ماهیت زندگی چیست؟

رایج ترین سوالات و پاسخ ها در باره ماهیت زندگی!

ماهیت زندگی و رایج ترین سوالات:

I. معنای زندگی چیست؟

II. زندگی در باره چه چیزیست ؟

III. ما که هستیم؟

IV. چرا ما اینجاییم؟

V. اینجا چه کار داریم؟

VI. منشا حیات چیست؟

VII. ماهیت زندگی چیست؟

VIII. ذات واقعیت چیست؟

IX. هدف زندگی چیست؟

X. اهمیت زندگی در چیست؟

XI. ارزش معنوی زندگی چیست؟

XII. ارزش زندگی در چیست؟

XIII. دلایل زندگی کردن چه هستند؟

XIV. برای چه زندگی میکنیم؟

رایج ترین پاسخ ها:

پاسخ ها را می توان به چند دسته کلی زیر تقسیم کرد:

A. تحقق بخشیدن به پتانسیل ها و آرمان های انسان.

B. رسیدن به کمال بیولوژیک.

C. کسب آگاهی و دانش

D. کار نیک، کردار درست.

E. معانی دینی.

F. عشق ورزیدن، حس کردن، و لذت بردن از زندگی.

G. قدرت داشتن و بهتر شدن.

H. زندگی بی معنی است.

I. نباید دنبال درک معنای زندگی بود.

J. زندگی بد است

یادداشت مسؤل سایت:
بازدید کننده محترم
در صورت تمایل، میتوانید نظر شخصی خودتان را مرقوم فرمایید
تا در صفحه مربوط با نام دلخواه خودتان ثبت گردد.

نظر شما

پاسخ ها-۱

رایج ترین پاسخ ها به هدف زندگی-۱

A. تحقق بخشیدن به پتانسیل ها و آرمان های انسان

1. تعقیب رویاها.
2. زندگی بر اساس رویاها.
3. هزینه کردن برای چیزی با دوام.
4. برای بودن، برای به حساب آمدن ، برای چیزی ایستادن، برای ایجاد تغییر.
5. برای گسترش بالقوه انسان.
6. .برای تبدیل شدن به شخصی که همیشه می خواستید باشید.
7. برای تبدیل شدن به بهترین نسخه خود.
8. برای رشد و خوشبختی.
9. برای انسان معتبر شدن.
10. برای قرار دادن تمامیت خود در احساساتش، کارش، اعتقادات و باورهایش.
11. برای تسلیم شدن به سرنوشت.
12. برای رشد و شکوفایی معنویت.

B. رسیدن به کمال بیولوژیک

1. برای بقا، تداوم هر چه بیشتر زندگی، دستیابی به جاودانگی
2. برای زندگی ابدی، یا تلاش برای نمردن.
3. برای سازگار بودن، برای بالا بردن احتمال موفقیت در اهداف؛ تطبیق برای انطباق هم هدف است.
4. تکامل یافتن.
5. برای تولید مثل. ذات هر سلولی تبدیل شدن به دو سلول است.

C. کسب آگاهی و دانش

1. رشد درک جهان هستی.
2. یافتن سرنخ های هستی و پیگیری آن.
3. یادگیری هر بیشتر موارد زندگی.
4. دنبال حکمت و دانش بودن، برای جلوگیری از درد و رنج ناشی از جهل و یافتن شادی.
5. مواجهه با ترس ها و پذیرش درس های زندگی.
6. پیدا کردن معنی و هدف زندگی.
7. پیدا کردن دلیلی برای زندگی.
8. یافتن تعادل ذهنی با درک ماهیت واقعیت.

یادداشت مسؤل سایت:
بازدید کننده محترم
در صورت تمایل، میتوانید نظر شخصی خودتان را مرقوم فرمایید
تا در صفحه مربوط با نام دلخواه خودتان ثبت گردد.

نظر شما

پاسخ ها-۲

رایج ترین پاسخ ها به هدف زندگی-۲

D. کار نیک کردن، کردار درست

1. ترک یک جهان بهتر از جهان زمان ورود.
2. نفع رساندن به دیگران.
3. دادن بیش از ستاندن.
4. پایان دادن به درد و رنج.
5. ایجاد برابری.
6. چالش کشیدن ظلم و ستم.
7. توزیع ثروت.
8. سخاوتمند بودن.
9. کمک به رفاه و روان دیگران.
10. کمک به دیگران، و کمک به یک دیگر.
11. استفاده از هر فرصتی برای کمک به دیگران با حفظ مسیر اهداف خود.
12. برای خلاقیت و نوآورای.
13. بخشیدن و گذشت.
14. پذیرش و گذشت از کاستیهای بشر.
15. صداقت عاطفی.
16. مسئولیت پذیری.
17. برای محترم بودن.
18. به دنبال صلح بودن.
19. خوب بودن و بهتر شدن.

