتنی برتاثیر ذهنی او از یک وضعیت است . خجالتی ، جدی و تودار به نظر می آید. هادس پسر احساس میکند که دنیای بیرون او را نمیخواهد و بنابر این دنیای درونش را به عنوان پناهگاه انتخاب میکند. دوست دارد اوقاتش را با خودش یا با دوست خیالی بگذراند. والدین باید با محبت از او حمایت کنند تا در دنیا احساس امنیت کند. پرورش ادراکات عینی و فهم علت‌ها ، ذهن گرایی او را متعادل می‌کند. با رشد جنبه برون گرایی ، از اینکه خودش باشد احساس امنیت درونی میکند. رشد ویژگی‌های آپولو و هرمس به او کمک می‌کند تا بیشتر برون گرا شود. پدر و مادر باید به آرامی و با تشویق هادس را از دنیای زیرین بیرون آورند و به دنیای بیرون معرفی نمایند. البته نباید او را مجبور به کاری کنند فقط او را تشویق کنند و توانمندی‌هایش را به و بگویند تا خودش بالا بیاید.

روابط عاطفی پیش از ازدواج

چندان نمی‌تواند با دنیای زنان ارتباط برقرار کند ولی در ذهن خود آن شخصی را که دوست دارد می‌سازد. هادس عاشق می‌شود ولی بدون معشوق در ذهن خود زندگی می‌کند. او مردی نیست که برای زن هیجان مردانگی داشته باشد و زن را در زیر سایه‌ خود نگه دارد. او در فضای قدرت زندگی نمیکند. زن او رابطی است بین او و دیگران. او پدرسالاری است عبوس و فاقد شوخ طبعی که انتظار نظم و انجام وظیفه دارد عواطف خود را نشان نمیدهد و راهنمای خوبی برای موفقیت در دنیای بیرون نیست. ولی اگر در کودکی مورد عشق و محبت قرار گرفته باشد میتواند غنای زندگی درونی خود را با بچه هایش شریک شود. هادس ناب؛ فرد تنهایی است که در دنیای درونی خودش زندگی می‌کند.

روابط عاطفی بعد از ازدواج

هادس دیر زیر بار مسئولیت می‌رود ولی اگر هم برود حس حمایت به همسر نمی‌دهد. زنان امروزی مرد حمایت‌گر و خوش‌برخوردی می‌خواهند که حامی آن‌ها باشد ولی دید منفی‌بافی هادس این زنان را سرخورده می‌کند. زمانی‌که زن به هادس بی‌محلی می‌کند باز هم بیشتر در درون خود می‌رود و بر تنهایی خود مرثیه سرایی می‌کند. هادس چندان به مسائل نفریحی، مسائل اقتصادی و آینده‌ خود و خانواده توجهی نمی‌کند، به همین خاطر در بسیاری از موارد بار زندگی بر دوش همسرش می‌افتد.

نقاط ضعف هادس

الف- تنهایی

ب- عدم توجه به بعد اجتماعی زندگی

ج- غم و افسردگی

د- فکر کردن به مسائلی که شاید هرگز رمز آن‌ها باز نشود.

نقاط قوت هادس

الف-توجه به جنبه‌های عمیق زندگی

ب- استعداد درونی برای نوشتن، فکر کردن به مسائل جامعه و ایده دادن

روش جذب و برخورد با هادس

الف- توجه به دیدگاه‌ها و ارزش‌های او

ب- تایید و تشویق

هادس در تحصیلات

دیدگاه خشک و فلسفی او را به سمت درس‌های رقابتی نمی‌برد. او استعداد خوبی در تحلیل دارد ولی در بسیاری از موارد توسط بقیه‌ی همکلاسی‌ها پذیرفته نمی‌شود. هادس در درس‌های علوم انسانی و هنر موفق‌تر است. میتواند کارگردان فیلم‌های معناگرا شود یا به نوشتن روی بیاورد. در موسیقی هم عمیق می‌شود و اگر آهنگی بسازد معنای غمیگنی در آن نهفته است. در محل کار هم هادس از دنیای امروزی فرار می‌کند و نمی‌تواند قیدوبندهای سازمان‌ها را درک کند، به همین خاطر شاید کار را رها کند و در گوشه‌ای به کار خودش بپردازد.

