احساس ها و هیجان ها

 

 

 خشم

خشم: خشم به حسی که انسان در شرایط نامساعد و در مقابل اتفاقات بیرونی که تعادل روانی او را برهم زده، تجربه می کند، گفته می شود.

عصبانیت: واکنشی ارادى است که فرد در برابر احساس خشم نشان می دهد.

خشم شديد يك حس بسيار فراتر از خشم عادى است.

تنفر: شدیدترین نوع خشم احساس تنفر است.

خشم غیر ارادی ولی عصبانیت ارادی و انتخابی است.

خشم، احساس و هیجان است ولی عصبانیت رفتار.

احساس خشم یک فرد ممکن است برای دیگران قابل مشاهده نباشد، اما عصبانیت برای دیگران قابل مشاهده است.