E. معانی دینی

1. پرستش خدا و زندگی پس از مرگ با ورود به بهشت.
2. رسیدن به بالاترین مقام آسمانی و قلب الهی.
3. رسیدن به یک روح پاک خداگونه.
4. درک رمز و راز خدا.
5. شناخت وحدت و یا رسیدن به خدا.
6. برای خود شناسی، شناخت دیگران، و دانستن هدف بهشت.
7. عشق به چیزی بزرگتر، فراتر از خود، قدرتی که ما را خلق کرد، چیزی ناملموس ولی مقدس.
8. عشق به خدا و همه خلاقیتهای او.
9. بهره گیری همیشگی از جلال خدا.
10. برای اعمال عادلانه، رحمت عشق ، و فرمانبرداری از خدا .
11. برای بارور و تکثیر شدن.
12. برای آزادی.
13. برای پر کردن زمینی رام و آرام.
14. برای خدمت به مردم، آماده شدن برای دیدار و نزدیکی با خدا،
15. انتخاب خیر و شادی و پرهیز از شر.

F. عشق ورزیدن، حس کردن، و لذت بردن از زندگی

1. عشق ورزیدن هر چه بیشتر.
2. عشق ورزیدن به با معناترین کسان. لمس هر زندگی دیگر، خود انسان را لمس میکند.
3. ارج نهادن به احساسات لذت بخش.
4. به دنبال زیبایی بودن، در تمام اشکالش.
5. لذت بردن از زندگی.
6. به دنبال لذت بودن و اجتناب از درد.
7. مهربان بودن و مهر ورزیدن.
8. اشک و درد دیگران را حس کردن، و کمک به آنها با عشق و شفقت.
9. عشق دیگران تا حد امکان.
10. خوردن، نوشیدن، و شاد بودن.

یادداشت مسؤل سایت:
بازدید کننده محترم
در صورت تمایل، میتوانید نظر شخصی خودتان را مرقوم فرمایید
تا در صفحه مربوط با نام دلخواه خودتان ثبت گردد.

نظر شما

پاسخ ها-۳

رایج ترین پاسخ ها به هدف زندگی-۳

G. قدرت داشتن و بهتر شدن

1. تلاش برای قدرت و برتری.
2. برای حکومت بر جهان.
3. برای دانستن و آقایی بر جهان.
4. برای دانستن و آقایی بر طبیعت.

H. زندگی بی معنی است.

1. زندگی و وجود انسان از هیچ معنای واقعی برخوردار نیست.
یا دلیل وجود انسان تصادفی در طبیعت بوده،
و یا هر چیز دیگری که شانسی بوده،
پس هیچ هدفی در کار نبوده.

2. زندگی معنایی ندارد،
اما ما به عنوان انسان سعی می کنیم به آن معنا بدهیم.
تا وجودمان را توجیه کنیم.

3. هیچ نکته ای در زندگی وجود ندارد،
و این دقیقا همان چیزی است که باعث خاص شدنش می شود.

I. نباید دنبال درک معنای زندگی بود.

1. معنای زندگی غیر قابل درک است.
2. اگر به دنبال معنای زندگی باشیم، دیگر نمی توانیم زندگی کنیم.
3. معنای زندگی در فراموشی جستجو برای معنای زندگی است.
4. در نهایت، انسان نباید بپرسد که معنای زندگی چیست،
بلکه باید بدانیم چه کسی میپرسد و میخواهد بداند.
در یک کلام، هر کس باید پاسخ سوالش را خودش پیدا کند؛
هر کس باید تنها مسئول زندگی خودش باشد.

J. زندگی بد است

1. کاش، و بهتر بود که از اول نبود.

یادداشت مسؤل سایت:
بازدید کننده محترم
در صورت تمایل، میتوانید نظر شخصی خودتان را مرقوم فرمایید
تا در صفحه مربوط با نام دلخواه خودتان ثبت گردد.

نظر شما