دستورالعمل‌هایی برای هادس

الف- کمی از دنیای درون بیرون بیایید و زندگی بر سطح زمین را هم تجربه کنید

ب- بپذیرید که آدم‌ها متفاوت فکر می‌کنند و آن‌گونه که شما فکر می‌کنید نیستند

ج- روابط اجتماعی را تقویت کنید و بدانید در کنار دیگران بودن شادی را بیشتر می‌کند

د- روش‌هایی برای کنترل کردن افکار منفی خود پیدا کنید

هرمس

هرمس

نماد اسطوره ای کهن الگوی هرمس: خدای سفر، پیام آور و سخنور

هرمس خدای یونان مرد خوش‌سخنی است که می‌تواند با جملات جذابش همه را تحت تاثیر قراردهد. البته هرمس گاهی از این توانمندی در جهت حقه‌بازی هم استفاده می‌کند. معنی هرمس در اساطیر یونانی، پیام‌رسان المپ نشینان و فرزند پادشاه ایزدان زئوس است. مجسمه هرمس متعلق به سده دوم پیش از میلاد در ازمیر ترکیه کشف شده و اکنون در موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی قرار دارد.

این مردان استاد روابط اجتماعی و سخنوری هستند. به راحتی با همه افراد ارتباط برقرار میکنند. معمولا انسان‌هایی با ذهنی سریع و پویا هستند که در زمینه ها و محیط‌های مختلف و شاید متضاد، رفت و آمد دارند. مرد هرمسی ذهنی سریع دارد. او به سرعت ایده های مهم در موقعیت های مختلف را درک می کند و بدون از دست دادن زمان براساس این درک شهودی عمل می کند. همیشه در حرکت است. ثابت نگه داشتن او به همان اندازه سخت است که بخواهی جیوه را در دستهایت نگه داری.

از آن‌جایی که ذهن مثبت دارند و در لحظه زندگی می‌کنند، مردان هرمسی بسیار خوش شانس هستند و اتفاقات در اطراف ایشان همواره به صورت هماهنگ و مرتبط و در همزمانی کامل اتفاق می افتد. بسیار باهوشند و سایرین هم در بسیاری از موارد و مواقع از هوش سرشار و ذهن تازه آنها متعجب می شوند. توانایی این را دارند که در هر زمان که فضای اطراف و جو و محیط، محکم و سرد و غیرقابل تحمل گردد، به راحتی و با شوخی و خنده، آن را راحت و گرم نموده و جو را بشکنند. دهان گرم و سخنان دلچسب و دلنشین و زبانی گویا و فعال دارند و شیرینی گفتارشان همه جا زبانزد دیگران و دوستانشان می باشد.

پیام رسان های خوبی هستند و دیگران پیغام‌هایشان را توسط ایشان منتقل می کنند، چون می توانند بدون در نظر گرفتن عواطف و احساساتشان صرفاً ناقل پیام باشند. در میان انواع آرکتایپ ها و انواع کهن الگو های مردان، هرمس ها توانایی این را دارند که به راحتی نقش و نقاب هر یک از اطرافیان را تقلید کرده و کارهای آنها را کاملاً مشابه با آنان انجام دهند و دقتشان به جزئیات ظاهری مربوطه برای همگان بسیار تعجب برانگیز است. حتی می توانند در طول شبانه روز در نقشهای متفاوت و بعضاً کاملاً بی ربط و حتی متضاد ظاهر گردیده و در هر کدام بهترین خودشان را زندگی کنند. هیچ یک از نقشها اثری بر نقش دیگر زندگیشان نداشته و در وجودشان کاملاً از هم جدا و مجزا هستند.

بطور مثال مرد هرمسی اگر در جمع یک عده آدم لات باشد، طوری رفتار می کند که انگار همین الان از زندان بیرون آمده است و همان لحظه اگر او را دریک کنفرانس پزشکی قرار دهند، طوری راجع به علم پزشکی صحبت می کند که انگار تمام عمر خود را صرف تحقیقات علمی و پزشکی کرده است، حال آن‌که نه آن است و نه این. هیچ‌وقت به هیچ چیز در زندگی گیر نمی کنند، که این می تواند یک رابطه، مواد مخدر، نوشیدنی های سکرآور، پول، وسیله، لوازم و شخص و یا هر چیز دیگری باشد.

کودکی شادی دارند و همیشه ناجی کودک درون خود هستند. هیچگاه کودک درونشان آزرده و سرخورده نمی شود و در سخت ترین و تحت فشارترین شرایط زندگیشان به راحتی می توانند به هر چیزی لبخند بزنند و یا جنبه لذتبخش و خنده دار آن مطلب را در نظر گرفته و کودک درونشان را شفا دهند. در رابطه با دیگران هم به خوبی می توانند این کار را انجام دهند، یعنی در بحرانهای زندگی افراد، می توانند با نجات کودک درون آنها، حالشان را خوب کرده و لبخند بر لبشان بیاورند.

