برای اصیل بودن کافی است دروغ نگویی،

آغاز “اصالت” خود همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

ویتگنشتاین

احساس ها و هیجان ها