با ورود آن‌ها به هر جمعی، گویی که آن جمع همان لحظه و به محض ورود ایشان تشکیل شده و با تازه نمودن جو و محیط و فضا به آن جمع موجودیت مجدد و تازه ای می بخشند. در هر جا که باشند دیگران را به دور خود جمع می کنند و یا حتی در بعضی مواقع به طور ناخودآگاه این دیگران هستند که به دور آنها جمع می شوند. دوستان بسیار زیادی داشته و تقریباً از هر صنفی و رسته ای و دسته ای از مردم و هر کجا که فکرش را بکنید، دوستی در آستین دارند.

در حضور بزرگان و اشخاص مهم و متشخص به راحتی می توانند سر صحبت را با آن‌ها باز کرده و ادامه بدهند و حتی حرفها و شوخی‌هایی با آن‌ها انجام بدهند که هیچ کس حتی تصور بر زبان راندن آن‌ها را در حضور این اشخاص از ذهنش عبور نمی دهد. به خاطر این‌که استاد سخن هستند یادگیری و صحبت به زبان‌های خارجی که ایشان اصلاً با آنها آشنا نیستند، برایشان کاری ساده و لذتبخش است و به راحتی می توانند با یاد گرفتن چند کلمه معدود، با جرأت با افرادی از آن زبان شروع به برقراری ارتباط و محاوره و مکالمه نمایند. البته به طور کلی سرعت در فراگیری هر مطلبی و بخصوص زبان‌های متعدد از قابلیت‌های بالقوه ایشان است.

از نظر بدنی هم سریع و فرز و چالاک هستند و خصوصاً برای عبور از موانع و حصارها و دیوارها به خوبی از این قابلیت‌شان استفاده می کنند و به راحتی می توانند از مرزهای وجودی و حتی مرزهای فیزیکی اطرافشان عبور نموده و خودشان را به سرعت هر چه تمام‌تر به عمق مورد نظر در جایگاه مورد نظرشان برسانند.

بسیار خوش سفر هستند و در لحظه تصمیم می گیرند که کجا بروند و یا کی و یا چگونه بروند، آداب و رسوم و شرایط سفر را بسیار خوب بلد هستند و هر جا که می روند گویی که بارها آن‌جا را دیده اند و می شناسند. در زمان سفر، حال و احوال و شرایط فیزیکی و روحی بسیار خوبی داشته، گویی که در خانه خودشان در حال استراحت هستند و همه جای دنیا را مثل خانه خودشان امن و راحت می دانند.

هرمس‌ها توانایی این را دارند که مطالب و اتفاقات بی ربط به هم را با یک کانال موازی به هم ربط دهند، مثلا توانایی این را دارند که با عوض کردن و تغییر شعرها و سرودها، آهنگ‌ها و حتی موسیقی ها بعضاً آن‌ها را جالب و هیجان انگیز کنند و با دستکاری و تغییر هر چیزی آن را بهتر می کنند.

به راحتی می‌تواند چیزی را که در دست دیگری است تصاحب شوند. البته در امانت خیانت نمی کنند و اگر کسی چیزی را به رسم امانت در اختیارشان بگذارد و یا قرار باشد که ناقل و منتقل کننده چیزی به دیگران باشند آن را به نحو احسن انجام می دهند.

کودکی کهن الگوی مرد هرمس

کودک هرمس شاد و شوخ است و به راحتی با افراد مختلف ارتباط برقرار می‌کند. زیاد حرف می زنند و علاقه‌ی زیادی به گشت و گذار دارند. جنب‌و‌جوش زیادی دارند و قول‌های زیادی به دیگران می‌دهند که اغلب به آن‌ها عمل نمی‌کنند. گاهی این کودک با سیاست و دغل‌بازی بچه‌های دیگر را فریب می‌دهد.کودک هرمس هوش بالایی دارد و به راحتی در هر جمعی صحبت‌های جذابی می‌کند.

شخصیت مردان هرمس قبل از ازدواج

هرمس‌ها به خاطر مهارت در ارتباط و بیان جذاب سریع جنس مخالف را جذب می‌کند. شوخ طبعی و در لحظه بودن باعث جذابیت او می‌شود. در اغلب جمع‌هایی که هرمس باشد شادی و شور است. هرمس برای سفر همیشه آماده است و همین مساله او را برای بسیاری از دختران جذاب می‌کند. اغلب دخترانی که با هرمس رابطه دارند می‌گویند متوج نشده‌ایم چگونه آمد و چگونه رفت.

در بسیاری از موراد هرمس‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند و دست به کارهای عجیبی می‌زنند که طرف مقابل را شگفت‌زده می‌کنند. یکی از ویژگی‌های بسیاری از هرمس‌ها بی‌تعهدی آن‌ها در مورد رابطه است. گاهی هم‌زمان با چندین نفر رابطه دارند بدون این‌که طرف دیگر بفهمد و اگر طرف مقابلش بفهمد به گونه‌ای او را توجیه می‌کند که احتمالا طرف می‌پذیرد. هرمس‌ها چندان حمایت مالی یا حمایت عاطفی از طرف مقابل نمی‌کنند ولی بعضی از ویژگی‌های آن‌ها باعث می‌شود که طرف مقابل برای خود رویاهای زیادی در مورد رابطه بسازد.

شخصیت مردان هرمس بعد از ازدواج

هرمس چندان مرد بامسئولیتی نیست که بخواهد برای زن پشتیبان امنی باشد؛ مگر این که هرمس آرکی‌تایپ‌های دیگر را در خود تقویت کرده باشد.

هرمس‌ها شنونده‌های خوبی برای درددل‌های همسر نیستند و بیشتر خودشان حرف می‌زنندو کار خود را توجیه می‌کنند. در محل کار با خانم‌ها راحت هستند و هر چند این امر باعث نارضایتی همسر می‌شود ولی باز هم به کار خود ادامه می‌دهند. هرمس خیلی دیر زیر بار تعهد می‌رود و تصمیم به ازدواج می‌گیرد.

نقاط ضعف هرمس

الف- بی‌برنامگی برای زندگی

ب- قول‌های بی‌دلیل

ج- اغراق در سخن

نقاط قوت هرمس

الف- قدرت مذاکره

ب- قدرت قانع کردن دیگران

ج- شاد بودن

د- ذهن خلاق

روش جذب شخصیت هرمس

هرمس‌ها مردان شوخ طبعی هستند که برای جذب آن‌ها باید شوخ طبعی‌اشان دیده شود. البته اگر هرمس هیچ محدودیتی نداشته باشد ممکن است در شوخی‌ها زیاده‌روی کند وشوخی را تبدیل به لوده‌گری کند. هرمس‌ها به خاطر ضعف در برنامه ریزی بیشتر سمت مردان اهل برنامه و مخصوصا آپولوها گرایش پیدا می‌کنند. در نظر داشته باشید حرف‌ها و قرارهای هرمس را سبک سنگین کنید بعد اقدام کنید.

تحصیلات هرمس

هرمس‌ها در صورتی‌که بعدهای شخصیتی دیگر را نداشته باشند چندان تمایلی به رشته‌های ریاضی و تجربی ندارند. اما در رشته‌های انسانی مثل مدیریت بازرگانی، وکالت، فروش، جهانگردی و زبان بسیار موفق هستند. در رشتهای هنری هم در تئاترها وفیلم‌های طنز و در نوشتن های تخیلی موفق هستند.

محل کار مردان هرمس

از آن‌جایی که هرمس‌ها در فن بیان و گفتن جملات فی‌البداهه مهارت دارند در مذاکرات قوی عمل می‌کنند. در محل کار هرمس افراد زیادی رفت وآمد دارند و شوخی و طنز فراوان است. اگر فقط بعد هرمس در کسی فعال باشد نمی‌تواند مدیر قوی‌ای باشد ولی می‌تواند مسئول روابط عمومی خوبی باشد. هرمس‌ها خیلی سریع در محل کار با همه ارتباط برقرار می‌کنند و هر وقت به هر دلیلی حضور نداشته باشند همه متوجه عدم حضور آن‌ها می‌شوند. هرمس در محل کار از توانمندی‌های خود بسیار سخن می‌گوید و گاهی ممکن است تعهدهای بیهوده‌ای هم برای دیگران بدهد که آن‌ها را به انجام نمی‌رساند.

هرمس مذاکره کننده ی باهوشی است که می توانند طرف را به خوبی قانع کند. یک فروشنده یا مذاکره کننده خوب ایده های مختلف را با هم ترکیب کرده و چیزی نو بوجود می آورد که این از قابلیتهای بالقوه این افراد است، او توانایی برقرای رابطه را در کمترین زمان ممکن دارد و به راحتی می تواند بر روی افراد تاثیر بگذارد و هر چیزی را به هر کسی بفروشد. از خرید و فروش و معامله بسیار لذت می برد، زیرا هر فردی که برای خرید به او مراجعه می کند، برایش همچون سرزمینی ناشناخته با خصوصیات و جزئیات خاص خود و منحصر به فرد است که با موفقیت در فروش به آن مشتری، او آن سرزمین را کشف کرده و کاملاً به آن آگاه می گردد.

کهن الگوی هرمس ویژگیهایی دارد که می تواند از او یک روان درمانگر خوب بسازد. حضور کهن الگوی هرمس در مردان موجب می شود بتوانند به شکلی اثرگذار با دیگران ارتباط برقرار کنند و به سادگی با دیگران دوست و صمیمی شوند. هرمسی ها سبک و ساده سفر می کنند. آنها برای آزادی فیزیکی و روانی خود ارزش زیادی قائل اند.

آنها معاملات و داد و ستد های عجیب و غریبی می کنند و می توانند به راحتی چیزی بی ارزش متعلق به خود را در نظر دیگران بسیار ارزشمند جلوه دهند و با کم ارزش تر جلوه دادن جنس طرف مقابل آن دو را حتی با منت با هم معاوضه نمایند و از این راه بسیار منتفع گردند. بسیار علاقه دارند که در هر حوزه ای یک شبه راه هزارساله را طی کنند و معتقدند که اگر بخواهند بر طبق روند و روال طبیعی، مسیر رسیدن به هدفی را طی کنند دیگران نیز با طی این روند، رشد خود را می کنند و ایشان همواره از دیگران در آن زمینه ها عقب هستند، پس بهتر است که میانبر بزنند.

دستورالعمل‌هایی برای مردان با آرکتایپ هرمس

الف- توجه بیشتری به قول و قرارهای خود بدهید

ب- دوستان آپولوی خود را بیشتر کنید و از آن‌ها هدف و برنامه‌ریزی یاد بگیرید

ج- کمی توجه بیشتر به عمق و مفهوم زندگی کند.

د- اگر کاری را نمی‌توانید انجام دهید بیهوده قولی برای انجام آن ندهید

هفاسیتوس

هفاسیتوس Hephaestus

نماد اسطوره ای شخصیت هفاستوس : فرمانروای صنعت و خلاقیت

 

شخصیت مرد درونگرایی است که ذهن شهودی قوی ای دارد و می‌تواند چیزهایی خلق کند که قبلا نبوده است.

هفاسیتوس تیپ شخصیتی مرد درونگرایی است که ذهن شهودی قوی ای دارد و می‌تواند چیزهایی خلق کند که قبلا نبوده‌است. ذهن هفاسیتوس پر از ایده‌های ناب است ولی به خاطر ترس،ناامیدی و یا عدم جدیت اغلب این ایده‌ها را رها می‌کند. هفاسیتوس اگر بر کار خود تمرکز کند بسیار موفق می‌شود. اگر شرایط جامعه ناسازگار باشد و یا خانواده‌اش او را سرزنش کنند در اعماق درون خود می‌رود و خلاقیت خود را رها می‌کند. در این صورت هفاسیتوس فکر می‌کند عیب خاصی دارد و این مساله اعتماد به نفس او را متزلزل می‌کند.

هفاسیتوس مرد احساسی است که اگر به او توجه شود مهربانی زیادی از خود بروز می‌دهد. او دل‌نازک است و نمی‌خواهد کسی را از خود برنجاند. اما در بسیاری از مواقع هفاسیتوس ناراحتی و خشم درونی خود را جمع می‌کند و بعد یک‌دفعه با قهر یا عصبانیت آن را نشان می‌دهد.

در طول تاریخ بهترین و عمیق‌ترین شعرها با ذهن هفاسیتوسی خلق شده‌اند. برای هفاسیتوس‌ها زن و مخصوصا آفرودیت الهام بخش است. هر گاه زن در زندگی او باشد که انگیزه دهد هفاسیتوس قوی‌تر می‌شود. بهترین آثار هفاسیتوس زمانی خلق می‌شوند که زنی به او الهام دهد.

یکی از ویژگی‌های بسیاری از هفاسیتوس‌ها این است که زود ناامید می‌شوند و منتظر کسی هستند که بیاید و آن‌ها را راهنمایی کند یا نجات دهد. ذهن شهودی و خلاق هفاسیتوس‌ها در بسیاری از مواقع آن‌ها را بی‌نظم می‌کند. هر وقت هدفی مشخص داشته باشد با انگیزه‌ی بسیار به دنبال آن است. ولی اگر هدف خود را از دست بدهد امید و انگیزه‌اش کم ‌می‌شود و روی به تنبلی می‌آورد.

هفاسیتوس غمی درونی و ذهنی منفی دارد ولی اگر این مساله را حل کند می‌تواند در زندگی خود بسیار پیشرفت کند. در داستان‌ها می‌گویند هفاسیتوس‌ها ته دریا هستند و منتظر کسی هستند که بخواهدی آن‌ها را از اعماق دریا نجات دهد. او معمولا سرگردان است و نمیداند چه کاری باید انجام دهد. ولی اگر استعداد خود را بشناسد و شروع کند به موفقیت می رسد.

دوران کودکی هفائستوس

او کودکی است که در درون خود سیر میکند و غمی نهفته دارد. در بسیاری از موارد خانواده به گونه ای با او برخورد میکنند که احساس طردشدگی میکند. کودک هفاسیتوسی برای مادرش چالش هایی سخت دارد، چون انرژی زیادی در درون دارد و فوق العاده حساس است. او سکوتی دارد که آتشفشانی در زیر آن نهفته است و می تواند هر لحظه با درد و خشم منفجر شود. به سادگی می توان ذهن چنین کودکی را از آن چه در اطرافش رخ می دهد، منحرف کرد. در مقایسه با دیگر کودکان او شخصیتی سنگین دارد. او ذهنی دارد که در اختیار خود اوست و به سادگی در کاری که به آن مشغول شده، غرق میشود. او معمولا شاد نیست و نمیتواند به سادگی دیگران را جذب کند. اگر به خاطر آن چه که هست پذیرفته نشود، به کودکی کناره گیر و در خود فرو رفته تبدیل می شود، او نسبت به بچه های دیگر محبوبیت کمتری دارد، زیرا بیش از حد جدی، حساس، کناره گیر یا غیراجتماعی است.

کودک هفاسیتوسی هنگام بازی کردن با اسباب بازی دل و روده‌ی آن را بیرون می ریزد، برای این‌که می خواهد ببیند از چه چیزی تشکیل شده و مکانیزم آن به چه صورتی است. البته اگر بخواهد می تواند دوباره آن را مثل روز اولش درست کند. کمتر اهل بازی های پر تحرک است، حواسش به خودش است و جذب چیزی می شود که برایش جالب باشد. بیشتر بازی‌هایی که با آن‌ها بتواند چیزی را بسازد و یا درست کند را ترجیح می دهد، مثلا می تواند ساعت‌ها بنشیند و یک پازل بزرگ را کامل کند. باید با او از طریق چیزهایی که می‌سازد ارتباط برقرار کرد.

اگر نوجوان هفاسیتوسی بتواند خلاقیت خود را نشان بدهد و این توانایی را در وجودش تقویت کند، جوانی و شروع بزرگسالی برای او دوره ای دوست داشتنی خواهد بود. او با نشان دادن کارهایش، خود را به شکلی کامل ابراز می کند و می تواند دوستان و همراهانی داشته باشد. اگر او در کودکی طرد شده باشد، در نوجوانی دچار خشم و افسردگی خواهد شد و به دنبال انتقام گرفتن است. جوان هفاسیتوسی با برخوردهای فیزیکی انتقام نمی گیرد، بلکه نقشه هایی می کشد تا افرادی که او را تحقیر کرده اند، تحقیر کند یا ممکن است برای انتقام عضو گروهی بزهکار شود. آن چه باعث نجات هفائستوسی ها از افسردگی های جدی می شود، کار سخت و بدنی است. آن‌ها ممکن است با تعمیر اتومبیل شان احساس آرامش و رهایی کنند یا خود را در کارهای دستی دیگری غرق کنند. این نوع کارها به آن‌ها کمک می کند که رشد کنند. در این شکل از کارهای دستی، خلاقیت باید وجود داشته باشد.

هفاسیتوس قبل از ازدواج

معمولا مردان هفائستوس در ذهن خود خیلی در مورد زنان تخیل می کند. روابط با زنان برای مرد هفاسیتوسی مهم است. زنان قدرت دارند به او انگیزه زندگی بدهند یا او را نابود کنند. ممکن است مرد هفاسیتوسی به زنی نیاز داشته باشد تا منبع الهام بخش او باشد، مهارت‌های اجتماعی اش را بهبود ببخشد و کارهای او را به دنیا معرفی کند. شخصیت‌های مهم در زندگی مردان هفاسیتوسی، زنان هستند. هوش، جرات، جسارت و زیبایی زنان برای آن‌ها مهم است. در صورتی که زن مورد علاقه اش را پیدا کند، رابطه ای عمیق با او برقرار می کند، چون زن های زیادی در زندگی او وجود ندارند. او می تواند ساعتهای متمادی از تصویر و ذهنیت او لذت ببرد.

زن خردمند آتنا و زن دارای ظرافت آفرودیت برای هفاسیتوس‌ها بسیار مهم هستند. هفاسیتوس در ذهن خود رابطه‌ی عاشقانه می‌سازد و در بسیاری از مواقع آن‌چه درونش راجع به عشق است را به طرف مقابلش بیان نمی‌کند و منتظر است تا او خود بفهمد، ولی معمولا هرگز طرف مقابل هم نمی‌فهمد. آن چه برای این تیپ شخصیتی مهم است این است که او باید بتواند روابط اجتماعی و اعتماد به نفس خود را بالا ببرد. در غیر این صورت در دنیای رقابتی امروز افسرده می شود.

آرکتایپ هفاسیتوس بعد از ازدواج

مردان هفاسیتوس بعد از ازدواج چندان کنترل‌گری ندارند. معمولا به همسر خود وابسته می‌شوند و هرگاه مشکلی پیش بیاید از حق خودش می‌گذرد. البته همان خشم درونی گاهی باعث می‌شود حرف خود را به همسرش نگوید تا زمانی‌که تبدیل به یک خشم شود و این گونه رابطه را ناپایدار کند. زنان هفاسیتوس‌ها اغلب از بیش از حد آرام بودن و بی توجهی آن‌ها به مسائل زندگی گلایه می‌کنند. آن‌ها نیازهای زنان را نمی‌شناسند و حس امنیت را منتقل نمی‌کنند.

از ویژگی‌های هفاسیتوس این است که برعکس خیلی از مردان چندان به دنبال زنان دیگر نیست و اگر همسرش او را تشویق کند و توانمندی‌هایش را بازگو کند احساس بسیار خوبی پیدا می‌کند. هفاسیتوس معمولا چندان در منزل اقتدار مردانه نشان نمی‌دهد و در کارهای منزل کمک می‌کند. ویژگی دیگر او این است که مانع فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی همسر نمی‌شود. اگر همسر او هیجان‌طلب باشد اختلافات زیادی به خاطر عدم هیجان‌طلبی هفاسیتوس ایجاد می‌شود.

نقاط ضعف هفاسیتوس

الف- ضعف تصمیم گیری

ب- ترس درونی

ج- فن بیان ضعیف

د- وابسته بودن به دیگران

ه- خودباوری اندک

نقاط قوت هفاسیتوس

الف- سخت‌کوشی

ب- تمایل به یادگیری

ج- تمرکز بر کار

د- خلاقیت

روش جذب مردان با شخصیت هفاسیتوس

هفاسیتوس‌ها مردان احساسی هستند و باید مورد تایید قرار گیرند. اگر با تحکم با آن‌ها برخورد شود ممکن است بدون هیچ اخطاری کار را رها کنند و به دنبال جای امن دیگری بروند. برای هفاسیتوس‌ها رویا بسازید و خود و او را درون آن رویا قرار دهید و در راه رسیدن به آن رویاها آن‌ها را رها نکنید. توانمندی‌های آن‌ها را یادآوری کنید تا بتوانند انگیزه پیدا کنند.

تحصیل هفاسیتوس

درون گرایی باعث می شود کودک هفائستوسی در محیط مدرسه معمولا تنها باشد. شخصیت او طوری نیست که به کانون فعالیت‌ها تبدیل شود. او بیشتر به دستگاه‌ها و ماشین آلات علاقمند است تا افراد. او در آن‌چه علاقه دارد غرق می‌شود.

در رشته‌های ریاضی: آن رشته‌هایی که تلفیقی از علم و خلاقیت هستند مثل مکانیک، مهندسی پزشکی، عمران، معماری، فیزیک و… برای هفاسیتوس عالی هستند. در رشته‌های تجربی: پزشکی، دندان پزشکی، جراح زیبایی، پرستاری و… مفید است. در رشته های انسانی: ادبیات، مددکاری، روانشناسی و مشاوره مفید است. و هفاسیتوس در اغلب رشته‌های هنری می تواند بسیار موفق عمل کند.

هفاسیتوس در محل کار

هفاسیتوس با محل کارش ارتباط برقرار می‌کند و شاید تا سالیان سال یک حس عمیق نسبت به آن‌جا پیدا کند.محل کار او می‌تواند کارگاه، استودیو یا آزمایشگاهش باشد. هیچ مردی به اندازه ی مرد هفاسیتوسی در کار غرق نمی شود. برخی از آن‌ها جراحانی خبره هستند که هرگز از کار خسته نمی شوند. مرد هفاسیتوسی هنرمندی است که با دست‌هایش کارهای ظریفی انجام می دهد. نقاش ها، معمارها و مجسمه سازها نمونه هایی روشن از این افراد هستند. آن‌ها نیز به سادگی غرق کارشان می شوند و گذشت زمان را نمی فهمند.

هفاسیتوس ها معمولا خود را افرادی غریبه می دانند. چنین فردی کاملا درون گراست و خیلی استعداد معاشرت‌های اجتماعی ندارد. او را فقط به خاطر کارهایش می شناسند. کار برای هفاسیتوس ها بسیار بیشتر از “شغلی برای درآمدزایی” اهمیت دارد. کار برای آن‌ها رضایت درونی می آورد و آن‌ها به خاطر پول کار نمی کنند. کار و خلاقیت به زندگی آن‌ها معنا می دهد. این افراد به تنهایی بهتر کار می کنند و سود مالی یا رقابت با دیگران به آن‌ها انگیزه نمی دهد. دنیای تجارت برای آن‌ها دنیایی ناشناخته است. آن‌ها نمی توانند کارهای خود را در دنیای تجارت بفروشند و معمولا از معرفی و ارائه کارهایشان عاجزند.

هفاسیتوس معمولا کارهای دست ساز و صنایع دستی انجام می دهد، کارهایی مثل طلاسازی، نجاری، کفاشی، مجسمه سازی. صنعتگرها و مکانیک های توانمندی هستند، به سرعت و با دیدن یک قطعه فلزی می توانند آن را تولید کنند و یا با دیدن یک ماشین می توانند عیب آن را به سرعت تشخیص داده و برطرف کنند. تعمیرکاران قابلی هستند و به راحتی هر چیزی را که خراب می شود، درست می کنند. هر وسیله برقی و یا هر قسمتی از تاسیسات خانه که خراب می شود، آنها به خوبی از پس تعمیر کردنشان بر می آیند و می توانند آنها را حتی از اولش هم بهتر و سالم تر درست کنند.

او اغلب برای کار کردن ترجیح می دهد در کارگاه خود و یا تنها باشد و از کار کردن در محیطهای شلوغ اجتناب می کند. از هر کار، یکی درست می کند و نمی تواند روی تیراژ، تعداد و یا به صورت سری کاری، کاری را انجام دهد، چون هر کاری که خلق می کند بر اساس برون ریزی یک احساس درونیش است و اگر بخواهد یکی عین همان را درست کند، چون با برون ریزی احساسی دیگری است با کار اولش متفاوت خواهد بود، به همین دلیل هر کار او منحصر بفرد است.

هنگامی که دارند یک اثر هنری خلق می کنند برایشان مهم این است که آن چیزی شود که دلشان می خواهد و قیمتش خیلی مهم نیست، حتی ممکن است بتوانید با قیمت بسیار پائین تر از توافقی که در ابتدا با او کرده بودید، آن را بخرید. البته یک مساله ای را هم در نظر داشته باشید، اینکه ممکن است لج کند و اصلا کار را به شما نفروشد و یا حتی به هیچ کس دیگری هم نفروشد!

دستورالعمل‌هایی برای هفاسیتوس‌ها

الف- اعتماد به نفس و عزت نفس خود را تقویت کنید

ب- یاد بگیرید آن چه درونتان است را بیان کنید و نگذارید تبدیل به خشم شود.

ج- دنبال ناجی نباشید، بلکه دنبال این باشید که روابط اجتماعی خود را تقویت کنید.

د- توانمندی‌های خود را دست کم نگیرید.

ه- روش‌های بازاریابی را یاد بگیرید و از رقابت نترسید.

نیاز جامعه امروز به هفاسیتوس

در جامعه‌ای که هفاسیتوس نباشد خلاقیت از بین می‌رود. هنر سطحی می‌شود و احساس کم کم ناپدید می گردد.

منبع: ذهن موفق